Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Ffordd Llys Nant, Prestatyn

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ) 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghr. Joan Butterfield, Barry Mellor, Win Mullen-James, Peter Owen ac Arwel Roberts

 

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Joan Butterfield, Barry Mellor, Win Mullen-James, Peter Owen ac Arwel Roberts

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu gydag unrhyw fater a nodwyd y dylid eu hystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd cysylltiad personol na rhagfarnllyd gan unrhyw un.

 

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o gysylltiad personol neu ragfarnol.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y’U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys o dan Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Penderfyniad:

ADOLYGU TRWYDDED YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF  043844

 

PENDERFYNWYD diddymu Trwydded Yrru Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat Gyrrwr Rhif 043884 er diogelwch y cyhoedd.

 

 

Cofnodion:

Yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, datganodd y Cadeirydd ei fod yn bwriadu cynnwys y mater a ganlyn ar gyfer trafodaeth gan fod angen sylw brys iddo –

 

Adolygu Trwydded i Yrru Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat – Gyrrwr Rhif 043844

 

Cytunwyd ystyried y mater ar ôl ystyried y prif fater ar y rhaglen.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD y dylid gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem nesaf dan Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, ar y sail y byddai’n debygol o gynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffiniwyd ym Mharagraffau 12 ac 14, Rhan 4, Atodlen 12A., y Ddeddf.

 

 

4.

DIDDYMU TRWYDDED GYRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF 047224

Ystyried adroddiad cyfrinachol (i’w ddosbarthu yn y cyfarfod) ynghylch dirymu trwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat o ran Gyrrwr Rhif 047224.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD diddymu Trwydded Yrru Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat Gyrrwr Rhif 047224 er diogelwch y cyhoedd.

 

 

Cofnodion:

Cylchredwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yn y cyfarfod yn argymell y dylid diddymu’r drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat a roddwyd i Yrrwr Rhif 047224 ar unwaith er lles diogelwch y cyhoedd.  Cyflwynwyd ffeithiau’r achos fel a ganlyn –

 

(i)            derbyniwyd gwybodaeth ynglŷn â’r ffaith fod Gyrrwr Rhif 047224 wedi’i arestio yn dilyn cyhuddiadau yn ymwneud â sylweddau dan reolaeth a chamymddwyn rhywiol difrifol yn ymwneud â pherson ifanc;

 

(ii)          derbyniwyd manylion yn ddiweddarach yn ymwneud â’r cyhuddiadau gan Heddlu Gogledd Cymru a oedd yn cynnal ymchwiliad i’r honiadau, ac

 

(iii)         Roedd Gyrrwr Rhif 047224 wedi’i wahodd i ddod i gyfarfod i gefnogi’r adolygiad o’i drwydded ac i ateb cwestiynau aelodau ar hynny.

 

Cyflwynodd y Swyddog Gorfodaeth Trwyddedu (HB) yr adroddiad a chadarnhaodd nad oedd y Gyrrwr yn bresennol er gwaethaf derbyn gwahoddiad i fod yn bresennol.  Mewn ymateb i gwestiynau, clywodd aelodau na ellid datgelu unrhyw fanylion pellach yn sgil ymchwiliad yr Heddlu i’r cyhuddiadau, a oedd yn parhau.  Rhoddodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd safbwynt cyfreithiol ar y sefyllfa gan gynnwys y sail dros wahardd a diddymu’r drwydded.  Wedi trafodaeth –

 

PENDERFYNWYD y dylid diddymu’r Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Cherbyd Hurio Preifat a roddwyd i’r Gyrrwr Rhif 047224 ar sail diogelwch y cyhoedd.

 

Dyma oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth i ffeithiau’r achos a mynegwyd pryder yn ymwneud a natur ddifrifol y cyhuddiadau a’r ffaith fod yr Heddlu yn bwrw ymlaen â’u hymchwiliad.  Er mwyn cynnal diogelwch y cyhoedd, penderfynodd yr aelodau ddiddymu’r drwydded ar unwaith.

 

 

5.

