Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Coed Pella, Conwy Road, Colwyn Bay LL29 7AZ

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 414 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2019 (copi ynghlwm).

 

3.

MATERION YN CODI

4.

OLRHAIN GWEITHREDU’R PWYLLGOR pdf eicon PDF 439 KB

Ystyried cynnydd yn erbyn camau gweithredu sy’n codi o gyfarfodydd.

 

Bydd y Cadeirydd yn arwain yr eitem hon.

 

5.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM FLAENORIAETHAU’R BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS pdf eicon PDF 621 KB

Rhoi gwybod i aelodau am gynnydd hyd yma yn erbyn y meysydd blaenoriaeth a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer meysydd gwaith penodol –

 

a)    Lles Meddyliol

Cael y wybodaeth ddiweddaraf (copi ynghlwm) am flaenoriaeth Lles Meddyliol gan Richard Firth (Iechyd Cyhoeddus Cymru).

 

b)    Ymrymuso’r Gymuned

Cael y wybodaeth ddiweddaraf (copi ynghlwm) am y flaenoriaeth Ymrymuso’r Gymuned gan Judith Greenhalgh (Prif Weithredwr, CSDd), a Helen Wilkinson (Prif Weithredwr, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych).

 

c)    Gwydnwch Amgylcheddol

Cael y wybodaeth ddiweddaraf (copi ynghlwm) am y flaenoriaeth Gwydnwch Amgylcheddol gan Iwan Davies (Prif Weithredwr, CBSC) a’r Cadeirydd.

2.15 p.m. – 3.00 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DATBLYGU BWRDD RHAGLEN AMGYLCHEDDOL RHANBARTHOL

Cael y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar gan y Cadeirydd am ddatblygiad partneriaeth ranbarthol.

3.00 p.m. – 3.15 p.m.

 

7.

ASESIAD O EFFAITH AR LES – CYMERADWYO ADOLYGIAD pdf eicon PDF 225 KB

Ystyried a chymeradwyo’r adolygiadau a wnaed i’r Asesiad o Effaith ar Les ar Gynllun Lles BGC Conwy a Sir Ddinbych (copi ynghlwm).

 

Fran Lewis (CBSC) a Nicola Kneale (CSDd)

3.15 p.m. – 3.30 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

GRANT CYNHALIAETH BGC LLYWODRAETH CYMRU – DIWEDDARIAD BLYNYDDOL 19/20 pdf eicon PDF 225 KB

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfanswm gwariant y Grant Cefnogi BGC ar gyfer 2019/20 (copi ynghlwm).

 

Nicola Kneale (CSDd) a Natasha Hughes (CSDd)

3.30 p.m. – 3.45 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU I'W TRAFOD (GWELLIANNAU)

9.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DDATGANIADAU ARDAL pdf eicon PDF 511 KB

Darparu trosolwg o’r gwaith (copi ynghlwm) a thrafod cyfleoedd ar gyfer gweithio yn y dyfodol.

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

3.45 p.m. – 4.00 p.m.

 

10.

WYTHNOS YMWYBYDDIAETH O DDEMENTIA – CYFRANOGIAD Y BGC

Cael y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar am Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia a thrafod sut gall y BGC gymryd rhan.

 

Cynrychiolydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

4.00 p.m. – 4.10 p.m.

 

11.

AMDDIFFYNFEYDD MÔR HEN GOLWYN – Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM YR ASESIAD O EFFAITH pdf eicon PDF 2 MB

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau (copi ynghlwm).

 

Owen Conry (CBSC)

4.10 p.m. – 4.30 p.m.

 

12.

ADRODDIAD ECONOMI CYCHWYNNOL – MEITHRIN CYFOETH CYMUNEDOL YNG NGHONWY A SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 334 KB

Llywodraeth Cymru a’r Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol

 

4.20 p.m. – 4.55 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL (GAN GYNNWYS CYDBWYLLGOR CRAFFU’R BGC) pdf eicon PDF 410 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain yr eitem hon.

4.55 p.m. – 5.00 p.m.

 

14.

Unrhyw Fater Arall

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Fran Lewis (CBSC) am ddesgiau Doethwaith i Staff y Sector Cyhoeddus.

5.00 p.m. – 5.05 p.m.

 

 

 
Yn ôl i'r brig