Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 453 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2021 (copi ynghlwm).

 

5.

CYNIGION I AELODAU FABWYSIADU FFYRDD NEWYDD O WEITHIO pdf eicon PDF 210 KB

Ystyried adroddiad ar y cynigion a grëwyd drwy waith Grŵp Tasg a Gorffen Ffyrdd Newydd o Weithio Aelodau ac a fwriedir i fod yn berthnasol i’r Cyngor newydd yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

AMRYWIAETH MEWN DEMOCRATIAETH pdf eicon PDF 232 KB

Ystyried adroddiad ar waith Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) fel rhan o’i Raglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RÔL CEFNOGWR POBL IFANC pdf eicon PDF 222 KB

Ystyried adroddiad ar gynigion i greu rôl Cefnogwr Pobl Ifanc (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT AR BANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL 2022-2023 pdf eicon PDF 232 KB

Ystyried adroddiad ar adroddiad blynyddol drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (y Panel) ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2022-2023 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 205 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor (copi ynghlwm).