Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Barry Mellor

 

Cofnodion:

Y Cynghorydd Barry Mellor

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Members to declare any personal or prejudicial interests in any business identified to be considered at this meeting.

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiadau eu datgan.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 341 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2017 (copi’n amgaeedig).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

{0>The minutes of the Licensing Committee held on 6 December 2017 were submitted.<}87{>Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2017. <0}

 

{0>RESOLVED that the minutes of the meeting held on 6 December 2017 be received and confirmed as a correct record.<}100{>PENDERFYNWYD derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir. <0}

 

 

5.

CYFLWYNO RHESTR O GERBYDAU HYGYRCH I GADEIRIAU OLWYN DYNODEDIG pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) ynglŷn â newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a gofyn am gymeradwyaeth i gyflwyno a chynnal rhestr o gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod aelodau yn -

 

 (a)      cymeradwyo cyflwyno rhestr gyhoeddedig o gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn;

 

 (b)      dirprwyo gosod y dyddiad gweithredu i’r Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd mewn ymgynghoriad gyda’r Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd a Chadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu, a

 

 (c)       cyfarwyddo swyddogion i adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Trwyddedu yn ystod 2018 gyda gwybodaeth ar y rhestr a baratowyd.

 

Cofnodion:

{0>The Public Protection Business Manager submitted a report (previously circulated) regarding changes introduced by the Equality Act 2010 and seeking approval to introduce and maintain a list of wheelchair accessible vehicles.<}75{>Cyflwynodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a gofyn am gymeradwyaeth i gyflwyno a chynnal rhestr o gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn.<0}

 

{0>The Equality Act 2010 permitted local authorities to retain a list of all vehicles licensed as a hackney carriage or private hire vehicle which met the requirements of a wheelchair accessible vehicle and placed further obligations on drivers and/or proprietors of those vehicles, creating offences for breaches and discrimination against wheelchair users.<}75{>Roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn caniatáu i awdurdodau lleol gadw rhestr o gerbydau trwyddedig fel cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat sy’n bodloni gofynion cerbyd hygyrch i gadeiriau olwyn, a phan mae rhestr yn bodoli, mae'r ddeddfwriaeth yn gosod rhwymedigaethau pellach ar yrwyr a/neu berchnogion y cerbydau hynny, gan greu troseddau am doramoadau a gwahaniaethu yn erbyn defnyddwyr cadeiriau olwyn.<0}  {0>Details of the duties to be imposed on drivers of designated vehicles under the Act had been provided within the report together with details of exemptions and an approximate timescale for publication of the list.<}0{>Roedd manylion y dyletswyddau i’w rhoi ar yrwyr cerbydau dynodedig o dan y Ddeddf wedi cael eu darparu yn yr adroddiad ynghyd â manylion eithriadau ac amserlen amcanol ar gyfer cyhoeddi’r rhestr. <0}  {0>Formal statutory guidance from the Department of Transport had been issued (attached as an appendix to the report) asking local authorities to introduce the relevant parts of the Equality Act in order to provide protection for wheelchair users.<}0{>Roedd canllawiau statudol ffurfiol oddi wrth yr Adran Drafnidiaeth wedi cael eu cyhoeddi (ynghlwm fel atodiad i’r adroddiad) yn gofyn i awdurdodau lleol gyflwyno’r rhannau perthnasol o’r Ddeddf Cydraddoldeb er mwyn darparu gwarchodaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.<0}

 

{0>Members considered the contents of the report and advice contained in the Equality Act 2010 and the Department of Transport’s guidance and welcomed the new provisions in order to better protect the rights of wheelchair users and create improvements and safeguards against discrimination when using licensed vehicles.<}0{> Ystyriodd yr Aelodau gynnwys yr adroddiad, cyngor o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a chanllaw'r Adran Drafnidiaeth a chroesawyd y darpariaethau newydd er mwyn gwarchod hawliau defnyddwyr cadeiriau olwyn yn well a chreu gwelliannau a rhagofalon yn erbyn gwahaniaethu wrth ddefnyddio cerbydau trwyddedig.<0}  {0>It was noted that previous complaints had been brought before the committee with regard to services provided by licensed wheelchair accessible vehicles which would be addressed under the new provisions with penalties imposed for breaches of responsibilities placed on drivers and owners in that regard.<}0{>Nodwyd bod cwynion blaenorol wedi cael eu dwyn gerbron y pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau a ddarparwyd gan gerbydau trwyddedig sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn a fyddai’n cael eu trin o dan y darpariaethau newydd gyda chosbau’n cael eu rhoi am fynd yn groes i’r cyfrifoldebau a roddwyd ar yrwyr a pherchnogion mewn perthynas â hynny.<0}