ADOLYGU TRWYDDED GYRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT – GYRRWR RHIF 043844

Cofnodion:

[Credwyd fod yr eitem hon yn fater brys, a rhoddwyd rhybudd o hynny gan y Cadeirydd ar ddechrau’r cyfarfod]

 

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd yn y cyfarfod) ar –

 

(i)            addasrwydd Gyrrwr Rhif 043844 i ddal trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          roedd y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2012 wedi gwahardd Gyrrwr Rhif 043844 ar sail diogelwch y cyhoedd wedi ei groniad o bwyntiau cosb, tri ohonynt yn ymwneud â defnyddio ffôn symudol wrth yrru [caniatawyd y Gyrrwr i gadw ei drwydded DVLA gan Ynadon Prestatyn a oedd wedi derbyn y byddai gwaharddiad wedi achosi caledi eithriadol];

 

(iii)         apeliodd y Gyrrwr yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu ac ar 19 Rhagfyr 2012 gwrthododd yr Ynadol yr Apêl ond cyfeiriwyd y mater yn ôl at y Pwyllgor Trwyddedu ar y cyfle cyntaf posibl er mwyn caniatáu iddynt adolygu cyfnod y gwaharddiad;

 

(iv)         roedd y Pwyllgor Trwyddedu arbennig a gynhaliwyd ar 24 Ionawr 2012 wedi codi’r gwaharddiad a osodwyd ar y Gyrrwr ac wedi cyflwyno rhybudd o ran ei ymddygiad yn y dyfodol;

 

(v)          derbyniwyd llythyr ar 25 Mehefin 2013 gan Yrrwr Rhif 043844 yn nodi ei fod wedi’i gael yn euog ar 13 Mehefin 2013 o oryrru gan Ynadon Llandudno a dan y drefn o gronni pwyntiau roedd wedi’i wahardd rhag gyrru am gyfnod o chwe mis, ac

 

(vi)         roedd Gyrrwr Rhif 043844 wedi’i wahodd i ddod i’r cyfarfod i gefnogi’r adolygiad o’i drwydded ac ateb cwestiynau aelodau ar hynny.

 

Roedd y Gyrrwr yn bresennol yn y cyfarfod a chyflwynwyd pawb oedd yn bresennol iddo.  Oherwydd natur brys yr adolygiad, nid oedd yr adroddiad pwyllgor wedi bod ar gael ymlaen llaw ac wedi’i gyflwyno yn y cyfarfod.

 

Anerchodd Gyrrwr Rhif 043884 y pwyllgor i gefnogi ei achos, gan egluro amgylchiadau’r drosedd yrru a oedd wedi arwain at ei waharddiad.  Clywyd fod y drosedd wedi’i chyflawni ym mis Rhagfyr 2012 ond roedd wedi cymryd tan fis Mehefin 2013 i’r Ynadon glywed yr achos.  Dywedodd y Gyrrwr ei fod ond wedi’i gael yn euog o oryrru ar un achlysur arall yn 2010 a’i fod yn arfer gyrru o fewn y cyfyngiad cyflymder.  Unwaith y byddai ei Drwydded DVLA yn cael ei hadfer ym mis Rhagfyr 2013 ni fyddai unrhyw euogfarnau arni.  Dywedodd hefyd fod cyfeiriad yn yr ohebiaeth a dderbyniwyd ynglŷn â’r euogfarn at y drosedd fel mân drosedd dan y Ddeddf Traffig Ffyrdd.  Roedd y gyrrwr yn awyddus i roi gwybod i’r pwyllgor mai bod yn yrrwr tacsi oedd ei fywoliaeth a’i fod mwynhau hynny ac yn ei chymryd o ddifrif.  Er ei fod yn derbyn na allai gyflawni ei ddyletswyddau fel gyrrwr trwyddedig ar hyn o bryd, roedd yn gobeithio parhau yn y proffesiwn pan gaiff ei Drwydded DVLA ei hadfer.

 

Manteisiodd Aelodau ar y cyfle i gwestiynu’r Gyrrwr ynglŷn â’i euogfarn am oryrru a gofynnwyd iddo pam na wnaeth ddatgelu am ei ymddangosiad yn y llys pan ddaethpwyd â mater ei drwydded ger bron y pwyllgor ar gyfer yr adolygiad blaenorol.  Ymatebodd y Gyrrwr gan ddweud nad oedd wedi’i gael yn euog o unrhyw drosedd ar y pryd ac nad oedd yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu ym mis Rhagfyr 2012.  Eglurodd amgylchiadau’r cyfeiriad at ddefnydd priodol o gyflymder yn yr Adroddiad Asesu Gyrrwr a gynhyrchwyd ar ôl cwblhau’r Cwrs Ymwybyddiaeth Gyrru.  O safbwynt euogfarnau moduro hanesyddol, cadarnhaodd y Gyrrwr ddwy drosedd flaenorol a’r amgylchiadau ym mhob un ohonynt.

 

Yn ei ddatganiad terfynol gofynnodd y Gyrrwr am drugaredd gan nodi ei fod wedi dysgu o’i droseddau.  Rhoddodd sicrwydd i’r pwyllgor na  ...  view the full Cofnodion text for item 5.