Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ) 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghorwyr Joan Butterfield, Pat Jones, Barry Mellor a Peter Owen

 

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Joan Butterfield, Pat Jones, Barry Mellor a Peter Owen

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiadau personol neu gysylltiadau sy'n rhagfarnu yn unrhyw fusnes i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd cysylltiad personol na chysylltiad sy’n rhagfarnu.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd cysylltiad personol na chysylltiad sy’n rhagfarnu gan unrhyw un.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y’U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater brys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw fater brys.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 146 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 18 Medi, 2013 (copi wedi’i amgáu).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Medi 2013 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 18 Medi, 2013.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Medi 2013 fel cofnod cywir.

 

 

5.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2013/14 pdf eicon PDF 46 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi a bod y cynnig i swyddogion gyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol ddiwygiedig yn y Pwyllgor Trwyddedu nesaf ym mis Mawrth yn cael ei gymeradwyo.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes) ar raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu.  Oherwydd nifer o resymau amrywiol fel y manylwyd yn yr adroddiad nid oedd y swyddogion wedi gallu bodloni gofynion y rhaglen waith gyfredol a chynigwyd cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol diwygiedig yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor ym mis Mawrth.

 

Eglurodd y Cynghorydd Bill Cowie fod materion trwyddedu wedi’u trafod yng nghyfarfod diwethaf Pwyllgor Craffu Perfformiad a'i fod wedi holi am y posibilrwydd o staff ychwanegol oherwydd y pwysau gwaith a nodwyd.  Nododd yr Aelodau'r rhesymau dros y llithriad yn y rhaglen waith a bod angen adolygu blaenoriaethau trwyddedu gan ystyried materion eraill sy’n cymryd amser y swyddogion.  O ganlyniad -

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi a bod y swyddogion yn cyflwyno Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ddiwygiedig yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Trwyddedu ym mis Mawrth.

 

 

GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

6.

CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - YMGEISYDD RHIF 041213

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi'i amgáu) yn gofyn i’r aelodau wneud penderfyniad ynglŷn â chais i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat, gan Ymgeisydd Rhif 041213.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan ymgeisydd rhif 041213 yn cael ei roi.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes)  ar –

 

(i)            Cais a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif  041213 i ddal trwyddedau i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          Nad oedd y swyddogion mewn sefyllfa i gymeradwyo’r cais yn dilyn gwybodaeth a ddaeth i’r amlwg yn dilyn datgeliad llawn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd;

 

(iii)         Crynodeb o euogfarnau a ddatgelwyd oedd yn ymwneud â nifer o droseddau am gyfnod o 1961 hyd at 2001 gan gynnwys digwyddiadau o anonestrwydd, trais a throseddau traffig;

 

(iv)         Polisi cyfredol y Cyngor o ran perthnasedd yr euogfarnau, a

 

(v)           gofynnwyd i’r Ymgeisydd i fod yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi ei gais ac ymateb i gwestiynau aelodau ar hynny.

 

Roedd yr Ymgeisydd yn bresennol yn y cyfarfod ac yn dilyn cyflwyniadau cadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.  Darparodd y Swyddog Trwyddedu (JT) grynodeb o’r adroddiad ac egluro bod y mater wedi’i gyflwyno i’r pwyllgor gael asesu addasrwydd yr Ymgeisydd i ddal trwydded gan ystyried nifer a natur yr euogfarnau a ddatgelwyd.

 

Cyfarchodd yr Ymgeisydd y pwyllgor ac eglurodd amgylchiadau nifer o’r euogfarnau gyda rhai ohonynt o’i ieuenctid ac eraill oedd yn gysylltiedig â chyfnod anodd yn ei fywyd personol.  Fe bortreadodd ei hun fel unigolyn gonest, sy’n gweithio’n galed ac yn mynychu’r eglwys a chadarnhaodd i’r pwyllgor ei fod yn unigolyn cyfrifol yn awr.  Eglurodd yr Ymgeisydd nifer o faterion o ran natur ac amgylchiadau ei euogfarnau blaenorol mewn ymateb i gwestiynau'r aelodau o ran hynny.  Yn ei ddatganiad terfynol gofynnodd yr Ymgeisydd i’r pwyllgor edrych yn ffafriol ar ei gais a sicrhaodd ei ymddygiad yn y dyfodol pe bai trwydded yn cael ei rhoi.

 

Ar y pwynt hwn torrodd y pwyllgor i ystyried yr achos a -

 

PENDERFYNWYD gwobrwyo cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat ar gyfer ymgeisydd rhif  041213.

 

Y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu oedd –

 

Roedd y pwyllgor wedi ystyried yr adroddiad yn ofalus a chais yr Ymgeisydd ac wedi mynegi pryder ynglŷn â nifer y mathau o euogfarnau a ddatgelwyd gan y gwiriad o'i gofnod troseddol.  Fodd bynnag, roeddent wedi ystyried y ffaith bod y troseddau wedi'u cyflawni gryn dipyn o amser yn ôl a derbyniodd yr aelodau'r eglurhad ynglŷn â'r euogfarnau a gyflwynodd yr Ymgeisydd.  Roedd y pwyllgor o’r farn bod yr Ymgeisydd yn onest ynglŷn â'i ymddygiad presennol ac yn y dyfodol ac o ganlyniad penderfynodd y pwyllgor ei fod yn Unigolyn cymwys ac addas i ddal trwydded.  Rhoddwyd rhybudd i’r Ymgeisydd y byddai unrhyw drosedd arall yn y dyfodol yn cael ei drin yn ddifrifol.

 

Eglurwyd penderfyniad a rhesymau’r pwyllgor i’r Ymgeisydd.

 

 

7.

ADOLYGU TRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 045613

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi'i amgáu) yn gofyn i’r aelodau adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat Gyrrwr Rhif 045613.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD diddymu Trwydded Yrru Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat Gyrrwr Rhif  045613 er diogelwch y cyhoedd.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes)  ar –

 

(i)           addasrwydd Gyrrwr Rhif 045613 i ddal trwydded i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          Gwybodaeth a dderbyniwyd ar 24 Medi 2013, a chwyn dilynol a wnaed yn erbyn y Gyrrwr, ynglŷn â rhoi sylwadau ymosodol, sarhaus ac anaddas ar wefan rhwydweithio cymdeithasol ynglŷn â theithiwr oedd wedi talu i deithio, oedd hefyd yn cynnwys datgelu manylion personol (roedd crynodeb o’r ffeithiau a datganiadau gan dystion a dogfennau cysylltiol wedi’u hatodi i’r adroddiad), a

 

(iii)         gofynnwyd i’r Gyrrwr i fod yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi ei adolygiad trwydded ac ymateb i gwestiynau aelodau ar hynny.

 

Roedd y Gyrrwr yn bresennol yn y cyfarfod ac yn dilyn cyflwyniadau cadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.  Cyflwynodd y Swyddog Gorfodi Trwyddedu (HB) yr adroddiad a manylodd ar ffeithiau’r achos.

 

Ymddiheurodd y Gyrrwr am ei ymddygiad gan egluro ei fod yn credu bod y sylwadau yn breifat rhyngddo ef a’i ffrindiau ac nad oedd wedi bwriadu tramgwyddo na’u gwneud yn gyhoeddus.  Holodd yr Aelodau’r gyrrwr ynglŷn â’i ymddygiad a’i agwedd tuag at y teithiwr a holwyd sut y gwnaed y sylwadau’n gyhoeddus.  Cyfeiriodd y Gyrrwr at ei broblemau yn ei fywyd personol oedd yn effeithio ar gyflwr ei feddwl ar y pryd a’i fwriad oedd cael ychydig o hwyl (roedd copi o lythyr cyfreithiwr yn ddyddiedig 18 Tachwedd 2013 yn cadarnhau sefyllfa ei fywyd personol wedi’i gylchredeg yn y cyfarfod).  Tybiodd bod y sylwadau wedi’u rhannu gan ei ffrindiau ac roedd wedi cael gwared â’r rhain a heb ddefnyddio’r wefan ers hynny.  Cadarnhaodd nad oedd yn ymwybodol o ddifrifoldeb ei weithredoedd ar y pryd ac nad oedd yn meddwl yn glir.  Mewn ymateb i gwestiynau pellach cadarnhaodd y Gyrrwr nad oedd wedi ymddiheuro i’r teithiwr hyd yn hyn gan nad oedd yn dymuno mynd ati'n uniongyrchol na gwneud y sefyllfa'n waeth.  Yn olaf cadarnhaodd mai digwyddiad unigol ydoedd ac nad oedd yn cyfeirio at gwsmeriaid ar y wefan fel arfer.

 

Yn ei ddatganiad terfynol ymddiheurodd y Gyrrwr am y digwyddiad a mynegodd ei fod yn difaru ei weithredoedd.  Ychwanegodd y byddai’n ymddiheuro i'r teithiwr.

 

Ar y pwynt hwn torrodd y pwyllgor i ystyried yr achos a -

 

PENDERFYNWYD diddymu Trwydded Yrru Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat Gyrrwr Rhif  045613 er diogelwch y cyhoedd.

 

Y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu oedd –

 

Ystyriodd yr Aelodau'r holl dystiolaeth a gyflwynwyd a sylwadau’r Gyrrwr i gefnogi’r achos a'i ymateb i'r cwestiynau.  Mynegwyd pryderon difrifol ynglŷn ag ymddygiad y Gyrrwr oedd yn torri ymddiriedaeth ac nid oedd y pwyllgor o’r farn ei fod yn Unigolyn cymwys ac addas i dderbyn trwydded.  Prif ystyriaeth y Pwyllgor oedd diogelwch y cyhoedd ac oherwydd ffactorau tramgwyddedig bod (1) y teithiwr yn unigolyn diamddiffyn, (2) roedd manylion personol wedi’u datgelu oedd yn gallu dangos hunaniaeth y teithiwr ar y we gan ei rhoi mewn risg, a (3) sylwadau amharchus ac agwedd y Gyrrwr o ran hynny, cytunwyd y dylid diddymu'r drwydded ar unwaith er lles diogelwch y cyhoedd.

 

Eglurwyd penderfyniad a rhesymau’r pwyllgor i’r Gyrrwr a rhoddwyd gwybodaeth iddo am ei hawl i apelio.

 

Ar y pwynt hwn (10.30am) cafwyd egwyl.

 

 

8.

ADOLYGU TRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 046577

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn gofyn i’r aelodau adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat Gyrrwr Rhif 046577.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD gohirio ystyried addasrwydd Gyrrwr Rhif 046577 i gael trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat i gyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Trwyddedu, i’w gynnal cyn gynted a bo modd.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (wedi’i gylchredeg eisoes) yn gofyn i aelodau adolygu trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat mewn perthynas â Gyrrwr Rhif 046577.

 

Roedd Gyrrwr Rhif  046577 wedi gofyn am gael gohirio’r achos hwn ac wedi cyflwyno llythyr (a gylchredwyd yn y cyfarfod) yn egluro y byddai dramor ar adeg y gwrandawiad ac felly nid oedd yn gallu bod yn bresennol.  Er lles cyfiawnder naturiol penderfynodd yr aelodau i ganiatáu gohirio ond oherwydd difrifoldeb yr achos cytunwyd y dylid trefnu cyfarfod arbennig cyn gynted â phosibl i ystyried y mater.

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyried addasrwydd Gyrrwr Rhif  046577 i ddal trwydded Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat i gyfarfod arbennig y Pwyllgor Trwyddedu cyn gynted â phosibl.

 

 

9.

