Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 386 KB

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 25 Mawrth 2019 (copi ynghlwm).

 

3.

MATERION YN CODI

9:30am – 9:35am

4.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GYNNYDD BLAENORIAETHAU'R BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS pdf eicon PDF 676 KB

Hysbysu'r aelodau o'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn yn erbyn y meysydd blaenoriaeth a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer meysydd gwaith penodol.

 

a.    PoblLles meddyliol

 

I dderbyn diweddariad ar lafar ar y flaenoriaeth lles meddwl.

 

Teresa Owen (Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus)

 

b.    CymunedGrym cymunedol

 

       i.        To receive an update on the Community Empowerment priority and to seek approval for the approach and resourcing of the weight management project. 

 

Judith Greenhalgh (Prif Weithredwr, CSD)

 

      ii.        I dderbyn diweddariad ar lafar am y rhaglen dan arweiniad y gymuned sy'n ymwybodol o ddementia.

 

Helen Wilkinson (Prif Weithredwr, CGGSD)

 

c.    LleGwydnwch amgylcheddol

 

I dderbyn diweddariad ar flaenoriaeth Cydnerthedd yr Amgylchedd a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer Datganiad Sefyllfa Addewidion Gwyrdd y Gymuned a'r Amgylchedd.

 

Iwan Davies (Prif Weithredwr, CBSC)

 

Cwestiynau i'r Bwrdd eu hystyried

·         A ddylid cymryd ymagwedd ranbarthol at y blaenoriaethau? (e.e. amgylchedd)

·         Ymrwymo staff / adnoddau ariannol / penodi arweinwyr

·         Pwy all gyfrannu tuag at y blaenoriaethau (cynrychiolwyr ar bob gweithgor)

·         Sut mae gwaith y Bwrdd wedi'i sefydlu yn eich sefydliad?

 

 

9:35am – 10:35am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS 2018/19 - CYMERADWYAETH DERFYNOL pdf eicon PDF 423 KB

I dderbyn Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2018/19 i'w gymeradwyo'n derfynol.

 

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

10:35am – 10:40am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

TROSOLWG CYFOETH NATURIOL CYMRU

I dderbyn adroddiad ar lafar gan Sian Williams (Cyfoeth Naturiol Cymru) ar drosolwg o Gyfoeth Naturiol Cymru.

 

10.40am – 11:00am

 

 

7.

TROSOLWG PROSIECT UWCH CONWY

I dderbyn cyflwyniad gan Euros Jones (Cyfoeth Naturiol Cymru) ar brosiect Uwch Conwy cyn yr ymweliad safle.

 

11:00am – 11:15am

 

Diwedd Y Cyfarfod Ffurfiol

 

 

8.

YMWELIAD SAFLE I GWM PENMACHNO

9.

ADOLYGIAD O YMWELIAD SAFLE

I adolygu'r ymweliad safle a thrafod sut mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cefnogi'r prosiect.

1.15pm – 1.45pm

 

 

10.

ADOLYGU'R CYNLLUN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 355 KB

Bydd y Cadeirydd yn arwain ar yr eitem hon.

 

1.45pm – 1.55pm

 

11.

UNRHYW FATER ARALL - ADOLYGIAD O BARTNERIAETHAU STRATEGOL

12.

ER GWYBODAETH - EITEMAU SYDD WEDI'U RHANNU'N ELECTRONIG

A)   Astudiaethau llywodraeth leol Swyddfa Archwilio CymruAdolygiad o’r Bwrdd ac effeithiolrwydd gweithio mewn partneriaeth (Wedi'i gylchredeg ar 08/05/19)

 

B)   Astudiaethau llywodraeth leol Swyddfa Archwilio Cymru - Cais am Dystiolaeth (Wedi'i gylchredeg ar 22.05.2019)

 

1.55pm – 2:00pm

 

 

 
Yn ôl i'r brig