Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ) 

Eitemau
Rhif Eitem

PWYNT O WYBODAETH

Holodd y Cynghorydd Bill Cowie y rhesymeg y tu ôl i Eitem 12 ar y Rhaglen - Caniatâd Cais Masnachu ar y Stryd yn cael ei hystyried fel eitem gyfrinachol o dan Ran 2 o'r rhaglen.  Fe wnaeth y swyddogion adrodd ynghylch y broses ymgynghori eilaidd a gynhaliwyd gan yr Aelod Lleol ac eglurasant nad oedd yr ymatebwyr hynny i'r ymgynghoriad wedi rhoi caniatâd i'w sylwadau gael eu rhannu’n gyhoeddus.  O ganlyniad rhaid i'r wybodaeth honno aros yn gyfrinachol.

 

 

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghorwyr Pat Jones a Win Mullen-James.

 

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Pat Jones ac Win Mullen-James

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 88 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 150 KB

Derbyn -

 

(a)       cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2014 (copi wedi’i amgáu),

 

(b)       cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Arbennig a gynhaliwyd ar 12 Ionawr 2015 (copi wedi’i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2014 a 12 Ionawr 2015 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2014 a’r Pwyllgor Trwyddedu Arbennig a gynhaliwyd ar 12 Ionawr 2015.

 

Materion yn Codi - 12 Ionawr 2015

 

Yn ystod y cyfarfod, cafodd datganiad ei gyflwyno gan berchennog tacsi ynghylch cyflwr y diwydiant tacsis yn Sir Ddinbych.  Cadarnhaodd y Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd fod swyddogion yn edrych i mewn i'r materion a godwyd gyda'r bwriad o adrodd yn ôl i'r pwyllgor ar hynny.

 

PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2014 a 12 Ionawr 2015 fel cofnod cywir.

 

 

5.

FERSIWN DDIWYGIEDIG O’R COD GWISG ARFAETHEDIG GOGYFER Â GYRWYR CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT pdf eicon PDF 97 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno Cod Gwisg diwygiedig ar gyfer Gyrwyr Cerbydau Hacni a Cerbydau Hurio Preifat i'w ystyried a’i gymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(a)       yn amodol ar ddiwygiad i 4.2, ii) i ddarllen "ni chaniateir gwisgo trowsus byr” bod y Cod Gwisg Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat diwygiedig yn Atodiad B i'r adroddiad yn cael ei gymeradwyo i ddisodli’r Cod Gwisg presennol a geir yn amodau trwyddedu cerbydau hacni a hurio preifat y "Llyfr Glas" ar hyn o bryd, a

 

(b)       gweithredu’r Cod Gwisg o 1 Mai 2015.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cyflwyno Cod Gwisg diwygiedig ar gyfer Gyrwyr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat i ymgynghori yn ei gylch a'i gymeradwyo.

 

Roedd y Pwyllgor Trwyddedu ar 24 Medi 2014 wedi cymeradwyo'r Cod Gwisg Gyrwyr ar gyfer ymgynghori yn ei gylch.  Roedd manylion yr ymarfer ymgynghori a sesiwn gweithdy gyda deiliaid trwyddedau wedi cael eu cynnwys yn yr adroddiad ac roedd y canlyniadau’n cynnwys -

 

·        un ymateb ysgrifenedig yn croesawu'r Cod Gwisg a chynnig nifer o awgrymiadau ychwanegol i'w hystyried, a

·        pwyntiau a godwyd yn ystod y sesiwn gweithdy ynghyd â'r rhesymeg y tu ôl i unrhyw newidiadau arfaethedig o ganlyniad i hynny.

 

Croesawodd y pwyllgor gyflwyniad Cod Gwisg fel modd o wella safonau gwisg a chreu argraff ffafriol ar ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd.  Nododd yr Aelodau’r pwyntiau a godwyd yn ystod y broses ymgynghori ynghylch safonau derbyniol o wisg, ac roedd peth trafodaeth ynghylch pa mor briodol yw gyrwyr yn gwisgo trowsus byr.   Roedd rhai aelodau’n teimlo bod trowsus byr wedi’i deilwra i'r ben-glin ac is na hynny’n briodol, ac ni ddylid cymharu hwn â gwisgoedd/codau gwisg sefydliadau llawer mwy/gwahanol, yn enwedig o gofio bod llawer o yrwyr yn hunangyflogedig.  Fodd bynnag, teimlai aelodau eraill nad oedd gwisgo trowsus byr yn cyfleu’r ddelwedd broffesiynol o'r fasnach ac amlygwyd yr anhawster o feirniadu’r gwahanol fathau o drowsusau byr a wisgir.   Mynegwyd rhai amheuon hefyd ynglŷn â gorfodi'r Cod Gwisg cyffredinol a sicrhau cydraddoldeb wrth ddelio ag achosion o dorri rheolau o dan y system pwyntiau cosb.  Derbyniwyd y byddai angen monitro gweithrediad y Cod Gwisg yn ofalus, a rhoddodd swyddogion sicrwydd y byddai'r Cod Gwisg yn cael ei gyflwyno’n raddol cyn cymryd camau gorfodi ffurfiol.  Byddai dull gweithredu sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn cael ei gymryd wrth roi pwyntiau cosb, a oedd hefyd yn cynnwys proses apelio.   Trafodwyd rôl perchnogion tacsis wrth sicrhau cydymffurfiaeth â’r Cod Gwisg ond cydnabuwyd bod y rhan fwyaf o yrwyr yn hunangyflogedig a bod y cyfrifoldeb ar yrwyr unigol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion.

 

Ystyriodd yr Aelodau argymhellion yr adroddiad a chynigiodd y Cynghorydd Hugh Irving newid i'r Cod Gwisg, wedi’i eilio gan y Cynghorydd Stuart Davies, gan wahardd trowsus byr.  O'i roi i'r bleidlais -

 

PENDERFYNWYD:-

 

(a)       yn amodol ar ddiwygiad i 4.2, ii i ddarllen "ni chaniateir gwisgo trowsus byr ", dylid cymeradwyo Cod Gwisg Gyrwyr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat wedi’i ddiwygio fel y manylir yn Atodiad B i’r adroddiad, i ddisodli’r Cod Gwisg presennol a geir ar hyn o bryd yn y “Llyfr Glas” ag amodau trwyddedu cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat, a

 

(b)       gweithredu’r Cod Gwisg o 1 Mai 2015.

 

Pleidleisiodd y Cynghorwyr Joan Butterfield a Bill Cowie yn erbyn y gwelliant yn (a) uchod.

 

 

6.

COD YMDDYGIAD DA ARFAETHEDIG AR GYFER GYRWYR CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT pdf eicon PDF 50 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno Cod Ymddygiad Da arfaethedig ar gyfer Gyrwyr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat i'w ystyried a’i gymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod -

 

(a)       Cod Ymddygiad Da Gyrwyr Cerbydau Hacni a Hurio Preifat, fel y manylwyd yn Atodiad A i'r adroddiad, yn cael ei gymeradwyo yn weithredol o                    1 Mai 2015", a

 

(b)       swyddogion i ofyn am gyngor cyfreithiol ar yr ochr gyfreithiol o osod sancsiwn o fewn y Cod Ymddygiad Da ar gyfer achosion sy’n ymwneud â thrais gan yrwyr tacsi tra ar ddyletswydd, ynghyd â sancsiynau sy’n ymwneud â chamddefnyddio alcohol a chyffuriau, ac adrodd yn ôl i gyfarfod o'r pwyllgor yn y dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cyflwyno Cod Ymddygiad Da arfaethedig ar gyfer Gyrwyr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat i'w ymgynghori yn ei gylch a’i gymeradwyo.

 

Roedd y Pwyllgor Trwyddedu ar 24 Medi 2014 wedi cymeradwyo ymgynghori ynghylch y Cod Ymddygiad Da ar gyfer Gyrwyr.  Roedd manylion yr ymarfer ymgynghori a’r sesiwn gweithdy gyda deiliaid trwyddedau wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.  Ni chafwyd ymateb gan ddeiliaid trwydded mewn ymateb i'r ymgynghoriad, ac roedd deiliaid trwydded yn y sesiwn gweithdy wedi cytuno nad oedd angen diwygiadau.  Nodwyd y byddid yn defnyddio system pwyntiau cosb ar gyfer achosion o dorri'r cod.

 

Yn ystod y drafodaeth, cyfeiriwyd at ddigwyddiad diweddar yn cynnwys dau yrrwr yn cwffio tra roeddent ar ddyletswydd.  Yng ngoleuni'r digwyddiad hwn, teimlai'r Cynghorydd Joan Butterfield y dylid cynnwys rhyw fath o sancsiwn yn y Cod Ymddygiad Da ar gyfer achosion o'r fath.  Trafododd yr Aelodau a ellid cynnwys sancsiwn penodol yn y Cod gan gofio amgylchiadau penodol achosion unigol, ac unrhyw sancsiwn wedi hynny y gellid eu gweithredu o ganlyniad i achosion troseddol.  Nodwyd y byddai gosod ataliad yn gwahardd unrhyw gamau pellach rhag cael eu cymryd yn nes ymlaen.  Yn yr un modd, gallai diddymu ar unwaith heb glywed amgylchiadau'r achos yn gyntaf fod yn gostus i'r Cyngor.  O ganlyniad, cytunwyd bod y swyddogion yn gofyn am gyngor ynglŷn â chyfreithlondeb gosod sancsiwn o fewn y Cod ar gyfer y diben hwn, ac adrodd yn ôl i gyfarfod o'r pwyllgor yn y dyfodol.  Tynnodd y Cynghorydd Hugh Irving sylw'r aelodau at y nodyn terfynol ar ddiwedd y Cod yn ymwneud â chamddefnyddio alcohol a chyffuriau, a gofynnodd fod ystyriaeth hefyd yn cael ei rhoi i osod sancsiwn penodol yn hyn o beth.  Atgoffwyd yr aelodau bod y Cyngor wedi mabwysiadu Polisi Euogfarn Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat Cymru gyfan yn ddiweddar; polisi cadarn a oedd yn cwmpasu troseddau diod a chyffuriau.  Yn olaf, cyfeiriwyd at newidiadau diweddar i'r gyfraith ynghylch gyrru ar gyffuriau, a rhoddwyd gwybod i aelodau y byddai’r ddeddfwriaeth newydd hon yn cael ei gorfodi gan yr Heddlu.

 

PENDERFYNWYD:-

 

(a)       bod Cod Ymddygiad Da ar gyfer Gyrwyr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat, fel y manylwyd yn Atodiad A i’r adroddiad, yn cael ei gymeradwyo, gan ddod i rym o 1 Mai 2015, a

 

(b)       bod swyddogion yn gofyn am gyngor cyfreithiol ar gyfreithlondeb gosod sancsiwn o fewn y Cod Ymddygiad Da ar gyfer achosion yn ymwneud â thrais gan yrwyr tacsi tra maent ar ddyletswydd, ynghyd â sancsiynau yn ymwneud â chamddefnyddio alcohol a chyffuriau, ac adrodd yn ôl i gyfarfod o'r pwyllgor yn y dyfodol.

 

 

7.

AMODAU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - DIWYGIADAU ARFAETHEDIG YN YMWNEUD Â GWYRO SEDDI CERBYDAU HURIO PREIFAT pdf eicon PDF 81 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) sy’n gofyn i’r Aelodau gymeradwyo cael gwared ar amod 2.1(h) cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat sy’n ymwneud â gwyro seddi.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylai amod 2.1(h) sydd wedi’i gynnwys yn yr amodau cerbydau hacni a hurio preifat (“Llyfr Glas”) gael ei ddileu ar unwaith.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (JT) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn gofyn am gymeradwyaeth cael gwared ar amod 2.1(h) cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat sy’n ymwneud â gwyro seddi cerbydau hurio preifat.

 

Roedd y Pwyllgor Trwyddedu ar 3 Rhagfyr 2014 wedi cymeradwyo ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig i ddiddymu'r amod yn ymwneud â gwyro seddi mewn cerbydau hurio preifat yn dilyn y cyfarwyddyd diweddaraf gan yr Adran Drafnidiaeth, a'r pryderon a godwyd gan weithredwyr.  Roedd dau ymateb i'r ymgynghoriad wedi dod i law o blaid cael gwared ar yr amod. Cadarnhaodd y Swyddogion y byddai adolygiad o fanyleb cerbyd hacni yn ymwneud â chael gwared ar yr amod yn cael ei gynnal a’i adrodd yn ôl i gyfarfod yn y dyfodol o'r pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD cael gwared ar amod 2.1 (h) sydd wedi’i gynnwys yn yr amodau cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat (“Y Llyfr Glas”) ar unwaith.

 

 

8.

ADOLYGU’R POLISI SEFYDLIAD RHYW pdf eicon PDF 133 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) ynglŷn â newidiadau i'r drefn awdurdodi trwyddedu safleoedd sy'n darparu adloniant rhywiol.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD  -

 

(a)       gofyn i swyddogion lunio Polisi Sefydliad Rhyw diwygiedig drafft sy'n addas at y diben, i'w gyflwyno iddynt mewn cyfarfod yn y dyfodol, cyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus a

 

(b)       bod darpariaethau yn Adran 27 o Ddeddf Plismona a Throsedd 2009 yn cael eu mabwysiadu a’u hymgorffori o fewn y Polisi Sefydliad Rhyw diwygiedig drafft.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (JT) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â newidiadau i'r drefn awdurdodi trwyddedu adeiladau sy'n darparu adloniant rhywiol.

 

Mabwysiadodd Panel Trwyddedu ar 19 Medi 2001 Atodlen 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 yn ffurfiol, a oedd yn gwneud darpariaeth ar gyfer trwyddedu sefydliadau rhyw.  Roedd ceisiadau ar gyfer clybiau glin-ddawnsio wedi bod yn drwyddedadwy ers 2005 o dan y Ddeddf Trwyddedu, ond roedd Adran 27 o Ddeddf Plismona a Throsedd 2009 yn ailddosbarthu clybiau glin-ddawnsio fel lleoliadau adloniant rhywiol a rhoddodd y pŵer i awdurdodau lleol reoleiddio lleoliadau megis sefydliadau rhyw o dan Atodlen 3 o'r Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982. Fodd bynnag, nid oedd y pwerau hynny’n orfodol, a byddent ond yn berthnasol lle maent wedi cael eu mabwysiadu’n benodol gan awdurdodau lleol.  O ganlyniad gofynnwyd i'r aelodau ystyried a ddylid mabwysiadu darpariaethau Adran 27 a fyddai'n golygu ymgynghoriad cyhoeddus cyn eu gweithredu.  Cytunodd y pwyllgor y dylid cymryd camau gyda'r bwriad o fabwysiadu'r ddeddfwriaeth angenrheidiol a diwygio'r Polisi Sefydliad Rhyw cyfredol yn hynny o beth.

 

Cadarnhaodd y Swyddogion nad oedd y drefn trwyddedu sefydliadau rhyw yn cynnwys trwyddedu Academïau Dawnsio Polyn.

 

PENDERFYNWYD:-

 

(a)       gofyn i'r swyddogion lunio Polisi Sefydliad Rhyw diwygiedig drafft sy'n addas i'r diben ar gyfer ei gyflwyno i gyfarfod yn y dyfodol cyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus, a

 

(b)       mabwysiadu ac ymgorffori darpariaethau adran 27 o Ddeddf Plismona a Throsedd 2009, yn y Polisi Sefydliad Rhyw diwygiedig drafft.

 

 

9.

ADOLYGU'R POLISI MASNACHU AR Y STRYD pdf eicon PDF 278 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) sy’n argymell y dylid adolygu’r polisi masnachu ar y stryd.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(a)       rhoi awdurdod i swyddogion ddrafftio Polisi Masnachu ar y Stryd sy'n addas at y diben.

 

(b)       Y Cynghorydd Bill Cowie i gael ei enwebu i gysylltu â swyddogion tra mae'r polisi drafft yn cael ei ddatblygu a rhoi awdurdod i swyddogion wneud unrhyw ymgynghori angenrheidiol cyn cyflwyno Polisi Masnachu ar y Stryd arfaethedig i Aelodau.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (JT) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn argymell adolygiad o'r Polisi Masnachu ar y Stryd presennol.

 

Roedd gwybodaeth gefndir am y ddeddfwriaeth sy'n rheoli masnachu ar y stryd yn yr adroddiad, a oedd yn cynnwys eithriadau cyfreithiol a mathau o fasnach a reoleiddiwyd gan ddulliau / awdurdodau eraill.  Rhoddodd y swyddogion wybod am y rhesymeg y tu ôl i'r argymhelliad i adolygu'r Polisi Masnachu ar y Stryd presennol er mwyn sicrhau ei fod yn addas at y diben, gan gymryd i ystyriaeth anawsterau a gafwyd wrth weinyddu a gorfodi'r polisi cyfredol ac unrhyw ofynion a chanllawiau deddfwriaethol newydd.

 

Trafododd yr Aelodau gamau rheoleiddio gweithgareddau penodol gyda swyddogion, ac a oeddent yn cynnwys  masnachu ar y stryd neu angen mathau eraill o ganiatâd gan gynnwys problemau sy'n gysylltiedig â masnachu cwrt blaen, gwerthu ceir a hysbysebu.  Cafodd ei sefydlu, o ran masnachu cwrt blaen, y gellid cymryd camau o dan y Ddeddf Priffyrdd mewn achosion o rwystr, ac roedd camau wedi’u cymryd gan yr awdurdod mewn perthynas â gwerthu ceir.  Gallai’r Adran Gynllunio ddelio ag achosion o dorri rheoliadau hysbysebu.  Gofynnodd y Cadeirydd i'r swyddogion ystyried yr holl bwyntiau hynny wrth gynnal yr adolygiad, ynghyd â gwerthu nwyddau at ddibenion elusennol.  Gwirfoddolodd y Cynghorydd Bill Cowie i fod yn gyswllt y pwyllgor ar ddatblygiad y polisi drafft a chadarnhaodd y Pen Gyfreithiwr na fyddai cysylltiadau’n gwrthdaro pan fydd y polisi drafft yn cael ei gyflwyno wedyn i'r pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:-

 

(a)       awdurdodi Swyddogion i ddrafftio Polisi Masnachu ar y Stryd sy'n addas at y diben, ac

 

(b)       enwebu'r Cynghorydd Bill Cowie i gysylltu â swyddogion tra bod y polisi drafft yn cael ei ddatblygu ac awdurdodi swyddogion i wneud unrhyw ymgynghori angenrheidiol cyn cyflwyno aelodau gyda Pholisi Masnachu ar y Stryd arfaethedig.

 

 

10.

DEDDF GWERTHWYR METEL SGRAP 2013 - Y DIWEDDARAF AM Y POLISI ARFAETHEDIG pdf eicon PDF 48 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) sy’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar y cynnydd paratoi polisi delwyr metel sgrap.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD  y dylid derbyn a nodi cynnwys yr adroddiadau.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn rhoi diweddariad i’r aelodau ar baratoi Polisi Gwerthwyr Metel Sgrap.

 

Roedd Aelodau wedi cytuno yn flaenorol i ystyried polisi Cymru Gyfan ar gyfer gweithdrefn trwyddedu Gwerthwyr Metel Sgrap.  Ar 21 Ionawr 2015, cytunodd y Panel Arbenigol Trwyddedu (LEP) ar fersiwn derfynol o'r polisi i'w ddosbarthu i bob awdurdod trwyddedu Cymru am sylwadau.  Rhagwelwyd y byddai'r polisi terfynol yn cael ei gyflwyno i'r LEP ar 22 Ebrill 2015 ac yn dilyn hynny byddai'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Trwyddedu.

 

Croesawodd y Cynghorydd Hugh Irving ddyfodiad y Ddeddf fel ffordd o ddelio â gwerthwyr sgrap diegwyddor.  Cadarnhaodd y swyddogion y byddai'r polisi yn helpu i gryfhau prosesau trwy ddarparu meincnod o ddisgwyliadau'r awdurdod trwyddedu a chynorthwyo ymgeiswyr ac asiantaethau eraill i ddeall y gofynion statudol ac wrth gyflwyno ceisiadau.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a nodi cynnwys yr adroddiad.

 

 

11.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2015 pdf eicon PDF 41 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w gymeradwyo.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(a)       yn amodol ar gynnwys rhai eitemau ychwanegol fel y cytunwyd yn y cyfarfod, cymeradwyo rhaglen waith y Pwyllgor Trwyddedu, ac

 

(b)       i sicrhau cydraddoldeb ar draws y sir, cyfarfodydd y Pwyllgor Trwyddedu i gael eu cynnal yn Neuadd y Sir Rhuthun gydag o leiaf dau gyfarfod y flwyddyn yn cael eu cynnal yng ngogledd y sir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ar raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Cadarnhaodd y Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd y byddai swyddogion yn adrodd yn ôl i'r pwyllgor ar weithredu’r cynllun pwyntiau cosb fel rhan o'r broses fonitro.  O ystyried y problemau a brofwyd gan y nifer uchel o dacsis sy'n gweithredu yn y Rhyl, gofynnodd y Cynghorydd Joan Butterfield y dylid ystyried hefyd ail-reoleiddio a chyfyngu ar nifer y tacsis yn yr ardal, a bod adolygiad o faint a lleoliad y safleoedd tacsis yn cael ei gynnal.

 

Trafododd yr aelodau hefyd eu lleoliad dewisol ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol, ac roedd barn gymysg ynghylch a ddylid cynnal pob cyfarfod yn Rhuthun neu bob yn ail rhwng Rhuthun a'r Rhyl.  Roedd y Cynghorydd Stuart Davies yn awyddus i gynnal rhai cyfarfodydd yn Llangollen.  Yn dilyn trafodaeth fer ac o'i roi i bleidlais fe -

 

BENDERFYNWYD:-

 

(a)       yn amodol ar yr ychwanegiadau a grybwyllwyd uchod, cymeradwyo rhaglen waith y Pwyllgor Trwyddedu, a

 

(b)       sicrhau cydraddoldeb ar draws y sir, bod y Pwyllgor Trwyddedu’n cael ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun gydag o leiaf dau gyfarfod y flwyddyn yn cael eu cynnal yng ngogledd y sir.

 

Ar y pwynt hwn (10.40 a.m.) cafwyd egwyl ar gyfer lluniaeth.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 13 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

12.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DARPARIAETHAU AMRYWIOL) 1982 - CAIS AM GANIATÂD I FASNACHU AR Y STRYD

Ystyried adroddiad cyfrinachol y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn gofyn i Aelodau benderfynu ar gais am ganiatâd i fasnachu ar y stryd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cais am Ganiatâd i Fasnachu ar y Stryd yn cael ei wrthod.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â –

 

(i)            chais a ddaeth i law i benderfynu ynghylch Caniatâd Masnachu ar y Stryd;

 

(ii)          yr ymgeisydd yn bwriadu gweithredu trelar arlwyo symudol sy'n gwerthu bwyd cyflym ym Mharc Busnes Llanelwy;

 

(iii)         swyddogion ddim mewn sefyllfa i ganiatáu'r cais oherwydd sylwadau a ddaeth i law yn gwrthwynebu'r cais;

 

(iv)         cyfeiriwyd at bwerau'r Cyngor wrth benderfynu ar y caniatâd a pholisi cyfredol o ran masnachu ar y stryd, a

 

(v)           gofynnwyd i’r Ymgeisydd fod yn bresennol mewn cyfarfod i gefnogi ei gais ac ymateb i gwestiynau aelodau ar hynny.

 

Rhoddodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) grynodeb o'r adroddiad a dywedodd nad oedd yr Ymgeisydd yn bresennol.

 

Gwrthwynebodd y Cynghorydd Alice Jones (Aelod Lleol) y cais ac adroddodd ar yr ymgynghoriad yr oedd wedi’i wneud gyda busnesau lleol yn yr ardal fasnachu arfaethedig, a thynnodd sylw'r aelodau at y crynodeb o ymatebion a ddaeth i law (fel y nodwyd yn yr adroddiad).  Tra bod rhywfaint o gefnogaeth i ganiatáu'r cais gyda chefnogwyr o blaid mwy o ddewis a chystadleuaeth iach rhwng mannau gwerthu bwyd, cafwyd nifer o wrthwynebiadau hefyd ar sail -

 

·        gorddarpariaeth o fannau gwerthu bwyd yn yr ardal

·        cystadleuaeth uniongyrchol ac effaith andwyol ar hyfywedd busnesau arlwyo presennol

·        yr anawsterau wrth gysoni gwerthu bwyd cyflym gyda nodau bwyta'n iach

·        pryderon y byddai'r trelar symudol arfaethedig yn denu modurwyr o'r A55, gan achosi cynnydd mewn traffig a cherbydau nwyddau trwm i'r parc busnes

·        problemau posibl wedi’u hachosi gan sbwriel, a

·        lleoli trelar symudol nad yw’n cyd-fynd â delwedd y parc busnes.

 

Ystyriodd y pwyllgor rinweddau'r cais ac roedd rhywfaint o gefnogaeth i ganiatáu'r cais a gadael i rymoedd y farchnad weithredu, gydag aelodau’n dadlau bod cystadleuaeth rhwng busnesau yn iach.  Teimlai'r aelodau hynny y gellid delio ag unrhyw broblemau sy'n gysylltiedig â sbwriel trwy amodau trwydded, gan ystyried y ddadl dros fodurwyr yn dargyfeirio o'r A55 yn ddadleuol.  Teimlai aelodau eraill bod y gwrthwynebiadau’n ddilys, gan ddadlau hefyd fod yna elfen o fasnachu annheg gyda busnesau lleol â mwy o gostau cyffredinol.  O'i roi i'r bleidlais -

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais am Ganiatâd Masnachu ar y Stryd.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.20 a.m.