Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Trwy Gynhadledd Fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 297 KB

I dderbyn cofnodion cyfarfod y pwyllgor a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2022 (copi ynghlwm).

 

 

5.

DIWEDDARIAD MWY NA GEIRIAU pdf eicon PDF 293 KB

Derbyn adroddiad gan y Swyddog Datblygu Staff yn diweddaru'r pwyllgor ar y gwaith a gyflawnwyd gyda Mwy na Geiriau (copi ynghlwm).

 

 

6.

DIWEDDARIAD AR GYNLLUN STRATEGOL Y GYMRAEG MEWN ADDYSG

Derbyn diweddariad llafar gan Swyddog Datblygu CSGA ar y Gymraeg mewn Addysg.

 

 

7.

CANLYNIADAU CYFRIFIAD 2021

Derbyn diweddariad llafar gan Swyddog yr Iaith Gymraeg ynglŷn â chanlyniadau Cyfrifiad 2021.

 

 

8.

STRATEGAETH IAITH DRAFFT 2023-28 pdf eicon PDF 229 KB

Derbyn adroddiad gan Swyddog yr Iaith Gymraeg ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer datblygu’r Strategaeth Iaith Gymraeg newydd (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL pdf eicon PDF 169 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).