Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: by video conference

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 418 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod Pwyllgor Llywio'r Gymraeg a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2021 (copi’n amgaeedig).

 

 

5.

TAITH IAITH CYMRAEG YN Y CYNGOR

Derbyn cyflwyniad gan swyddog am eu taith Gymraeg yng Nghyngor Sir Ddinbych.

 

 

6.

SAFONAU'R IAITH GYMRAEG - SAFON 94 pdf eicon PDF 205 KB

Derbyn adroddiad gan Swyddog yr Iaith Gymraeg ar Safonau’r Gymraeg yn benodol safon 94 (copi’n amgaeëdig).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

EISTEDDFOD YR URDD - DIWEDDARIAD pdf eicon PDF 219 KB

Derbyn adroddiad gan Swyddog yr Iaith Gymraeg yn rhoi diweddariad i’r Pwyllgor ar baratoadau ar gyfer yr Eisteddfod a rôl y Cyngor yn y digwyddiad (copi’n amgaeëdig).

 

 

8.

CEFNDIR YSTYRIAETHAU CYMRAEG AR GYFER CDLL 2018 I 2033 pdf eicon PDF 213 KB

Derbyn adroddiad gan y Swyddog Cynllunio ar y camau cyntaf ar gyfer llunio polisi lleol newydd ar yr Iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) nesaf 2018 i 2033 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 394 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).