Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Swyddog Pwyllgorol 01824 706204  E-bost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnodion:

Dim.

 

 

2.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Cofnodion:

Enwebwyd ac eiliwyd y Cynghorydd Hugh Evans fel Cadeirydd yn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD bod y Cynghorydd Hugh Evans yn cael ei benodi’n gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

 

3.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai ymddiriedolwyr ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu un sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodir i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni wnaeth unrhyw Aelod ddatgan cysylltiad personol na chysylltiad sy’n rhagfarnu mewn perthynas ag unrhyw fater sydd i’w ystyried yn y cyfarfod.

 

 

4.

YSGOL UWCHRADD Y RHYL – TROSGLWYDDO STATWS YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL Y TIR

Ystyried adroddiad cyfrinachol i Ymddiriedolwyr Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir y Fflint (copi ynghlwm) sydd yn diweddaru’r Ymddiriedolwyr ar y cynigion ar gyfer aildatblygu Ysgol Uwchradd Y Rhyl a’r goblygiadau ar gyfer tir yr Ymddiriedolaeth.

                   

 

Cofnodion:

Roedd adroddiad cyfrinachol gan y Gwasanaethau Prisio, Ystadau ac Eiddo wedi’i gylchredeg gyda phapurau’r cyfarfod.

 

Roedd yr adroddiad yn cynghori ynglŷn â’r cynigion ar gyfer ailddatblygu Ysgol Uwchradd y Rhyl a’r goblygiadau ar gyfer tir yr ymddiriedolaeth.   Roedd yn ceisio cymeradwyaeth yr Ymddiriedolwyr i gyfnewid y tir er mwyn gallu trosglwyddo’r statws elusennol o un safle i un arall, o fewn ffin yr Ysgol, er mwyn hwyluso adeiladu’r ysgol newydd.

 

Roedd safle Ysgol Uwchradd y Rhyl yn cynnwys tua 19.3 erw (7.81 Ha) ac wedi’i amlinellu’n goch er mwyn ei ddangos ar y cynllun atodedig, Atodiad 1. Roedd y tir mewn glas (9.7 erw (3.93Ha)) yn amodol ar ymddiriedolaeth elusennol hanesyddol a ddelir gan Gyngor Sir Ddinbych fel Ymddiriedolwr ar ran Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir y Fflint.   Caffaelwyd y tir yn wreiddiol mewn dau ddarn, y cyntaf yn 1889 yn cynnwys tua 4.5 erw, a’r ail yn 1929 yn cynnwys 5.2 erw (gyda chyfanswm o 9.7 erw).

 

Roedd y Ganolfan Hamdden yn cael ei rhedeg gan Wasanaethau Hamdden Sir Ddinbych.   Roedd Ysgol y Rhyl ac ysgolion eraill yn defnyddio’r cyfleuster yn ystod oriau ysgol ac yn destun Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) rhwng yr Adran Hamdden a Dysgu Gydol Oes, tu hwnt i oriau ysgol roedd y gymuned ehangach yn defnyddio’r cyfleuster.   Ymddengys bod y Comisiwn Elusennol yn fodlon o ran presenoldeb y Ganolfan Hamdden ar dir yr Elusen.  

 

Roedd y tir sy’n Wyrdd ar y cynllun, tua 9.96 erw (4.03 Ha), o fewn teitl rhydd-ddaliad Sir Ddinbych.   Nid oedd unrhyw gyfyngiadau ar y teitl cofrestredig fyddai’n effeithio ar ddefnyddio’r safle i adeiladu a gweithredu ysgol newydd.

 

 Roedd y cynnig i ailddatblygu safle Ysgol Uwchradd y Rhyl yn cynnwys ail-ffurfweddu’r safle cyfan.    Byddai cynllun presennol y safle’n cael ei drawsnewid tra byddai’r Ganolfan Hamdden yn aros fel y mae, ond byddai’r Ganolfan Ieuenctid yn cael ei dymchwel.   Byddai’r cynigion yn effeithio ar y tir elusennol gan na fyddai’r tir sydd â statws elusennol ar hyn o bryd yn safle prif swyddogaeth addysg yr ysgol a byddai’n ffurfio rhan o’r safle fyddai'n cael ei ddefnyddio ar gyfer dibenion hamdden yn bennaf.   Y cynnig oedd trosglwyddo Statws Elusennol y tir i safle adeiladau newydd yr ysgol ar y tir Gwyrdd.

 

Roedd y safleoedd Glas a Gwyrdd yn eithaf tebyg o ran maint, dynodiad cynllunio, defnydd, lleoliad, topograffeg, gwerth ac ati. Roedd y tir Gwyrdd wedi’i ystyried yn safle amgen addas fel derbynnydd statws elusennol y tir glas, yn amodol ar gymeradwyaeth yr Ymddiriedolwyr.   Roedd y Cabinet wedi cymeradwyo achos busnes ar gyfer ailddatblygu Ysgol newydd y Rhyl a chymeradwywyd y cais cynllunio.   Roedd Atodiad 2 yr adroddiad yn nodi cynllun y datblygiad newydd mewn perthynas â’r safle a’r isadeiledd presennol.

 

Roedd y Prisiwr Rhanbarth wedi cyflawni prisiad o’r tir Glas a Gwyrdd i benderfynu os byddai buddion yr elusen yn parhau pe bai’r statws elusennol yn cael ei drosglwyddo, ac i ddarparu sicrwydd i’r Ymddiriedolwyr a’r Comisiwn Elusennol bod y tir newydd yn dderbynnydd addas ar gyfer statws elusennol.     Roedd y prisiad wedi bod ar werth y farchnad, yn unol â chymeradwyaeth RICS a Datganiad Ymarfer Prisiad 3.2 a nodyn canllaw UKGN4, a gan ystyried Rheoliadau Elusennau (Adroddiad Syrfewyr Cymwys) 1992. Casglodd adroddiad y Prisiwr Rhanbarth, Atodiad 3, bod trosglwyddo statws elusennol o un safle i un arall yn hyfyw yn ariannol a bod y tir amgen yn addas fel derbynnydd y statws elusennol.   Roedd y Comisiwn Elusennol wedi nodi eu bod yn fodlon gyda thelerau Adroddiad y Prisiwr Rhanbarth, a’r cynnig i drosglwyddo’r statws elusennol o’r Tir Glas i’r Tir Gwyrdd.

 

Ar ôl ystyried yr adroddiad a’r dogfennau ategol cadarnhaodd  ...  view the full Cofnodion text for item 4.