 

PENDERFYNWYD bod yr Aelodau yn –

 

(a)       cymeradwyo cyflwyno rhestr gyhoeddedig o gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn;

 

(b)       dirprwyo gosod y dyddiad gweithredu i’r Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd mewn ymgynghoriad gyda’r Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd a Chadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu, a

 

(c)        cyfarwyddo swyddogion i adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Trwyddedu yn ystod 2018 gyda gwybodaeth ar y rhestr a baratowyd.

 

 

6.

DIWYGIADAU ARFAETHEDIG I FANYLION CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT PRESENNOL pdf eicon PDF 265 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn manylu newidiadau arfaethedig i fanylebau cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat presennol.

 

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD fod y diwygiadau i fanylebau cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat fel y nodir ym mharagraffau 4.7 a 4.9 yr adroddiad yn cael eu cymeradwyo ar unwaith.

 

Cofnodion:

{0>The Licensing Officer submitted a report (previously circulated) detailing proposed amendments to the existing hackney carriage and private hire vehicle specifications for members’ consideration.<}0{>Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn manylu ar y diwygiadau arfaethedig i’r manylebau cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat presennol er mwyn i’r aelodau eu hystyried.<0}

 

{0>Since implementation of the revised hackney carriage and private hire vehicle policy in July 2017 feedback from the licensed trade had highlighted the need for greater clarity with regard to the vehicle specification relating to doors, and the section relating to wheelchair accessibility had been considered too restrictive and may have unintended consequences on the taxi industry.<}0{>Ers gweithredu polisi cerbydau hacni a hurio preifat newydd ym mis Gorffennaf 2017, amlygodd adborth o’r diwydiant trwyddedu yr angen am fwy o fanylder mewn perthynas â manylebau cerbydau o ran drysau ac roedd yr adran sy’n ymwneud â hygyrchedd cadeiriau olwyn yn cael ei ystyried yn rhy gyfyngol ac efallai y gallai fod â chanlyniadau anfwriadol ar y diwydiant tacsis.<0}  {0>Consequently officers had proposed an amendment to the relevant paragraphs in the vehicle specification (as detailed within the report) which would better reflect the authority’s requirements for licensed vehicles relating to doors and allow greater flexibility in terms of wheelchair access availability to benefit the licensed trade and travelling public.<}0{>O ganlyniad, roedd swyddogion wedi cynnig gwelliant i’r paragraffau perthnasol yn y manylebau cerbydau (fel y manylwyd yn yr adroddiad) a fyddai’n adlewyrchu’n well ofynion yr awdurdod ar gyfer cerbydau trwyddedig mewn perthynas â drysau ac yn caniatáu gwell hyblygrwydd o ran argaeledd mynediad i gadeiriau olwyn er budd y diwydiant trwyddedig a’r cyhoedd sy’n teithio. <0}

 

{0>Members considered the proposed amendments and assurances were sought that the proposed changes would not leave the authority open to further challenge.<}0{>Ystyriodd yr aelodau’r diwygiadau arfaethedig a gofynnwyd am sicrwydd na fyddai’r newidiadau arfaethedig yn gadael yr awdurdod yn agored i'w herio ymhellach.<0}  {0>Officers explained that the revisions provided greater clarity; increased the range and number of vehicles suitable for licensing purposes, and provided greater flexibility in terms of equipment available for facilitating wheelchair access.<}0{>Eglurodd y swyddogion bod y diwygiadau’n darparu mwy o eglurder; yn cynyddu’r ystod a’r nifer o gerbydau sy’n addas ar gyfer dibenion trwyddedu, ac yn darparu gwell hyblygrwydd o ran y cyfarpar sydd ar gael ar gyfer hwyluso mynediad i gadeiriau olwyn.<0}  {0>Consequently members were satisfied with the proposed modifications and it was –<}0{>O ganlyniad, roedd y swyddogion yn fodlon gyda’r addasiadau arfaethedig a -<0}

 

PHENDERFYNWYD bod y diwygiadau i’r manylebau cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat fel y manylwyd ym mharagraffau 4.7 a 4.9 yr adroddiad, fel yr ailadroddwyd isod, yn cael eu cymeradwyo ar unwaith –

 

·         Adrannau 3.11.1 & 6.5.1 – ““Bydd gan salwnau, ystadau neu dacsis wedi’u haddasu’n arbennig fod â drysau’n agor ar y pedwar ochr, sy’n gallu cael eu hagor o’r tu mewn a’r tu allan.  Bydd gan fysiau mini, faniau a cherbydau cludo criw gael tri drws o leiaf, nad ydynt yn cynnwys unrhyw ddrysau cefn na

thinbren.”

 

·         Adrannau 3.14.1 & 6.8.1 – ““Bydd ramp neu rampiau neu offer codi priodol ar gael bob amser i

lwytho cadair olwyn a’r teithiwr i’w defnyddio trwy ddrws cefn yr ochr agosaf.”

 

 

7.

DEDDF GAMBLO 2005 – ADOLYGU DATGANIAD O EGWYDDORION pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) sy’n cyflwyno drafft terfynol Datganiad Egwyddorion y Cyngor ar gyfer y Ddeddf Gamblo 2005 i’w mabwysiadu a’i gweithredu o 1 Ebrill 2018.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Datganiad Egwyddorion fel y cyflwynir a’i atodi fel atodiad i’r adroddiad gael ei fabwysiadu a’i weithredu o 1 Ebrill 2018.

 

Cofnodion:

{0>The Licensing Officer submitted a report (previously circulated) presenting the final draft of the Council’s Statement of Principles for the Gambling Act 2005 for adoption and implementation with effect from 1 April 2018.<}74{>Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cyflwyno drafft terfynol Datganiad Egwyddorion y Cyngor ar gyfer y Ddeddf Gamblo 2005 i’w mabwysiadu a’i gweithredu o 1 Ebrill 2018.<0}

 

{0>There was a statutory requirement to review the Statement of Principles every three years and the draft document had been developed by the six licensing authorities in North Wales to ensure consistency in matters relating to gambling issues and functions.<}0{>Roedd gofyniad statudol i adolygu'r Datganiad Egwyddorion bob tair blynedd ac roedd y ddogfen ddrafft wedi cael ei datblygu gan y chwe awdurdod trwyddedu yng Ngogledd Cymru er mwyn sicrhau cysondeb mewn materion yn ymwneud â swyddogaethau a phroblemau gamblo.<0}  {0>The draft document had been approved for public consultation by the Licensing Committee in September 2017 and no responses had been received.<}0{>Roedd y ddogfen ddrafft wedi cael ei chymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan y Pwyllgor Trwyddedu ym mis Medi 2017 ac nid oedd unrhyw sylwadau wedi dod i law.<0}

 

{0>Officers responded to members’ questions regarding the administration and enforcement relating to gambling activities and clarified the role of the licensing authority and Gambling Commission in that regard.<}0{>Ymatebodd y Swyddogion i gwestiynau’r aelodau ynghylch gweinyddiaeth a gorfodaeth o ran gweithgareddau gamblo ac eglurwyd rôl yr awdurdod trwyddedu a’r Comisiwn Gambo i’r perwyl hwnnw.<0}  {0>There were no particular issues of concern relating to the regulation of gambling within the county and action was generally taken in response to intelligence received with no standard inspection regime for gambling activities, and operators generally conformed to legislative requirements.<}0{>Nid oedd unrhyw feysydd penodol o bryder o ran rheoleiddio gamblo yn y sir ac ar y cyfan cymerwyd camau mewn ymateb i dderbyn cudd-wybodaeth heb ddim trefn archwilio safonol ar gyfer gweithgareddau gamblo, ac roedd gweithredwyr ar y cyfan yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol.<0}  {0>In response to further questions officers also clarified the licensing requirements with regard to large pay-out gaming machines and small society lotteries and raffles.<}0{>Mewn ymateb i gwestiynau pellach, cadarnhaodd y swyddogion hefyd y gofynion trwyddedu o ran peiriannau gemau gyda gwobrau mawr a loterïau a rafflau cymdeithasu bach.<0}  {0>It was noted that there was no casino within the county and the council had previously resolved not to permit applications for casinos.<}0{>Nodwyd nad oedd casino yn y sir a bod y cyngor wedi penderfynu yn y gorffennol i beidio â chaniatáu ceisiadau am gasinos.<0}  {0>Members noted that no representations had been received following the consultation process and the content of the draft document remained unchanged.<}0{>Nododd yr aelodau na chafwyd unrhyw sylwadau yn dilyn y broses ymgynghori ac nad oedd cynnwys y ddogfen ddrafft wedi newid.<0}  {0>Consequently it was –<}100{>O ganlyniad -<0}

