Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 5, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn

y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod

fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 356 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod Pwyllgor Llywio’r Gymraeg a gynhaliwyd ar 12 Tachwedd 2019 (copi ynghlwm).

5.

EISTEDDFOD YR URDD pdf eicon PDF 214 KB

Rhoi diweddariad i'r Aelodau ar baratoadau ar gyfer yr Eisteddfod a rôl y Cyngor yn y digwyddiad.

 

6.

SAFONAU IAITH GYMRAEG pdf eicon PDF 210 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor Llywio’r Gymraeg am y cynnydd sy’n cael ei wneud gyda Safonau’r Gymraeg.

 

7.

DATBLYGIADAU IAITH GYMRAEG LLEOL pdf eicon PDF 216 KB

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y cynnydd gyda gweithgareddau iaith Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol.

 

8.

RHAGLEN WAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 312 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).