Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

MATERION O HYSBYSIAD

Y Cadeirydd -

 

(i)            cyflwynwyd a chroesawyd y Swyddog Gorfodi Trwyddedu (KB) i’r cyfarfod;

(ii)          adroddodd ar ymweliad rheoleiddio ar y cyd i safleoedd trwyddedig yn y Rhyl, Prestatyn a Gallt Melyd a gyflawnwyd gyda’r Cynghorydd Tony Thomas (Aelod Arweiniol dros Drwyddedu), Swyddogion Trwyddedu a Heddlu Gogledd Cymru gyda’r golwg o hyrwyddo amcanion trwyddedu a bu ymgysylltiad cadarnhaol rhwng yr holl bartïon.  Un mater i’w nodi oedd y dystiolaeth o ddefnydd o gyffuriau mewn rhai safleoedd trwyddedig, a oedd yn cael ei ddatrys trwy ddull amlasiantaeth ac ymgysylltiad gyda deiliaid trwydded, a

(iii)         chadarnhaodd y bydd trefn y rhaglen yn amrywio er mwyn bodloni’r unigolion sy'n mynychu ar gyfer eitemau penodol.

 

 

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Joan Butterfield a Barry Mellor

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIADAU pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 295 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018 (copi ynghlwm).

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018.

 

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

 

5.

DIWEDDARIAD AR BOLISI EUOGFARNAU CERBYDAU HACNI A HURIO PREIFAT pdf eicon PDF 195 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn rhoi diweddariad i’r aelodau ar yr adolygiad o Bolisi Euogfarnau Cerbydau Hacni a Hurio Preifat a cheisio cymeradwyaeth i fabwysiadu dogfen ganllaw'r Sefydliad Trwyddedu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (dosbarthwyd yn flaenorol) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar adolygiad y Cyngor o Bolisi Collfarn Gyrwyr Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat a derbyn cymeradwyaeth i fabwysiadu dogfen ganllawiau Sefydliad Trwyddedu (IOL) ar ddyfarnu addasrwydd ymgeiswyr a deiliaid trwydded ym masnachau cerbyd Hacni a cherbydau hurio preifat (wedi’i atodi i’r adroddiad).

 

Derbyniodd aelodau'r wybodaeth ddiweddaraf ar Ganllawiau IOL yn eu cyfarfod diwethaf a dim ond Sir Fôn oedd wedi mynegi diddordeb mewn mabwysiadu’r ddogfen.  Ers hynny, cytunodd Panel Technegol Trwyddedu Cymru Gyfan mewn egwyddor, y dylai bob awdurdod lleol edrych i fabwysiadu’r polisi collfarn IOL er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y rhanbarth a dynododd y mwyafrif o awdurdodau trwyddedu yng Ngogledd Cymru y byddent yn edrych i fabwysiadu’r Canllawiau.  Pe byddai’r aelodau’n penderfynu mabwysiadu’r Canllawiau, cynigodd swyddogion strategaeth ymgysylltu i godi ymwybyddiaeth a thrafod goblygiadau’r ddogfen ar ddeiliaid trwydded presennol.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, ymatebodd swyddogion i gwestiynau’r aelodau fel a ganlyn -

 

·         cafodd y Canllawiau eu datblygu gyda chyfraniadau gan Gymdeithas Llywodraeth Leol, Cyfreithwyr Llywodraeth Leol a Chymdeithas Genedlaethol Swyddogion Gorfodi Trwyddedu ac yn destun i ymgynghoriad cyhoeddus eang yn cynnwys Cynghorwyr a Masnachwyr Cerbydau Hurio Preifat, academyddion, y Gwasanaethau Prawf a’r Heddlu – roedd rhestr lawn o’r cyfranwyr wedi’i nodi o fewn y ddogfen.

