Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD pdf eicon PDF 112 KB

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 334 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2022 (copi ynghlwm).

5.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM ADOLYGIAD TABL FFIOEDD A PHRISIAU CERBYDAU HACNI pdf eicon PDF 208 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) i gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am adolygiad Tabl Ffioedd a Phrisiau Cerbydau Hacni a’r ffordd ymlaen arfaethedig.

Dogfennau ychwanegol:

6.

YSTYRIAETH AR GYFER PROSES DROS DRO AR GYFER CERBYDAU FFLYD NEWYDD pdf eicon PDF 216 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) ar adolygiad y gofynion oedran presennol ar gyfer cerbydau sy’n cael eu trwyddedu am y tro cyntaf gan y Cyngor a’r argymhelliad i gadw’r polisi oedran presennol ar gyfer cerbydau fflyd newydd a cherbydau fflyd presennol.

7.

ADOLYGU - DEDDF GAMBLO 2005 DATGANIAD O EGWYDDORION pdf eicon PDF 217 KB

I ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) yn cyflwyno Datganiad o Egwyddorion drafft y Cyngor (Deddf Gamblo 2005), i'w ystyried a'i gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad statudol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU AR GYFER 2023 pdf eicon PDF 194 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm), ar flaenoriaethau’r Adain Drwyddedu ynghyd â’r rhaglen gwaith i'r dyfodol ddiwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

Argymhellir yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 y dylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yr eitemau busnes canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig (fel y diffinnir ym Mharagraff 12 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf) yn cael ei datgelu.

9.

CAIS AM DRWYDDED CERBYD HURIO PREIFAT

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais am drwydded Cerbyd Hurio Preifat.

11.30 am

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAIS AM DRWYDDED CERBYD HACNI

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais am drwydded Cerbyd Hacni.

12.00

Dogfennau ychwanegol: