Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ) 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

2.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - y dylid penodi'r Cynghorydd Cefyn Williams fel Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu am y flwyddyn nesaf.

 

Cofnodion:

Yn unol â'r broses benodi roedd datganiadau ysgrifenedig wedi eu paratoi ar gyfer y pwyllgor gan y Cynghorwyr Barry Mellor a Cefyn Williams ar gyfer swydd Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2014/15. Cynigiodd y Cynghorydd Joan Butterfield y dylid penodi'r Cynghorydd Barry Mellor yn Gadeirydd, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Pat Jones.  Cynigiodd y Cynghorydd Stuart Davies y dylid penodi'r Cynghorydd Cefyn Williams yn Gadeirydd, ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Peter Owen.  Yn dilyn pleidlais a gynhaliwyd yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 14.4, -

 

PENDERFYNWYD - y dylid penodi'r Cynghorydd Cefyn Williams fel Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu am y flwyddyn nesaf.

 

 

3.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - y dylid penodi'r Cynghorydd Barry Mellor fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu am y flwyddyn nesaf.

 

Cofnodion:

Gwahoddodd y Cadeirydd enwebiadau ar gyfer Is-gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2014/15. Cynigiodd y Cynghorydd Joan Butterfield y dylid penodi'r Cynghorydd Barry Mellor yn Is-gadeirydd, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Pat Jones.  Felly -

 

PENDERFYNWYD - y dylid penodi'r Cynghorydd Barry Mellor fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu am y flwyddyn nesaf.

 

 

4.

DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd Cefyn Williams gysylltiad personol yn Eitem Rhaglen Rhif 12.

 

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Cefyn Williams gysylltiad  personol yn Eitem 12 ar y Rhaglen - Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a cherbydau Hurio Preifat gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd o dan sylw.

 

 

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

 

6.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 121 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2014 (copi wedi’i amgáu).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2014 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2014.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2014 fel cofnod cywir.

 

 

7.

CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT – SIOPAU TECAWÊ POETH pdf eicon PDF 75 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn gofyn am farn yr aelodau ar y ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol drafft ar siopau prydau parod poeth cyn yr ymgynghoriad cyhoeddus.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, yn amodol ar sylwadau'r aelodau, y dylid derbyn a nodi’r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol drafft ar siopau cludfwyd prydau poeth.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Polisi Cynllunio a Swyddog Cynllunio adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn gofyn am farn yr aelodau ar y ddogfen ddrafft Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar siopau tecawê poeth cyn ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio ac ymgynghoriad cyhoedd.  Roedd Aelodau o'r Grŵp Llywio Aelodau Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) wedi gofyn i’r canllawiau gael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Trwyddedu o ystyried y cysylltiadau clir â thrwyddedu.

 

Hysbyswyd yr Aelodau o'r angen i ddiweddaru’r CCA presennol yn dilyn mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol ym mis Mehefin 2013. Yn dilyn adolygiad o'r canllawiau penodol hyn mae rhai mân newidiadau wedi eu cynnig ond y prif newid oedd y cynnig i gyflwyno cyfyngiad ar siopau tecawê poeth newydd o fewn 400m i unrhyw ffin ysgol.  Ymhelaethodd y swyddogion ar ystyriaethau eraill o fewn y ddogfen a oedd o ddiddordeb arbennig i drwyddedu a phwysleisiwyd y byddai'r canllawiau ond yn berthnasol i geisiadau cynllunio newydd ac ni fyddai'n effeithio ar eiddo tecawê poeth presennol.

 

Wrth ystyried y canllawiau drafft roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar y canlynol -

 

·        Roedd y pwyllgor yn cefnogi'r cynnig i gyflwyno parth gwahardd ger ysgolion ac roedd yn awyddus i’r cyfyngiad hwn gael ei ymestyn i fusnesau bwyd poeth symudol gyda mwy o reolaeth dros fasnachwyr symudol yn gyffredinol a gorfodaeth rhagweithiol.  Eglurodd swyddogion y gyfraith ynglŷn â llywodraethu masnachwyr symudol gan gynghori na ellid eu rheoleiddio drwy'r fecanwaith gynllunio ond trwy Caniatâd Masnachu ar y Stryd a Thrwyddedau Pedleriaid.  Cytunwyd y dylid cyfeirio at fasnachu ar y stryd o fewn y canllawiau gan egluro'r meysydd hynny o gyfrifoldeb a rheolaeth.  Fodd bynnag, roedd pryderon yn parhau na ellid ymarfer rheolaethau digonol dros fasnachwyr penodol a oedd yn syrthio y tu allan i awdurdodaeth ddeddfwriaethol y Cyngor

·        adroddodd yr aelodau ar broblemau traffig a pharcio a geir ger siopau tecawê poeth sefydledig a diffyg gorfodaeth a darparodd y swyddogion sicrwydd y byddai ymgynghori gyda Phriffyrdd yn ffurfio rhan o'r broses gynllunio ar gyfer ceisiadau newydd

·        cyfeiriwyd at baragraff 6.7 ynghylch sbwriel a theimlai'r aelodau y dylid cryfhau’r mesurau hynny a’u gwneud yn orfodol os yn bosibl.

 

Dywedodd y Rheolwr Polisi Cynllunio y byddai sylwadau'r aelodau yn cael eu rhoi gerbron y Pwyllgor Cynllunio ym mis Gorffennaf wrth ystyried y ddogfen ddrafft.  Ychwanegodd y byddai aelodau yn cael cyfle pellach i wneud sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori ffurfiol.

 

PENDERFYNWYD, yn amodol ar y sylwadau uchod, y dylid derbyn a nodi’r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol drafft ar siopau tecawê poeth.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

8.

CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - YMGEISYDD RHIF 051261

Ystyried adroddiad cyfrinachol Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 051261.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan ymgeisydd rhif 051261 yn cael ei roi.  

 

Cofnodion:

[Daethpwyd â'r eitem hon yn ei blaen ar y rhaglen gyda chydsyniad y Cadeirydd.]

 

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes)  ar –

 

(i)            cais a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif 051261 i ddal trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          Nid oedd y swyddogion mewn sefyllfa i ganiatáu'r cais yng ngoleuni'r wybodaeth a ddatgelwyd yn dilyn datgeliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghyd ag euogfarnau moduro a nodwyd ar Drwydded DVLA yr ymgeisydd;

 

(iii)         Roedd crynodeb o'r euogfarnau a ddatgelwyd wedi eu darparu a oedd yn ymwneud â nifer o droseddau sy'n rhychwantu cyfnod 1988 i 2010 gan gynnwys digwyddiadau sy'n ymwneud â throseddau traffig, meddwdod a throseddau cysylltiedig eraill ac anonestrwydd;

 

(iv)         polisi presennol y Cyngor mewn perthynas â pherthnasedd collfarnau, a

 

(v)           gwahoddwyd yr Ymgeisydd i fod yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi ei gais ac ateb cwestiynau aelodau ar hynny.

 

Roedd yr Ymgeisydd yn bresennol yn y cyfarfod ac yn dilyn cyflwyniadau cadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.  Darparodd y Swyddog Trwyddedu (JT) grynodeb o'r adroddiad ac eglurodd fod y mater wedi cael ei ddwyn gerbron y pwyllgor i asesu addasrwydd yr Ymgeisydd i ddal trwydded yng ngoleuni'r collfarnau a ddatgelwyd.

 

Anerchodd yr Ymgeisydd y pwyllgor i gefnogi ei gais gan ymhelaethu ar ei amgylchiadau personol a symud yn ôl i'r ardal yn ddiweddar.  Er gwaethaf ei gollfarnau disgrifiodd ei hun fel person da a mynegodd ei awydd i ddychwelyd at ei alwedigaeth fel gyrrwr tacsi.  Ymatebodd yr Ymgeisydd i gwestiynau gan aelodau ynghylch yr anghysondeb posibl ar ei ddatgeliad o gofnod troseddol a’i ddatgeliad personol; yr amgylchiadau o gwmpas ei gollfarn mwyaf diweddar, a’i gyfleoedd cyflogaeth posibl.  Hefyd gofynnodd yr Aelodau am dystiolaeth o addasrwydd yr Ymgeisydd i yrru cerbydau trwyddedig ac fe'u hysbyswyd am ei hanes cyflogaeth diweddar a rhoddwyd sicrwydd y gellid cael geirda i dystio i'w gymeriad da.  Wrth wneud ei ddatganiad terfynol gobeithiodd yr Ymgeisydd ei fod wedi ateb cwestiynau'r aelodau i’w bodlonrwydd ac y byddai'n cael y cyfle i brofi ei hun fel gyrrwr tacsi.

 

Ar y pwynt hwn torrodd y pwyllgor i ystyried yr achos a -

 

PENDERFYNWYD bod y cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan ymgeisydd rhif  051261 yn cael ei roi.

 

Dyma oedd y rhesymau am benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a'r ymatebion a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd i gwestiynau.  Gwelodd y pwyllgor yr Ymgeisydd i fod yn ddilys yn ei ymatebion a derbyniwyd ei sicrwydd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol ac o ganlyniad ystyriwyd iddo fod yn berson addas a phriodol i ddal trwydded.  Yng ngoleuni ei gollfarnau blaenorol rhoddwyd rhybudd i’r Ymgeisydd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Felly cafodd penderfyniad y pwyllgor a'r rhesymau eu cyfleu i'r Ymgeisydd.

 

 [Roedd y Cynghorydd Stuart Davies am i nodyn gael ei wneud iddo bleidleisio yn erbyn y penderfyniad uchod.]

 

 

SESIWN AGORED

Ar ôl cwblhau trafod y materion uchod, parhaodd y cyfarfod mewn sesiwn agored.

 

 

9.

POLISI A GWEITHDREFN DDIWYGIEDIG PWYNTIAU COSB ARFAETHEDIG pdf eicon PDF 76 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno Polisi a gweithdrefn Pwyntiau Cosb diwygiedig i’w cymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod cyfarfod arbennig yn cael ei alw i ystyried Gweithdrefn a Chynllun Pwyntiau Cosb yn fanwl gan gymryd i ystyriaeth y fasnach tacsis a hurio preifat.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cyflwyno Polisi Pwyntiau Cosb diwygiedig a gweithdrefn i’w cymeradwyo.  [Nid oedd y cynllun pwyntiau cosb presennol wedi cael ei roi ar waith yn dilyn ei gymeradwyo oherwydd pryderon ar y pryd ynghylch dilysrwydd cynlluniau o'r fath.]

 

Soniodd swyddogion am faterion cyfreithiol o weithredu system pwyntiau cosb a'r angen i sicrhau nad oedd y cynllun yn cael gwared ar ddisgresiwn yr awdurdod ac yn caniatáu ar gyfer proses apelio briodol.  Roedd y polisi yn anelu at wella safonau yn y sector cerbydau hacni a hurio preifat a gweithio ar y cyd ag opsiynau gorfodaeth eraill i nodi’r unigolion hynny a oedd yn ymddwyn dro ar ôl tro mewn modd, pe cânt eu hystyried yn eu cyfanrwydd, a oedd yn dangos oeddent yn addas a phriodol i ddal trwydded.  Cynhaliwyd ymgynghoriad ac roedd barn yr ymatebwyr wedi cael eu crynhoi yn yr adroddiad a’i ystyried wrth lunio'r ddogfen derfynol.  Roedd yr ymatebwyr hynny hefyd wedi cael eu gwahodd i fynychu'r cyfarfod.  Roedd y Cynghorydd Stuart Davies yn credu dylid ymgynghori â’r pwyllgor ar faterion polisi a chynigion cyn y sector trwyddedig a phartïon eraill sydd â diddordeb.

 

Croesawodd yr Aelodau gyflwyno’r cynllun pwyntiau cosb fel modd o wella ymddygiad a chodi safonau, ond roeddent yn awyddus i sicrhau bod y cynllun yn deg, yn enwedig o ran dyrannu pwyntiau cosb, a gofynnwyd am sicrwydd yn hynny o beth.  Cadarnhaodd y swyddogion fod y cynllun yn debyg i'r rhai a weithredir gan awdurdodau lleol eraill a gofynnwyd am gyngor gan James Button, Cyfreithiwr ar resymoldeb graddfa’r pwyntiau.  Byddai pwyntiau yn cael eu dyrannu yn briodol yn dibynnu ar amgylchiadau'r drosedd.

 

Ar wahoddiad y Cadeirydd, anerchodd Mr Les Peake, Coastline Taxis y pwyllgor yn mynegi cefnogaeth ar gyfer y cynllun ar yr amod ei fod yn cael ei weithredu a’i blismona’n briodol.  Ychwanegodd er mwyn cynnal safonau cerbydau byddai angen gwahardd codi ffi isel iawn am deithiau.  Dywedodd Mr Ian Armitage a Mr Gareth Jones eu bod yn cynrychioli barn nifer o yrwyr trwyddedig yn y Rhyl.  Tynnwyd sylw at y cynnydd yn y nifer o achosion o dorcyfraith a oedd yn ddarostyngedig i gosb o dan y cynllun newydd (o 28 i 58) ac er bod y rhan fwyaf o'r cynigion yn cael eu cefnogi, roedd nifer fechan yn peri pryder.  O bryder arbennig oedd y diffyg darpariaeth ar gyfer egwyliau toiled gyda gyrwyr tacsi yn cael eu cosbi am adael eu cerbyd heb oruchwyliaeth ar ranc tacsis.  Eglurodd swyddogion ei fod yn drosedd i adael cerbyd heb oruchwyliaeth ar ranc a bod y cynnig yn ceisio mynd i'r afael â gyrwyr a oedd yn cymryd mantais o ranciau yn y gorffennol ac wedi gadael eu cerbydau i fynd i siopa.  Byddai ymagwedd synnwyr cyffredin yn cael ei chymryd i ddyrannu pwyntiau yn yr holl amgylchiadau.

 

Yn wyneb y pryderon a godwyd gan y sector tacsis a'r ymateb gwael i’r ymgynghoriad, roedd yr aelodau’n teimlo bod y cynigion angen ystyriaeth fwy manwl pellach cyn i’r polisi terfynol gael ei gymeradwyo.  O ganlyniad, -

 

PENDERFYNWYD bod cyfarfod arbennig yn cael ei alw i ystyried Gweithdrefn a Chynllun Pwyntiau Cosb yn fanwl gan gymryd i ystyriaeth y fasnach tacsis a hurio preifat.

 

Ar yr amser hwn (11.00 a.m.) cafwyd egwyl ar gyfer lluniaeth.

 

 

10.

POLISI DEFNYDD BWRIEDIG CERBYDAU HACNI ARFAETHEDIG pdf eicon PDF 94 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno Polisi Defnydd Bwriedig Cerbydau Hacni i'w gymeradwyo i'r Cyngor Llawn ei fabwysiadu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Polisi Defnydd Bwriedig o Gerbydau Hacni arfaethedig yn cael ei gefnogi a'i argymell i'r Cyngor Llawn i'w fabwysiadu.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cyflwyno Polisi Defnydd Arfaethedig Cerbydau Hacni i'w gymeradwyo i'r Cyngor Llawn ei fabwysiadu.

 

Tynnwyd sylw at yr anawsterau sy'n gysylltiedig â cherbydau hacni a drwyddedir gan awdurdod sy’n gwneud gwaith hurio preifat y tu allan i ardal y cyngor hwnnw, yn enwedig ar gyfer swyddogion sy'n cyflawni dyletswyddau cydymffurfio a gorfodaeth.  Roedd Panel Technegol Trwyddedu Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru (DPPW) yn cydnabod goblygiadau diogelwch cerbydau sy'n gweithredu yn bennaf yn y modd hwn ac argymell polisi i'w fabwysiadu gan bob awdurdod lleol yng Nghymru i sicrhau dull cyson a thryloyw ledled Cymru wrth benderfynu ar y defnydd arfaethedig o gerbydau hacni.  Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau i'r polisi arfaethedig yn dilyn ymgynghori.

 

Er eu bod yn derbyn y polisi, amlygodd yr aelodau  broblemau gyda'i orfodaeth a’i weithrediad, yn enwedig o ran canfod gwir fwriad yr Ymgeiswyr ar gyfer gweithredu o dan delerau'r drwydded a’r ddibyniaeth ar y sicrwydd a ddarperir ganddyn nhw yn y cyswllt hwnnw.  Gofynnwyd am i’r pwynt hwn gael ei wneud i'r Panel Technegol Trwyddedu DPPW fel awdur y polisi.  Teimlai'r Aelodau hefyd y dylai perchnogion cerbydau hacni sy’n torri'r polisi gael eu trin yn llym.

 

PENDERFYNWYD bod y Polisi Defnydd Arfaethedig o Gerbydau Hacni yn cael ei gefnogi a'i argymell i'r Cyngor Llawn i'w fabwysiadu.

 

 

11.

POLISI PERTHNASEDD COLLFARNAU DIWYGIEDIG ARFAETHEDIG AR GYFER GWEITHREDWYR A GYRWYR CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT pdf eicon PDF 140 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno Polisi Perthnasedd Collfarnau diwygiedig ar gyfer gyrwyr a gweithredwyr cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i'w gymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Polisi Collfarnau Cerbydau Hacni a Hurio Preifat diwygiedig fel y nodir yn Atodiad B i'r adroddiad yn cael ei gymeradwyo.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cyflwyno Polisi Perthnasedd diwygiedig o Bolisi Collfarnau ar gyfer gyrwyr a gweithredwyr cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i'w gymeradwyo.

 

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn adolygu'r canllawiau mewn perthynas â chollfarnau perthnasol ac wedi penderfynu trwy’r Panel Technegol Trwyddedu Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru (DDPW) i argymell canllawiau wedi'u diweddaru yn berthnasol i sefyllfaoedd cyfredol sy'n codi o ran trwyddedu tacsis.  Argymhellodd y DPPW i’r polisi gael ei fabwysiadu gan yr holl awdurdodau lleol Cymru i sicrhau dull cyson a thryloyw ledled Cymru wrth benderfynu a yw ymgeisydd neu ddeiliad trwydded presennol yn berson addas a phriodol i ddal trwydded cerbyd hacni neu drwydded gyrrwr/ gweithredwr hurio preifat.  Er y byddai swyddogion ac aelodau yn ystyried y canllawiau byddai pob achos yn cael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod unigol a pan fo'r amgylchiadau'n mynnu gallai’r swyddog / pwyllgor wyro oddi wrth y canllawiau.  Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau i'r polisi arfaethedig yn dilyn ymgynghori.

 

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn y polisi diwygiedig a -

 

PENDERFYNWYD bod y Polisi Collfarnau Cerbydau Hacni a Hurio Preifat diwygiedig fel y nodir yn Atodiad B i'r adroddiad yn cael ei gymeradwyo.

 

 

12.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2014/15 pdf eicon PDF 60 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w gymeradwyo a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo Rhaglen Waith y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ar raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu a nododd yr Aelodau ddau newid bach.

 

Awgrymodd y Cynghorydd Joan Butterfield fod y Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb diwygiedig yn cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod y pwyllgor ym mis Medi.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo Rhaglen Waith y Pwyllgor Trwyddedu.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

13.

CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - YMGEISYDD RHIF 051260

Ystyried adroddiad cyfrinachol Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 051260.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 051260 yn cael ei ohirio tan gyfarfod nesaf y pwyllgor.

Cofnodion:

[Datganodd y Cynghorydd Cefyn Williams gysylltiad personol a gadawodd y cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem hon.  Cymerodd y Cynghorydd Barry Mellor (Is-Gadeirydd) y Gadair.]

 

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd eisoes)  ar –

 

(i)            cais a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif 051260 am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          Nid oedd y swyddogion mewn sefyllfa i ganiatáu'r cais yng ngoleuni'r wybodaeth a ddatgelwyd yn dilyn datgeliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd;

 

(iii)         Roedd crynodeb o'r euogfarnau a ddatgelwyd wedi eu darparu a oedd yn ymwneud â nifer o droseddau sy'n rhychwantu cyfnod 1965 i 1995 gan gynnwys digwyddiadau sy'n ymwneud â dwyn, troseddau traffig, meddwdod a throseddau cysylltiedig eraill ac anonestrwydd;

 

(iv)         polisi presennol y Cyngor mewn perthynas â pherthnasedd collfarnau, a

 

(v)           gwahoddwyd yr Ymgeisydd i fod yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi ei gais ac ateb cwestiynau aelodau ar hynny.

 

Dywedwyd wrth yr aelodau nad oedd yr Ymgeisydd yn bresennol ond roedd wedi cyflwyno llythyr (a ddosbarthwyd yn y cyfarfod) i gefnogi ei gais.  Nid oedd y llythyr yn egluro absenoldeb yr Ymgeisydd.  Yn dilyn ystyried y cais, cytunodd yr aelodau ohirio’r cais tan gyfarfod nesaf y pwyllgor i roi cyfle pellach i'r Ymgeisydd i fod yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD bod y cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan ymgeisydd rhif  051260 yn cael ei ohirio tan gyfarfod nesaf y pwyllgor.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.40 a.m.