ADOLYGU TRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 048997

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn gofyn i’r aelodau adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat Gyrrwr Rhif 048997.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD gohirio ystyried addasrwydd Gyrrwr Rhif 048997 i gael trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat i gyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Trwyddedu, i’w gynnal cyn gynted a bo modd

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (wedi’i gylchredeg eisoes) yn gofyn i aelodau adolygu trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat mewn perthynas â Gyrrwr Rhif 048997.

 

Roedd Gyrrwr Rhif  048997 yn bresennol a chyfeiriodd at ei lythyr (a gylchredwyd yn y cyfarfod) yn gofyn am ohirio'r achos er mwyn caniatáu digon o amser iddo baratoi a chyflwyno amddiffyniad teg a diduedd.  Cyflwynodd lythyr gan unigolyn yr oedd yn bwriadu dibynnu arnynt fel tyst allweddol yn cadarnhau nad oedd yn gallu mynychu’r cyfarfod oherwydd ymrwymiadau yn ei waith.  Cynghorodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd bod cais i ohirio wedi’i dderbyn ar e-bost y diwrnod blaenorol gan Gyfreithiwr y Gyrrwr.

 

Ystyriodd yr Aelodau’r cais i ohirio a nodi difrifoldeb y mater.  Er mwyn caniatáu gwrandawiad teg -

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyried addasrwydd Gyrrwr Rhif  048997 i ddal trwydded Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat i gyfarfod arbennig y Pwyllgor Trwyddedu cyn gynted â phosibl.

 

Eglurwyd penderfyniad y pwyllgor i’r Gyrrwr a phryd y byddai’r cyfarfod arbennig yn cael ei gynnal a byddai hynny'n cael ei gadarnhau cyn gynted â phosibl.  Pwysleisiwyd iddo fod y pwyllgor yn disgwyl delio â’r achos ar y diwrnod a phe bai unrhyw anawsterau yn codi o ran tystion yn methu bod yn bresennol yna byddai’r aelodau’n disgwyl datganiad ysgrifenedig.

 

 

10.

ADOLYGU TRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 047689

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn gofyn i’r aelodau adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat Gyrrwr Rhif 047689.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod rhybudd yn cael ei roi i Yrrwr Rhif 047689 ynglŷn â difrifoldeb y drosedd ac ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes)  ar –

 

(i)           addasrwydd Gyrrwr Rhif 047689 i ddal trwyddedau i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          Roedd yr adroddiad wedi’i ohirio o gyfarfod diwethaf y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 18 Medi 2013 ar gais y Gyrrwr;

 

(iii)         Roedd adroddiad wedi’i dderbyn gan Heddlu Gogledd Cymru ynglŷn ag ymddygiad y gyrrwr trwyddedig ar 10 Mehefin 2013 lle y cyflwynwyd Cosb Benodedig Deddf Gorchymyn Cyhoeddus- roedd y digwyddiad wedi’i ddal ar TCC hefyd (roedd crynodeb o ffeithiau ynghyd â datganiadau tystion a dogfennau perthnasol ynghlwm â’r adroddiad), a

 

(iv)         gofynnwyd i’r Gyrrwr i fod yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi ei adolygiad trwydded ac ymateb i gwestiynau aelodau ar hynny.

 

Roedd y Gyrrwr yn bresennol yn y cyfarfod ac yn cael ei gynrychioli gan ei gyflogwr.  Yn dilyn cyflwyniadau cadarnhaodd y Gyrrwr ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.  Cyflwynodd y Swyddog Gorfodi Trwyddedu (HB) yr adroddiad a manylodd ar ffeithiau’r achos.

