Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn

 

 

3.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2023/24.

 

 

4.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2023/24.

 

 

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 296 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y pwyllgor a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2023 (copi ynghlwm).

 

 

7.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL Y GYMRAEG pdf eicon PDF 284 KB

Derbyn adroddiad gan Swyddog yr Iaith Gymraeg i drafod a chytuno ar gynnwys yr adroddiad Monitro’r Iaith Gymraeg blynyddol ar gyfer 2022/23 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD SICRWYDD STRATEGAETH IAITH 2017-2022 pdf eicon PDF 285 KB

Derbyn adroddiad gan Swyddog yr Iaith Gymraeg ar Adroddiad Sicrwydd Strategaeth Iaith Gymraeg 2017-2022 (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 314 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm)