Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghorwyr Stuart Davies, Merfyn Parry, Pete Prendergast a Huw Williams

 

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Stuart Davies, Merfyn Parry, Pete Prendergast a Huw Williams

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 88 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 13 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

4.

ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 15/1124/TXJDR

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau adolygu trwydded i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat o ran Gyrrwr Rhif 15/1124/TXJDR.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD diddymu trwydded yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat gyrrwr rhif  15/1124/TXJDR ar sail diogelwch y cyhoedd ar unwaith.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn ag –

 

(i)        addasrwydd Gyrrwr Rhif

(ii)        15/1124/TXJDR i ddal trwydded i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat yn dilyn cronni 40 o bwyntiau cosb o dan gynllun pwyntiau cosb y Cyngor am gyflwyno cerbyd trwyddedig i’w brofi mewn cyflwr anniogel a pheryglus ddwywaith;

(iii)      roedd y Gyrrwr wedi ymddangos gerbron y Pwyllgor Trwyddedu ar 10 Mehefin 2015 yn dilyn croniad o 20 pwynt cosb ar gyfer cyflwyno cerbyd trwyddedig i’w brofi mewn cyflwr anniogel a pheryglus, a oedd wedi arwain at ataliad dros dro o bythefnos;

 

(iv)      Roedd manylion y diffygion a nodwyd yn dilyn cyflwyno’r cerbyd am brawf Cydymffurfio/MOT ym mis Ebrill 2016 a chyhoeddi 20 o bwyntiau cosb ychwanegol wedi'u cynnwys yn yr adroddiad ynghyd â datganiadau tyst a dogfennau cysylltiedig;

 

(v)       roedd y Gyrrwr wedi cyflwyno tystiolaeth ddogfennol i gefnogi'r adolygiad o'i drwydded gan gynnwys Prawf MOT/Tystysgrif Cydymffurfio ar gyfer y cerbyd dyddiedig 19 Mai 2016, ynghyd â llythyr i apelio yn erbyn y pwyntiau cosb (gwrthodwyd yr apêl gan swyddogion ar ôl hynny), a

 

(vi)      the Driver having been invited to attend the meeting in support of his licence review and to answer members’ questions thereon.bod y Gyrrwr wedi cael ei wahodd i fod yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi’r adolygiad o’i drwydded, ac i ateb cwestiynau’r aelodau ynglŷn â hynny.

 

The Driver was in attendance and accompanied by his Union Representative.Roedd y Gyrrwr yn bresennol a daeth ei Gynrychiolydd Undeb gydag o. The Union Representative confirmed receipt of the report and committee procedures.Cadarnhaodd y Cynrychiolydd Undeb dderbyn yr adroddiad a'r gweithdrefnau pwyllgor.

 

The Licensing Enforcement Officer (LEO) outlined the case as detailed within the report.Amlinellodd y Swyddog Gorfodi Trwyddedu yr achos fel y manylwyd arnynt yn yr adroddiad. Whilst the vehicle had not been presented for retest at the time of writing the report members were advised that the vehicle had subsequently passed an MOT/Compliance Test on 19 May 2016.Er na chafodd y cerbyd ei gyflwyno ar gyfer ail brawf ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, hysbyswyd yr aelodau bod y cerbyd wedi pasio Prawf MOT/Tystysgrif Cydymffurfio wedi hynny ar 19 Mai 2016.

 

The Union Representative presented the Driver’s case arguing that he had actively sought guidance and assurance regarding the vehicle’s condition.Cyflwynodd y Cynrychiolydd Undeb achos y Gyrrwr gan ddadlau ei fod wedi mynd ati i ofyn am arweiniad a sicrwydd ynglŷn â chyflwr y cerbyd. The vehicle had been presented for MOT testing on 4 April 2016 and repair work had been carried out which had resulted in an MOT Certificate being issued on 13 April 2016.  The vehicle had subsequently failed the MOT and Compliance Test at the Council’s Designated Testing Station on 14 April 2016 with a clear difference of opinion between the two vehicle examiners.Cyflwynwyd y cerbyd ar gyfer prawf MOT ar 4 Ebrill 2016, a chafodd gwaith atgyweirio ei wneud a arweiniodd at gyhoeddi Tystysgrif MOT ar 13 Ebrill 2016. Methodd y cerbyd yr MOT a’r Dystysgrif Gydymffurfiaeth wedi hynny yng Ngorsaf Brofi Ddynodedig y Cyngor ar 14 Ebrill 2016 gyda gwahaniaeth clir ym marn y ddau archwiliwr cerbyd. The Union Representative sought to highlight a number of inconsistencies in the report and put questions to the LEO in that regard.Ceisiodd y Cynrychiolydd Undeb dynnu sylw at nifer o anghysondebau yn yr adroddiad a chwestiynu'r LEO yn hynny o beth. In response the LEO clarified the extent of his involvement in the investigation and his reliance on the documentary evidence and  ...  view the full Cofnodion text for item 4.