Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 199 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn. 

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 369 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd 2023 (copi ynghlwm).

 

5.

ARGYMHELLION Y GWEITHGOR ‘SUT CYNHELIR CYFARFODYDD’ pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Steve Price (copi ynghlwm, ar Argymhellion y Gweithgor ‘Sut Cynhelir Cyfarfodydd’.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

POLISI’R CYNGOR AR HYFFORDDIANT AELODAU pdf eicon PDF 232 KB

Ystyried adroddiad am Bolisi’r Cyngor ar Hyfforddiant Aelodau (copi ynghlwm gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Steve Price.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

TREFNIADAU CRAFFU RHANBARTHOL pdf eicon PDF 245 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynwyr Craffu ar Drefniadau Craffu Rhanbarthol (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL pdf eicon PDF 101 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Steve Price, ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor a materion cysylltiedig (copi ynghlwm).