Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu ragfarnus mewn unrhyw fusnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

Materion Brys

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 289 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 24 Mawrth 2023 a’r cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 9 Mehefin 2023 (copïau ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYMERADWYO POLISI YMGYSYLLTU Â'R CYHOEDD DRAFFT A STRATEGAETH CYFRANOGIAD CYHOEDDUS DRAFFT AR GYFER YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS CYN CAEL EU CADARNHAU pdf eicon PDF 281 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Jo Sutton (copi ynghlwm) ar gynnydd Polisi Ymgysylltu â’r Gymuned y Cyngor, a Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

MESUR I FYND I'R AFAEL Â BACHLYGU YN ERBYN AELODAU pdf eicon PDF 302 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol, Lisa Jones, a’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Steve Price (copi ynghlwm) am y mesurau y mae’r cyngor wedi’u rhoi mewn lle i gefnogi aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADOLYGIAD I "SUT MAE CYFARFODYDD YN CAEL EU CYNNAL" pdf eicon PDF 230 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Steve Price (copi ynghlwm), am drefniadau’r Cyngor ar gyfer cynnal ei gyfarfodydd lefel aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL CYDNABYDDOL CYMRU AR GYFER 2024-2025 pdf eicon PDF 215 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Steve Price (copi ynghlwm) i ymgynghori ar y cynigion a nodir yn yr adroddiad drafft.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

PLEIDLAIS SENGL DROSGLWYDDO pdf eicon PDF 213 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Steve Price (copi ynghlwm) am y Rheolau newydd sy’n nodi’r broses ar gyfer etholiad a gynhaliwyd gan ddefnyddio’r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy o 2027.

 

10.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 218 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, Steve Price (copi ynghlwm) ar flaenraglen waith y Pwyllgor a materion cysylltiedig.

 

Dogfennau ychwanegol: