Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Cabinet, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw fuddiannau personol neu niweidiol mewn unrhyw fusnes sydd wedi ei nodi i’w ystyried yn y cyfarfod yma.

 

 

3.

MATERION BRYS YN ÔL CYTUNDEB Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf llywodraeth Leol, 1972

 

4.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

5.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 240 KB

I dderbyn cofnodion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar yr 22 Ionawr 2016 (copi ynghlwm).

 

6.

HYFFORDDIANT A DATBLYGU AR GYFER AELODAU ETHOLEDIG pdf eicon PDF 247 KB

Ystyried adroddiad gan yr Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Thai (copi ynghlwm) mewn perthynas â hyfforddiant a datblygu ar gyfer aelodau etholedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

PRESENOLDEB AELODAU pdf eicon PDF 89 KB

Ystyried adroddiad gan yr Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Thai (copi ynghlwm) i alluogi’r Pwyllgor ystyried a rhoi sylwadau ar yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer y trefniadau ar gyfer pwyllgorau.

 

8.

COFNODION ARDDULL SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 262 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) i’r Pwyllgor ystyried sylwadau ar yr arddull a’r cynnwys priodol ar gyfer cofnodi cyfarfodydd ffurfiol y Cyngor a phwyllgorau.

 

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL

Ystyried adroddiad ar lafar gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd.