Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 313 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd 2021 (copi ynghlwm).

 

 

5.

AMRYWIAETH MEWN DEMOCRATIAETH - CYNLLUN GWEITHREDU pdf eicon PDF 212 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd ar y cynllun gweithredu drafft i gefnogi’r Datganiad Cyngor Amrywiol a wnaed gan y Cyngor Sir ar 7 Medi 2021 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RÔL CEFNOGWR AMRYWIAETH pdf eicon PDF 220 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd ar y cynigion i greu rôl Hyrwyddwr Amrywiaeth (copi ynghlwm).

 

 

7.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 291 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor (copi ynghlwm).