Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Video Confrence

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 358 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod Pwyllgor Llywio’r Gymraeg a gynhaliwyd ar 12 Tachwedd 2019 (copi ynghlwm).

 

 

5.

ADRODDIAD MONITRO COMISIYNYDD Y GYMRAEG pdf eicon PDF 240 KB

Ystyried canfyddiadau adroddiad monitro gan y Comisiynydd Cymraeg (copi ynghlwm).

 

 

6.

STRATEGAETH IAITH GYMRAEG pdf eicon PDF 228 KB

Ystyried llinell amser arfaethedig ar gyfer cynhyrchu Strategaeth Iaith Gymraeg newydd (copi ynghlwm)

 

 

7.

GWEITHGARWCH HYRWYDDO'R GYMRAEG pdf eicon PDF 224 KB

Ystyried adroddiad ar weithgareddau hyrwyddo'r Gymraeg a gynhaliwyd yn ystod Covid (copi ynghlwm).

 

 

8.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 172 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm)