Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu am y flwyddyn i ddod.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu am y flwyddyn i ddod.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys dan Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 304 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

NEWIDIADAU ARFAETHEDIG I DABL FFIOEDD CERBYDAU HACNI pdf eicon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) yn ceisio adolygiad pellach y Pwyllgor o’r ffioedd tariff cyfredol ar gyfer cerbydau hacni (tacsis) yn dilyn yr ymgynghoriad ar y ffioedd tariff arfaethedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR WAITH YR ADAIN DRWYDDEDU YN 2021/22 pdf eicon PDF 300 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) ar waith yr Adain Drwyddedu yn 2021/22.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU AR GYFER 2022 pdf eicon PDF 197 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm), ar flaenoriaethau’r Adain Drwyddedu ynghyd â’r rhaglen gwaith i'r dyfodol ddiwygiedig a’r wybodaeth ddiweddaraf ar eitemau a aildrefnwyd.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod tra bod yr eitem ganlynol yn cael ei hystyried oherwydd y tebygolrwydd o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym mharagraffau 12 ac 13 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 557452

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 554278.

10.45 am

 

Dogfennau ychwanegol: