Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ) 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghorwyr Win Mullen-James a Pat Jones

 

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Win Mullen-James a Pat Jones

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 88 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

4.

ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 047857

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau adolygu trwydded i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat o ran Gyrrwr Rhif 047857.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD rhoi rhybudd ffurfiol i Yrrwr Rhif 047857 ynglŷn â difrifoldeb y digwyddiad a’i ymddygiad yn y dyfodol.

 

Cofnodion:

[Dygwyd yr eitem hon yn ei blaen o fewn trefn y rhaglen gyda chydsyniad y Cadeirydd]

 

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn ag –

 

(i)           addasrwydd Gyrrwr Rhif 047857 i ddal trwydded i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          honiad o ymosodiad wedi cael ei wneud yn erbyn Gyrrwr Rhif 047857 ar 11 Awst 2014, yr ymchwiliwyd iddo gan Swyddogion Gorfodaeth Trwyddedu (mae crynodeb o’r ffeithiau ynghyd â datganiadau tystion a dogfennau cysylltiedig wedi eu hatodi i’r adroddiad);

 

(iii)         y Pwyllgor Trwyddedu ar 3 Rhagfyr 2014 wedi gohirio ystyried addasrwydd y Gyrrwr, wrth aros am ganlyniad achos troseddol yn yr achos hwn (manylion a oedd wedi’u hatodi fel adroddiad atodol), a

 

(iv)         bod y Gyrrwr wedi cael ei wahodd i fod yn bresennol yn y cyfarfod tra adolygir ei drwydded er mwyn gallu ateb cwestiynau’r aelodau ynglŷn â hynny.

 

Roedd y Gyrrwr yn bresennol yn y cyfarfod yng nghwmni ei gynrychiolydd cyfreithiol a'i gyflogwr.  Yn dilyn cyflwyniadau, cadarnhaodd y Gyrrwr ei fod wedi cael yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.  Cyflwynodd y Swyddog Gorfodi Trwyddedu'r (HB) adroddiad a manylodd ar ffeithiau’r achos.  Dangoswyd recordiad TCC o'r digwyddiad a oedd yn destun yr adroddiad i'r Pwyllgor Trwyddedu, ac fe gafodd ei ailchwarae nifer o weithiau trwy gydol y gwrandawiad ar gais yr aelodau.

 

Cyflwynodd cynrychiolydd cyfreithiol y Gyrrwr nifer o eirdaon ysgrifenedig yn cadarnhau cymeriad da ei chleient, a dywedodd ei fod wedi bod yn gweithio fel gyrrwr tacsi heb ddigwyddiadau blaenorol.  Esboniodd yr amgylchiadau ynghylch ple ei chleient yn Llys yr Ynadon, a'i barodrwydd i dderbyn ei ran yn y digwyddiad a chymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd.  Mewn camau lliniaru pellach, fe fanylodd ar fersiwn ei chleient o’r digwyddiadau yn arwain at y digwyddiad, ac yn ystod y digwyddiad a oedd ar y TCC, ynghyd â'i edifeirwch gwirioneddol.  Wrth ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd, tynnodd sylw at nifer o anghysondebau yn natganiadau’r tystion a roddwyd, gan ddadlau yn erbyn hygrededd y tystion hynny na ellid dibynnu arnynt.  O ganlyniad, roedd hi'n dadlau, o ystyried amgylchiadau'r achos, bod ymateb ei chleient yn ddealladwy, er bod hynny’n groes i’w gymeriad yn llwyr, a’i fod yn berson addas a phriodol i ddal trwydded tacsi.

 

Holodd Aelodau gwestiynau i'r Gyrrwr ynghylch ei fersiwn ef o ddigwyddiadau, gan gynnwys ei farn am y digwyddiad a chanlyniad yr achos troseddol yn yr achos hwn.  Fe wnaeth y Gyrrwr gydnabod bod ei ymddygiad wedi bod yn annerbyniol, gan fynegi ei ofid dwfn am y digwyddiad ac ymddiheurodd yn llaes.  Roedd gan y Gyrrwr gefnogaeth lawn ei gyflogwr a siaradodd ar ei ran ac ymatebodd i gwestiynau ynghylch ei gyflogaeth, a chadarnhau ei fod yn weithiwr gwerthfawr.  Cyfeiriodd hefyd at ei rwystredigaeth ynghylch elfennau o fasnach tacsis y Rhyl yn gyffredinol, sy’n peri tensiwn ac i yrwyr trwyddedig anghytuno â’i gilydd.

 

Gwnaeth y cynrychiolydd cyfreithiol ddatganiad terfynol yn crynhoi ei chyflwyniadau cynharach a oedd yn tystio i gymeriad da ei chleient, gan dynnu sylw at y sefyllfa eithafol a wynebodd, a’i ofid diffuant a’i barodrwydd i gymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd.  Fe apeliodd i’r pwyllgor i beidio â thynnu ei drwydded oddi arno, gan ddadlau nad oedd unrhyw sail gyfreithiol i atal neu ddirymu yn yr achos hwn.

 

Ar y pwynt hwn torrodd y pwyllgor i ystyried yr achos a -

 

PHENDERFYNWYD rhoi rhybudd ffurfiol i Yrrwr Rhif 047857 ynglŷn â difrifoldeb y digwyddiad a’i ymddygiad yn y dyfodol.

 

Dyma oedd y rhesymau am benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –

 

Yn ystod trafodaethau, ystyriodd yr aelodau ddifrifoldeb y digwyddiad ac er bod pryderon difrifol dros  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 047689

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau adolygu trwydded i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat o ran Gyrrwr Rhif 047689.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod Gyrrwr Rhif 047689 yn cael ei rybuddio ynghylch difrifoldeb y digwyddiad ac y caiff rhybudd ysgrifenedig terfynol ei gyhoeddi ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn ag –

 

(i)           addasrwydd Gyrrwr Rhif 047689 i ddal trwydded i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          honiad o ymosodiad wedi cael ei wneud yn erbyn Gyrrwr Rhif 047689 ar 11 Awst 2014, yr ymchwiliwyd iddo gan Swyddogion Gorfodaeth Trwyddedu (roedd crynodeb o’r ffeithiau ynghyd â datganiadau tystion a dogfennau cysylltiedig wedi eu hatodi i’r adroddiad);

 

(iii)         y Pwyllgor Trwyddedu ar 3 Rhagfyr 2014 wedi gohirio ystyried addasrwydd y Gyrrwr, wrth aros am ganlyniad achos troseddol yn yr achos hwn (manylion a oedd wedi’u hatodi fel adroddiad atodol), a

 

(iv)         gofynnwyd i’r Gyrrwr fod yn bresennol mewn cyfarfod i gefnogi ei adolygiad trwydded ac ymateb i gwestiynau aelodau ar hynny.

 

Roedd y Gyrrwr yn bresennol yn y cyfarfod ac yn dilyn cyflwyniadau, cadarnhaodd ei fod wedi cael yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.  Cyflwynodd y Swyddog Gorfodi Trwyddedu'r (HB) adroddiad a manylodd ar ffeithiau’r achos.  Dangoswyd recordiad TCC o'r digwyddiad a oedd yn destun yr adroddiad i'r Pwyllgor Trwyddedu, ac fe gafodd ei ailchwarae nifer o weithiau trwy gydol y gwrandawiad ar gais yr aelodau.

 

Fel cam lliniaru, cyflwynodd y Gyrrwr ddatganiad ysgrifenedig gan ei Gyfreithwyr a oedd yn cynnwys cyfeiriad at ganlyniad yr achos troseddol yn yr achos hwn ac amgylchiadau'r drosedd.  O ystyried y manylion hynny, ynghyd â'r amser ers y digwyddiad pan oedd y gyrrwr wedi parhau i yrru tacsis, byddai dirymu trwydded y Gyrrwr yn anghyfiawn yn yr achos hwn.  Hefyd, eglurodd y Gyrrwr ei fersiwn ef o'r digwyddiadau yn arwain at y digwyddiad ac fe siaradodd am y recordiad TCC gyda’r aelodau, gan wadu'r honiad o ymosod a phwysleisio ei fod yn ddieuog o unrhyw drosedd.

 

Holodd yr Aelodau’r Gyrrwr ynghylch y dystiolaeth a gyflwynwyd a’i ymddygiad cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.  Ymatebodd y Gyrrwr i gwestiynau'r aelodau a gwadodd yr honiad o ymosod ond mynegodd ofid dros wrthdaro â’r ymosodwr ac ymhelaethodd ymhellach ar ei fwriadau a’r gweithredoedd yn ystod y digwyddiad.  Wrth fynegi ei edifeirwch, fe wnaeth y Gyrrwr gydnabod sut y byddai'r digwyddiad yn cael ei ystyried gan y cyhoedd ac fe dderbyniodd hefyd y dylai wedi delio â’r sefyllfa'n wahanol.  Cyfeiriodd at ei awydd i barhau â'i broffesiwn fel gyrrwr tacsi a rhoddodd sicrwydd pendant ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Yn ei ddatganiad terfynol, dywedodd y Gyrrwr ei fod yn mwynhau ei swydd ac yn dda yn ei swydd, ac apeliodd i'r pwyllgor i beidio â dirymu ei drwydded.

 

Ar y pwynt hwn torrodd y pwyllgor i ystyried yr achos a -

 

PENDERFYNWYD bod Gyrrwr Rhif 047689 yn cael ei rybuddio ynghylch difrifoldeb y digwyddiad ac y caiff rhybudd ysgrifenedig terfynol ei gyhoeddi ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

 [Roedd y Cynghorydd Stuart Davies am i nodyn gael ei wneud iddo bleidleisio yn erbyn y penderfyniad uchod.]

 

Dyma oedd y rhesymau am benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth ofalus i’r holl dystiolaeth a gyflwynwyd a datganiadau'r Gyrrwr i gefnogi ei achos, a’i atebion i’r cwestiynau.  Ystyriwyd bod y Gyrrwr wedi achosi’r digwyddiad ac roedd aelodau yn feirniadol iawn o'i ymddygiad a oedd wedi dwyn anfri ar y Cyngor.  Codwyd pryderon hefyd fod y Gyrrwr wedi cael ei ddwyn gerbron y pwyllgor yn flaenorol, yn ymwneud â materion ymddygiad.  Wrth asesu addasrwydd y Gyrrwr fel gyrrwr trwyddedig, ystyriodd yr aelodau bod elfennau o'r recordiad TCC yn amhendant, ond roedd y Gyrrwr wedi cymryd rhywfaint o gyfrifoldeb am y digwyddiadau.  Cydnabuwyd hefyd ei fod wedi parhau i yrru ers hynny heb ddigwyddiad ac wedi mynegi edifeirwch am ei weithredoedd.  ...  view the full Cofnodion text for item 5.