Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

PENODI CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD

I benodi Cadeirydd i gadeirio y cyfarfod heddiw.

 

4.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

5.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2022 – 2023, gan fod y penodiad hwn wedi’i ohirio yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor. Yr Is-Gadeirydd penodedig i ddal y swydd tan y cyfarfod cyntaf y Pwyllgor ym mlwyddyn ddinesig 2023 – 2024 (ar 29 Medi 2023).

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 303 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiadd a gynhaliwyd ar 30 Medi 2022 (copi ynghlwm).

 

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL 2023 - 2024 pdf eicon PDF 218 KB

I ystyried adrodiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) ynghylch penderfyniadau'r Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2023 - 2024 mewn perthynas â thaliadau i aelodau ac aelodau cyfetholedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADNODDAU AR GYFER CRAFFU pdf eicon PDF 293 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm). Pwrpas yr adroddiad yw amlinellu newidiadau i’r trefniadau cefnogi ar gyfer y swyddogaeth Graffu.

 

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 227 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd am Raglen Gwaith y Pwyllgor a materion cysylltiedig (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: