Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: YSTAFELL BWLLGOR 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN LL15 1YN

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

EITEMAU BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 291 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y pwyllgor a gynhaliwyd ar 29 Mawrth 2019 (copi’n amgaeedig).

 

5.

HYFFORDDIANT A DATBLYGIAD AELODAU pdf eicon PDF 223 KB

Derbyn adroddiad gan Reolwr y Gwasanaethau Democrataidd ar ofynion hyfforddi, cydymffurfiad â hyfforddiant gorfodol; adolygiadau datblygiad personol ac e-ddysgu ar gyfer aelodau.

 

 

6.

DIOGELWCH PERSONOL CYNGHORWYR pdf eicon PDF 218 KB

Derbyn adroddiad gan Reolwr y Gwasanaethau Democrataidd ar oblygiadau diogelwch rolau aelodau etholedig (dogfen wedi’i chyfieithu i ddilyn).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYD GRAFFU - DIWEDDARIAD pdf eicon PDF 221 KB

Derbyn adroddiad gan reolwr y Gwasanaethau Democrataidd ar drosolwg cynnar o Bwyllgor Cyd Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

TREFNIADAU AR GYFER CRAFFU AR FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU

Derbyn adroddiad ar lafar gan Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd i asesu opsiynau ar gyfer craffu llywodraeth leol.

 

 

 

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 88 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).

 

 

 
Yn ôl i'r brig