·         roedd yr IOL wedi cyflawni arolwg i fesur y sefyllfa bresennol o ran mabwysiadu’r polisi yn genedlaethol a datgelodd y ffigyrau diweddaraf bod 99% o’r 160 o ymatebwyr wedi cydnabod manteision polisi cenedlaethol safonedig; roedd y mwyafrif o’r rhai a oedd yn edrych i adolygu eu polisi wedi dynodi y byddent yn gwneud hynny gyda’r golwg o fabwysiadu Canllawiau IOL, a phan adolygir eraill eu polisi byddent yn edrych i fabwysiadu Canllawiau IOL er mwyn sicrhau unffurfiaeth.  O ran Rhanbarth Gogledd Cymru mynegodd holl awdurdodau lleol ddymuniad i fabwysiadu’r Canllawiau ac eithrio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a ddynododd na fyddent yn mabwysiadu’r polisi ond yn rhoi sylw iddo.

·         nid oedd strategaeth ymgysylltu ar gyfer deiliaid trwydded presennol wedi ei gwblhau eto ond byddai’n cynnwys sesiynau ar draws y sir  ar amseroedd amrywiol ac yn debygol o gynnwys sesiynau ar sail un i un gydag unigolion a effeithir yn uniongyrchol; byddai cysylltiad dechreuol yn cael ei wneud drwy'r newyddlen flynyddol ar gyfer deiliaid trwydded.

 

Cydnabu'r Pwyllgor Trwyddedu fanteision mabwysiadu’r Canllawiau er mwyn darparu dull cyson o benderfynu addasrwydd ymgeiswyr a deiliaid trwydded a darparu graddfa o unffurfedd ar draws y rhanbarth o ran hynny.  Nodwyd hefyd y byddai mabwysiadu’r canllawiau yn darparu diogelwch ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol mewn digwyddiad o apêl.  O ganlyniad -

 

PENDERFYNWYD y byddai aelodau’n -

 

 (a)      Mabwysiadu Canllawiau'r Sefydliad Trwyddedu wrth benderfynu addasrwydd ymgeiswyr a deiliaid trwydded ym masnachau cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat;

 

 (b)      Cyfarwyddo swyddogion i lunio polisi sy’n bodloni cynnwys dogfen ganllawiau Sefydliad Trwyddedu ac adrodd yn ôl yn y cyfarfod ym Mehefin 2019 gyda golwg o'i weithredu ar 1 Gorffennaf 2019, a

 

 (c)       Bod swyddogion yn cysylltu, drwy ohebiaeth a sesiynau ar draws y sir, gyda holl ddeiliaid trwydded Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat ar ddogfen ganllawiau’r Sefydliad Trwyddedu.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD o dan Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Bydd y Wasg a’r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem ganlynol ar sail y bydd yn cynnwys datgelu gwybodaeth wedi'i wahardd fel y diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

6.

CAIS AM DRWYDDED AR GYFER CERBYD HURIO PREIFAT

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais am Drwydded Cerbydau Hurio Preifat.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (dosbarthwyd yn flaenorol) -

 

(i)            derbyniwyd cais am Drwydded Cerbyd Hurio Preifat;

 

(ii)          roedd y cerbyd wedi ei drwyddedu ar gyfer hurio preifat yn flaenorol ond ni adnewyddwyd y drwydded cyn i’r drwydded bresennol ddod i ben ym mis Ebrill 2018, ac felly roedd angen delio â’r cais fel cais trwydded cerbyd newydd.

 

(iii)         nid oedd y swyddogion mewn safle i gymeradwyo’r cais gan fod y cerbyd wedi'i gofrestru yn 2007 ac felly nid oedd yn cydymffurfio â pholisi presennol y Cyngor a oedd yn nodi na ddylai unrhyw gerbyd wedi ei drwyddedu o dan gais newydd fod yn hŷn na 5 oed o ddyddiad ei gofrestru cyntaf, a

 

(iv)         gwahoddwyd yr ymgeisydd i fynychu’r cyfarfod i gefnogi ei chais ac ateb cwestiynau’r aelodau.

 

Roedd yr ymgeisydd yn bresennol a chadarnhaodd ei bod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.

 

Cyflwynodd y Swyddog Gorfodi (HB) yr adroddiad a gofynnwyd i’r Pwyllgor Trwyddedu ystyried os oedd yn briodol gwyro oddi wrth bolisi’r Cyngor o ran y gofyniad oedran ar gyfer cerbydau newydd er mwyn cymeradwyo’r cais fel yr ymgeisiwyd amdano.

 

Dywedodd yr ymgeisydd bod y cerbyd mewn cyflwr taclus, yn fecanyddol ddiogel, ac yn addas i'r diben fel y gwelwyd yn y lluniau a ddarparwyd.  Ni chyflawnwyd unrhyw waith tacsi cyffredinol, dim ond gwaith contract ysgol ac roedd y cerbyd wedi ei addasu ar gyfer wyth person ac yn darparu gofod ychwanegol ar gyfer bagiau/offer y disgyblion.  Roedd profiad blaenorol wedi dangos na fyddai cerbyd newydd mor gadarn ac ni fyddai’n gallu ymdopi â gofynion ffyrdd gwledig ac amodau mewn lleoliadau gwledig anghysbell - pe byddai rhaid prynu cerbyd newydd byddai goblygiadau cost a fyddai'n cael ei ysgwyddo gan y Cyngor wrth roi contractau ar gyfer darpariaeth cludiant i'r ysgol.  Cyfeiriodd yr ymgeisydd hefyd at ei hamgylchiadau teuluol personol ac eglurodd yr amgylchiadau a oedd wedi arwain at fethu ag adnewyddu’r drwydded bresennol cyn iddo ddod i ben gan gofio bod plât trwyddedu’r cerbyd wedi ei drosglwyddo ar gam cynharach.

 

Mewn ymateb i gwestiynau’r aelodau, cadarnhawyd bod seddi wedi cael eu tynnu o'r cerbyd yn flaenorol gan adael digon o seddi ar gyfer wyth person.  Roedd y cerbyd wedi cael tystysgrif cymeradwyaeth ar gyfer addasu nifer y seddi yn flaenorol - fodd bynnag byddai angen tystysgrif cymeradwyaeth newydd gan fod y cais yn cael ei drin fel cais cerbyd newydd.  Gan nad oedd unrhyw gwestiynau pellach, gwahoddwyd yr ymgeisydd i wneud datganiad terfynol a dywedodd nad oedd ganddi unrhyw beth i’w ychwanegu at ei chyflwyniad.

 

Oedwyd y cyfarfod er mwyn ystyried y cais a -

 

PHENDERFYNWYD gwrthod y cais am Drwydded Cerbyd Hurio Preifat.

 

Dyma resymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu -

 

Ystyriodd yr aelodau’r cais a sylwadau’r ymgeisydd yn yr achos yn ofalus.  Penderfynodd y Pwyllgor Trwyddedu wrthod y cais oherwydd bod y polisi’n nodi na ddylai cerbydau wedi’u trwyddedu o dan gais newydd fod yn hŷn na phump oed o ddyddiad ei gofrestru cyntaf.  Gan fod y cerbyd mewn cyswllt â’r cais yn yr achos hwn yn un ar ddeg oed, nid oedd yn cydymffurfio â'r polisi.  Roedd y Pwyllgor hefyd wedi ystyried nad oedd yr ymgeisydd wedi cynnig rhesymau derbyniol a fyddai’n eu perswadio i wyro oddi wrth eu polisi yn yr achos hwn.  Roedd y polisi presennol wedi bod mewn grym am ddwy flynedd a byddai’r Ymgeisydd wedi bod yn ymwybodol ohono.  Er bod y Pwyllgor Trwyddedu yn cydymdeimlo â phroblemau a brofodd yr ymgeisydd yn ddiweddar, roedd y Pwyllgor yn ystyried y polisi yn un llym ac felly’n bolisi oedd rhaid glynu ato.  Roedd  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

GOLLWNG Y GOFYN I ARDDANGOS PLATIAU TRWYDDED AR GERBYDAU HURIO PREIFAT

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i’r aelodau benderfynu ar gais i ollwng y gofyn i arddangos plât drwydded ar gerbyd hurio preifat.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (wedi’i ddosbarthu’n flaenorol) -

 

(i)            cais ar gyfer gollwng y gofyniad i arddangos platiau hurio preifat ar gerbyd hurio preifat;

 

(ii)          polisi drafft o ran ceisiadau ar gyfer derbyn eithriad o arddangos platiau hurio preifat a sticeri drysau (Atodiad A yr adroddiad);

 

(iii)         pwerau'r Cyngor i gymeradwyo eithrio perchennog rhag arddangos y plât trwydded gan ystyried natur y gwaith ynghyd â safon y cerbyd ynghlwm a lle fydd y cerbyd yn cael ei weithredu;

 

(iv)         darparodd yr ymgeisydd fanylion llawn y cerbyd o ran y cais a natur y busnes (Atodiad B yr adroddiad), a

 

(v)          ffactorau eraill sydd angen eu hystyried ac amodau a argymhellwyd (Atodiad C yr adroddiad) os byddai'r aelodau o blaid cymeradwyo'r cais i eithrio.

 

Hysbyswyd yr aelodau nad oedd yr ymgeisydd yn bresennol i gyflwyno ei achos ac ni ddynododd os byddai’n mynychu a’i beidio.  Ystyriodd y Pwyllgor bod digon o wybodaeth wedi ei ddarparu er mwyn iddynt benderfynu ar y cais i eithrio a chytunwyd mynd ymlaen â’r achos yn absenoldeb yr Ymgeisydd.

 

Crynhodd y Swyddog Trwyddedu’r adroddiad i’r aelodau.

 

Ystyriodd yr aelodau’r meini prawf ar gyfer gollwng y gofyniad i arddangos platiau trwydded ynghyd â gweithrediad a natur busnes yr Ymgeisydd.  Nodwyd bod yr Ymgeisydd wedi bod o flaen y Pwyllgor Trwyddedu yn flaenorol ac wedi derbyn eithriad ar gyfer cerbydau eraill y busnes - roedd y cais presennol wedi cael ei wneud ar gyfer cerbyd newydd i ddisodli un arall.

 

Oedwyd y cyfarfod er mwyn ystyried y cais a -

 

PHENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais i ollwng y gofyniad i arddangos platiau a sticeri drysau trwydded cerbyd hurio preifat ar gyfer y cerbyd a nodir yn yr adroddiad yn destun yr amodau a fanylir yn Atodiad C yr adroddiad.

 

Dyma resymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu -

 

Ar ôl ystyried yr adroddiad a’r cyflwyniad ysgrifenedig gan yr Ymgeisydd, roedd yr aelodau’n fodlon bod natur y gwaith a safon y cerbydau ynghlwm yn bodloni’r meini prawf ar gyfer eithriad yn yr achos hwn.  Roedd yr amodau wedi eu gosod er mwyn cynorthwyo â rheoliadau a gorfodi.

 

 

SESIWN AGORED

Ar ôl cwblhau’r busnes uchod agorwyd y cyfarfod unwaith eto.

 

 

8.

DIWEDDARIAD AR BOLISI A GWEITHDREFN PWYNTIAU COSB pdf eicon PDF 117 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm), yn cyflwyno diweddariad ar Bolisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd adroddiad (dosbarthwyd yn flaenorol) yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb a oedd yn nodi sut oedd y Cyngor yn delio â mân dor amodau o ran trwyddedu tacsi.