 

{0>RESOLVED that the Statement of Principles as presented and attached as appendix to the report be adopted and implemented with effect from 1 April 2018.<}100{>PENDERFYNWYD bod y Datganiad Egwyddorion fel y cyflwynwyd a’i atodwyd i’r adroddiad gael ei fabwysiadu a’i weithredu o 1 Ebrill 2018.<0}

 

 

8.

DIWEDDARIAD AR BOLISI EUOGFARNAU AC AMODAU GYRWYR A GWEITHREDWYR CERBYDAU HACNI A HURIO PREIFAT pdf eicon PDF 191 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn rhoi diweddariad i’r aelodau ar gynnydd adolygu polisïau sy’n gysylltiedig â Pholisi Euogfarn Gyrwyr Cerbydau Hacni a Hurio Preifat a Gweithredwyr Hurio Preifat.

 

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod aelodau yn -

 

 (a)      cydnabod cynnwys yr adroddiad, a

 

 (b)      cyfarwyddo swyddogion i adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Trwyddedu ar waith y gweithgor cenedlaethol a Llywodraeth Cymru wrth i gynnydd pellach gael ei wneud i ganiatáu i aelodau ystyried perthnasedd i bolisïau trwyddedu tacsis y cyngor. 

 

Cofnodion:

{0>The Public Protection Business Manager submitted a report (previously circulated) updating members on progress with the review of policies associated with Hackney Carriage and Private Hire Drivers’ Conviction Policy and Private Hire Operators.<}77{>Cyflwynodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn rhoi diweddariad i’r aelodau ar gynnydd adolygu polisïau sy’n gysylltiedig â Pholisi Euogfarnau Gyrwyr Cerbydau Hacni a Hurio Preifat a Gweithredwyr Hurio Preifat. <0}

 

{0>Members were advised of the work being undertaken by a national working group to develop a national model on the suitability of applicants and licensees in relation to hackney carriage and private hire vehicle licensing which had recently been subject to a national consultation which ended on 10 March 2018.  It was expected that the draft would be further developed and released later in the year.<}0{>Cafodd yr aelodau eu hatgoffa am y gwaith a wnaed gan gweithgor cenedlaethol i ddatblygu model cenedlaethol ar addasrwydd ymgeiswyr a thrwyddedai mewn perthynas â thrwyddedu cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat a fu’n destun ymgynghoriad cenedlaethol yn ddiweddar a ddaeth i ben ar 10 Mawrth 2018. Y disgwyl oedd y byddai'r drafft yn cael ei ddatblygu ymhellach a'i ryddhau yn ddiweddarach yn y flwyddyn.<0}  {0>In addition Welsh Government had recently completed a consultation on taxi and private hire vehicle licensing in Wales and further work would follow on from that process.<}0{>Yn ogystal, roedd Llywodraeth Cymru wedi cwblhau ymgynghoriad ar drwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat yng Nghymru yn ddiweddar a byddai gwaith pellach yn dilyn o’r broses honno.<0}  {0>Both work streams would have an impact on the licensing process nationally and locally and reference was made to the council’s engagement within that process.<}0{>Byddai’r ddwy ffrwd waith yn cael effaith ar y broses drwyddedu yn genedlaethol ac yn lleol a chyfeiriwyd am ymgysylltiad y cyngor yn y broses honno.<0}

 

Cytunodd y Pwyllgor y byddai’n well ymgysylltu yn yr ymgynghoriadau gyda’r bwriad o ddatblygu modelau cenedlaethol cyn ystyried y perthnasedd i bolisi trwyddedu tacsis y Cyngor. Fodd bynnag, gofynnwyd cwestiynau ynghylch y potensial ar gyfer canlyniadau cyferbyniol o’r ddwy ffrwd waith o gofio fod un yn cael ei gwneud gan Lywodraeth y DU a’r llall gan Lywodraeth Cymru. Er bod potensial ar gyfer gwahaniaethau cyffredinol rhwng y ddwy weinyddiaeth, rhoddodd y swyddogion sicrwydd bod y ffrydiau gwaith yn yr achos penodol hwn yn canolbwyntio ar wahanol rannau o’r ddeddfwriaeth drwyddedu, gyda’r gweithgor cenedlaethol yn canolbwyntio ar bolisi euogfarnau cyffredinol a Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar y diwydiant tacsis a cherbydau hurio preifat yng Nghymru.

 

Amlygodd y Cadeirydd yr angen am gronfa ddata dirymiadau cenedlaethol i atal gyrwyr rhag cael trwydded yn rhywle arall os oeddent wedi cael eu gwahardd neu eu gwrthod mewn ardal benodol. Soniodd y swyddogion am drefniadau anffurfiol gydag awdurdodau cyfagos i rannu gwybodaeth mewn perthynas â hynny, ond cadarnhaodd fod gwaith ar y gweill i gyflwyno cofrestr genedlaethol o drwyddedau sydd wedi eu gwrthod neu ddirymu, y gallai awdurdodau lleol ei defnyddio fel rhan o’r broses ymgeisio wrth asesu addasrwydd gyrwyr. Roedd yr aelodau’n falch o nodi byddai cronfa ddata dirymiadau cenedlaethol yn cael ei chyflwyno yn fuan, a gofynnwyd am gael gwybod y diweddaraf o ran cynnydd.

 

PENDERFYNWYD bod yr aelodau yn –

 

(a)       cydnabod cynnwys yr adroddiad, a

 

(b)       cyfarwyddo swyddogion i adrodd yn ôl i’r Pwyllgor

           Trwyddedu ar waith y gweithgor cenedlaethol a Llywodraeth Cymru wrth i gynnydd pellach gael ei wneud i ganiatáu i aelodau ystyried perthnasedd i bolisïau trwyddedu tacsis y cyngor.

 

 

9.

ADOLYGU’R POLISI MASNACHU AR Y STRYD pdf eicon PDF 187 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn hysbysu aelodau o'r cynnydd mewn perthynas ag adolygiad o bolisi presennol masnachu ar y stryd yn Sir Ddinbych.

 

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod Aelodau’n rhoi awdurdod i swyddogion barhau i weithio gyda grwpiau ac unigolion perthnasol a chyflwyno polisi drafft ar gyfer cyflwyniad mewn Pwyllgor Trwyddedu yn y dyfodol. 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn hysbysu’r aelodau ar gynnydd adolygiad o’r polisi masnachu ar y stryd cyfredol yn Sir Ddinbych.

 

Yn 2015, rhoddodd y Pwyllgor Trwyddedu awdurdod i swyddogion adolygu'r gyfundrefn masnachu ar y stryd bresennol er mwyn mynd i'r afael ag anawsterau gyda'r rheoliadau presennol ac awgrymu gwelliannau i

reoleiddio a chefnogi masnachu ar strydoedd y Sir yn well.  Cafodd polisi drafft ei ystyried gan y Pwyllgor Trwyddedu yn Rhagfyr 2016, yn dilyn hynny cynhaliwyd ymgynghoriad cychwynnol gyda Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned ynghyd ag adrannau mewnol y Cyngor. Cafodd sylwadau o’r ymgynghoriad cychwynnol eu cynnwys mewn Polisi Masnachu ar y Stryd drafft a gyflwynwyd ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau o ganlyniad I’r ymarfer ymgynghoriad cyhoeddus hwnnw. Fodd bynnag, roedd adborth oddi wrth unigolion a thimau o fewn y cyngor wedi codi materion pellach I’w hystyried ac ym mis Medi 2017 gofynnodd y Pwyllgor Trwyddedu am gynnal trafodaethau pellach gyda masnachwyr "sefydlog", masnachwyr ar y stryd, cymunedau a thimau'r Cyngor ehangach cyn cytuno ar bolisi terfynol I’w ystyried. Roedd gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i lunio strategaeth gychwynnol gan ddefnyddio holiaduron wyneb yn wyneb a chyfryngau cymdeithasol, ynghyd â gwefan y Cyngor i gysylltu a gwahodd adborth gan aelodau allweddol o’r gymuned er mwyn gallu paratoi polisi sydd wedi bod yn destun proses ymgysylltu ac ymgynghori trylwyr.