 

Cymeradwywyd y Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb ym mis Medi 2014, a chafodd ei ddiwygio ymhellach ym mis Medi 2015 ac mae dosbarthu pwyntiau wedi bod yn gweithredu ers mis Ionawr 2015. Roedd y ddogfen i gael ei adolygu o leiaf bob tair blynedd gyda'r adolygiad diwethaf wedi'i gyflawni ym mis Medi 2015. Ar ôl adolygu’r ddogfen ystyriodd y swyddogion ei fod yn parhau i fod yn addas i'r diben ac felly ni chynigwyd unrhyw newidiadau i’r cynllun.  Roedd y nifer o ddigwyddiadau a’r mathau o dor amod lle ddosbarthwyd pwyntiau yn ystod 2017 a 2018 wedi eu nodi o fewn yr adroddiad hefyd.

 

Trafododd yr aelodau fanteision y cynllun gyda’r Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd ac ystyriwyd bod y polisi yn ddefnyddiol a bod pwysoliad y pwyntiau cosb ar gyfer tor amodau penodol yn gymesur.  Roedd peth disgresiwn wrth orfodi’r polisi mewn achosion penodol gyda chyfleoedd i dor amodau penodol gael eu cywiro os oedd yn briodol o fewn amserlenni penodol.  Roedd y lleihad yn y nifer o ddigwyddiadau yn 2018 mae'n debyg oherwydd cyfuniad o effaith gadarnhaol y polisi wrth fynd i'r afael â mân dor amodau ac absenoldeb dros dro'r Swyddog Gorfodi llawn amser am ran o’r cyfnod hwnnw.  Cadarnhawyd hefyd bod y drosedd yn ymwneud â ‘pheidio â dilyn disgyblaeth safle tacsi’ wedi ei gyflwyno’n gyson ar draws y sir, ond yn dibynnu’n bennaf ar adroddiadau/cwynion i ymchwilio.

 

PENDERFYNWYD cydnabod y wybodaeth a ddarparwyd ar ddadansoddiad dosbarthu pwyntiau fel y nodwyd o fewn yr adroddiad.

 

 

9.

DIWEDDARIAD AR GYFLWYNO RHESTR O GERBYDAU DYNODEDIG SY’N HYGYRCH I GADEIRIAU OLWYN pdf eicon PDF 201 KB

To consider a report by the Head of Planning and Public Protection (copy enclosed) informing members of progress on introducing a list of wheelchair accessible vehicles.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd adroddiad (dosbarthwyd yn flaenorol) yn hysbysu aelodau o gynnydd cyflwyno rhestr gyhoeddedig o gerbydau â mynediad anabl fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu ym Mawrth 2018 yn dilyn newidiadau a gyflwynwyd gan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

 

Hysbyswyd yr aelodau bod -

 

·         24 o’r 352 o gerbydau trwyddedig wedi eu henwi fel rhai hygyrch i'r anabl

·         cynigwyd 31 Ionawr 2019 fel dyddiad i gyhoeddi'r rhestr

·         cyn gweithredu bydd holl berchnogion cerbydau hygyrch i’r anabl yn cael eu hysbysu o’r rhestr a’r broses o eithriad rhag darparu cymorth symudedd

·         unwaith y bydd y rhestr yn weithredol bydd yn rhoi goblygiadau pellach ar yrwyr a/neu berchnogion y cerbydau hynny, gan greu troseddau o dor amodau a gwahaniaethu

·         ni fydd unrhyw gerbyd sydd ar y rhestr yn gorfod cario holl gadeiriau olwyn ond rhaid gallu cario rhai, a

·         bydd y rhestr o gerbydau hygyrch i’r anabl ar gael i’r cyhoedd drwy wefan y Cyngor.

 

Roedd yr aelodau’n awyddus i fanylion cyswllt y perchnogion sy’n gweithredu cerbydau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn fod ar gael i’r rhai sydd angen y gwasanaeth.  Eglurodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd nad oedd gofynion ar gyfer y rhestr yn cynnwys manylion cyswllt a byddai goblygiadau o dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol.  Fodd bynnag, fel rhan o’r broses o gyflwyno rhestr, gofynnir am ganiatâd gan berchnogion i gynnwys eu manylion cyswllt a manylion y rhai sy'n darparu cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn i gael eu dosbarthu fel y bo'n briodol i ysbytai, meddygfeydd ac ati. Er bod 24 o gerbydau trwyddedig yn hygyrch i gadeiriau olwyn, mae’r mwyafrif o'r cerbydau hynny yn gyfyngedig i oddeutu pum cwmni sy'n gweithredu o fewn y sir.  Trafododd yr aelodau'r goblygiadau a osodir ar yrwyr gyda cherbyd sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn i ddarparu cymorth ychwanegol i deithwyr.  Nodwyd y byddai gyrwyr gyda chyflwr meddygol, anabledd neu gyflwr corfforol a oedd yn ei gwneud hi’n amhosib neu’n anodd iddynt gyflawni’r dyletswyddau hynny, yn gallu gwneud cais am eithriad ar y sail honno, i'w benderfynu gan yr awdurdod trwyddedu.

 

PENDERFYNWYD bod aelodau’n nodi cynnwys yr adroddiad a chytuno ar y dyddiad gweithredu o 31 Ionawr 2019 ar gyfer cyhoeddi’r rhestr o gerbydau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.

 

 

10.

DEDDF GAMBLO 2005 – ADOLYGU DATGANIAD O EGWYDDORION pdf eicon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) sy’n cyflwyno Datganiad o Egwyddorion y Cyngor i’w ailfabwysiadu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cyflwyno Datganiad o Egwyddorion y Cyngor i’w ailfabwysiadu.

 

Cafodd Datganiad o Egwyddorion y Cyngor ei fabwysiadu a’i weithredu ar 1 Ebrill 2018 ac yn destun adolygiad bob tair blynedd.  Cafodd ei ddatblygu gan chwe awdurdod trwyddedu yng Ngogledd Cymru er mwyn dod â chysondeb i faterion yn ymwneud â Gamblo ac roedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus llawn.  Fodd bynnag roedd y Comisiwn Gamblo wedi cyfarwyddo holl awdurdodau trwyddedu i adolygu a mabwysiadu eu Datganiad o Egwyddorion i fod mewn grym o 31 Ionawr 2019. O ganlyniad, gofynnwyd i aelodau ail-fabwysiadu’r polisi presennol yn unol â'r cyfarwyddyd gan y Comisiwn Gamblo heb yr angen i ymgynghori ymhellach er mwyn cyd-daro â’u hamserlen ar gyfer adolygu.

 

PENDERFYNWYD bod Aelodau’n cytuno i fabwysiadu'r Datganiad o Egwyddorion, fel y'i cyflwynir, gyda dyddiad gweithredu o 31 Ionawr 2019.

 

 

11.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2019 pdf eicon PDF 183 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w chymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (dosbarthwyd yn flaenorol) ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2019.

 

Wrth ddrafftio’r rhaglen gwaith roedd y swyddogion wedi ystyried y polisïau oedd yn berthnasol i’r Pwyllgor Trwyddedu a dyddiadau adolygu’r polisïau hynny, ynghyd â newidiadau deddfwriaethol arfaethedig.  Argymhelliad y swyddogion oedd cynnal rhaglen gwaith i'r dyfodol ar dreigl deuddeg mis er mwyn ymateb i bwysau sy'n codi neu newidiadau wrth iddynt godi heb yr angen i wneud newidiadau arwyddocaol i'r rhaglen.  Byddai’r rhaglen gwaith yn cael ei gyflwyno ymhob cyfarfod i'w gadarnhau a gallai aelodau gyflwyno eitemau ar gyfer eu hystyried i swyddogion drwy'r Pwyllgor Trwyddedu.

 

PENDERFYNWYD y byddai aelodau’n -

                            

 (a)      cymeradwyo’r rhaglen gwaith i’r dyfodol fel y mae yn atodiad i’r adroddiad, a

 

 (b)      Awdurdodi swyddogion i gyflwyno rhaglen gwaith i'r dyfodol ar dreigl deuddeg mis i’w ddiwygio ymhob cyfarfod y pwyllgor.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.55 a.m.