 

Nododd yr Aelodau’r cynnydd gydag adolygu’r Polisi Masnachu ar y Stryd a’r ymdrechion a wnaed i ymgysylltu ag unigolion a grwpiau penodol a allai gael eu heffeithio’n uniongyrchol gan y polisi. Amlygwyd y pwysigrwydd o ddatblygu polisi cadarn, addas i’r diben ar gyfer trefi a chymunedau yn y sir, ac ar gyfer tryloywder. Cytunodd y swyddogion adrodd yn ôl ar y rhestr o ymgynghoreion a’u cyfraniadau o ran ffurfio’r ddogfen bolisi derfynol i’r aelodau ei hystyried.

 

PENDERFYNWYD bod Aelodau’n rhoi awdurdod i swyddogion barhau i weithio gyda grwpiau ac unigolion perthnasol a chyflwyno polisi drafft ar gyfer cyflwyniad mewn Pwyllgor Trwyddedu yn y dyfodol.

 

 

10.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2018 pdf eicon PDF 182 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w gymeradwyo.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu fel y manylwyd yn yr Atodiad 1 yr adroddiad.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ar raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer 2018.

 

Codwyd y materion canlynol –

 

·         Roedd y Cadeirydd a’r Cynghorydd Tony Thomas (Aelod Arweiniol dros Drwyddedu) wedi bod yng nghwmni’r Swyddogion Trwyddedu a Heddlu Gogledd Cymru ar ymgyrch reoleiddio ar y cyd yng ngogledd y sir, a oedd wedi cynnwys ymweliadau â nifer o eiddo trwyddedig yn oriau mân y bore. Bu’r ymgyrch yn un gwerth ei gwneud gyda pherthynas dda rhwng y trwyddedigion a’r swyddogion a chymorth a chydweithrediad ymysg pawb. Mynegwyd peth pryder ynghylch tystiolaeth o ddefnyddio cyffuriau mewn eiddo trwyddedig ac o fewn y gymuned ehangach, a soniodd y swyddogion am y mesurau sy’n cael eu cymryd trwy ymagweddau amlasiantaeth i fynd i’r afael â’r mater hwnnw. Cyfeiriwyd at gylch gorchwyl y Pwyllgor Trwyddedu I’r perwyl hwn a’u cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Drwyddedu. Er mai mater i’r heddlu yn bennaf oedd cyffuriau, gofynnodd yr aelodau am gael gwybod am unrhyw ddatblygiadau yr oedd swyddogion yn dod yn ymwybodol ohonynt wrth fynd i’r afael â’r mater hwnnw.

·         Roedd y Cadeirydd a’r Cynghorydd Alan James (is-gadeirydd) wedi cyfarfod gyda swyddogion i ymgymryd â’r adolygiad o’r ffurflenni cais, fel y gofynnodd y pwyllgor, ac roedd y cyfeiriad at ddatgelu euogfarnau bellach wedi cael ei wneud yn fwy eglur ar gyfer ymgeiswyr - byddai’r ffurflenni newydd yn cael eu cyflwyno maes o law

·         Cyfeiriwyd at y sesiwn hyfforddiant hanner diwrnod ar drwyddedu tacsis a drefnwyd ar gyfer 9.00 a.m. ar 19 Ebrill 2018 yn Neuadd y Sir, Rhuthun, ac anogwyd yr aelodau i hysbysu’r swyddogion os oedd ganddynt unrhyw anghenion hyfforddiant ychwanegol penodol.

 

Roedd yr Aelodau yn fodlon gyda chynnwys y rhaglen waith ac felly –

 

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu fel y manylwyd yn yr Atodiad 1 yr adroddiad.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.30 a.m.