 

Eglurodd Cynrychiolydd y Gyrrwr bod y Gyrrwr wedi gweithio iddo am bedair blynedd yn flaenorol heb unrhyw ddigwyddiad ac roedd yn aelod gwerthfawr o’r tîm gyda chofnod teilwng.  Roedd wedi cyfaddef ei drosedd, ac wedi ymddiheuro am y digwyddiad ac wedi derbyn y Rhybudd Cosb Benodedig.  Darparodd nifer o eirdaon ysgrifenedig gan gwsmeriaid yn tystio cymeriad da'r Gyrrwr (a gylchredwyd yn y cyfarfod) a’i ganmol fel gyrrwr trwyddedig.  Apeliodd i’r Aelodau i beidio â diddymu ei drwydded ac amlygodd yr effaith andwyol ar gwsmeriaid cyfredol o ganlyniad i hynny.  Ymatebodd y Gyrrwr i'r cwestiynau a chyfeiriodd at broblemau yn ei fywyd personol yn ystod cyfnod y digwyddiad, roedd yn cydnabod nad oedd ei ymddygiad yn dderbyniol ac roedd y digwyddiad yn codi cywilydd arno ac fe ymddiheurodd.  Eglurodd amgylchiadau’r digwyddiad a’i rwystredigaeth ar y pryd.

 

Wrth wneud datganiad terfynol apeliodd Cynrychiolydd y Gyrrwr ar y pwyllgor i beidio â diddymu ei drwydded gan amlygu’r gwasanaeth gwerthfawr yr oedd yn ei ddarparu.

 

Ar y pwynt hwn torrodd y pwyllgor i ystyried yr achos a -

 

PENDERFYNWYD cyflwyno rhybudd i Yrrwr Rhif  047689 ynglŷn â difrifoldeb y drosedd a’i ymddygiad yn y dyfodol.

 

Y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu oedd –

 

Yn ystod y trafodaethau, mynegwyd pryderon difrifol ynglŷn ag ymddygiad y Gyrrwr, wrth iddo weithio, lle y gallai’r cyhoedd ei weld a’i glywed, gan gynnwys plant.  Fodd bynnag roedd y pwyllgor yn derbyn fod y Gyrrwr wirioneddol yn edifarhau am ei weithredoedd ac wedi ystyried y geirdaon a ddarparwyd gan gwsmeriaid yn tystio ei gymeriad da a gwasanaeth gwerthfawr.  Er bod ymddygiad y Gyrrwr yn yr achos hwn yn amlwg yn annerbyniol cytunwyd y dylid cyflwyno rhybudd difrifol yn yr achos hwn.  Fodd bynnag byddai unrhyw droseddau pellach yn y dyfodol sy'n cael eu cyflwyno i'r pwyllgor yn cael eu trin yn ddifrifol.

 

Eglurwyd penderfyniad y pwyllgor a’r rhesymau dros hynny i'r Gyrrwr  a’i Gynrychiolydd.

 

 

11.

ADDASRWYDD CERBYD AR GYFER TRWYDDED CERBYD HACNI

Ystyried adroddiad cyfrinachol Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais trwydded gyrru Cerbyd Hacni.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cerbyd Hacni sy’n destun y cais yn cael caniatâd i gael trwydded i gario 8 o deithwyr.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes)  ar –

 

(i)            Addasrwydd Cerbyd Hacni (sydd â thrwydded i gludo 7 teithiwr) i ddal trwydded i gludo 8 teithiwr;

 

(ii)          Nid oedd y swyddogion mewn sefyllfa i ddyrannu trwydded ar gyfer 8 teithwyr gan nad oedd y cerbyd yn cydymffurfio â Chanllaw Prawf Cymhwysedd Cerbyd Hacni / Hurio Preifat na manyleb 3.1 (f) fel y manylir yn Amodau Trwyddedu Cerbyd Hacni a Cherbyd Hurio Preifat y Cyngor, sef (1) nid oedd ffurfwedd y seddau yn darparu digon o le i’r teithwyr basio a (2) byddai’n rhaid i deithwyr godi un o’r seddau eraill er mwyn cael mynediad / gadael y seddau cefn, a

 

(iii)         gofynnwyd i’r ymgeisydd i fod yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi ei gais ac ymateb i gwestiynau aelodau ar hynny.

 

Nid oedd yr ymgeisydd yn bresennol a chyflwynodd Swyddog Gorfodi Trwyddedu’r Cyngor (HB) yr adroddiad.  Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried a fyddai’n addas i ymadael â pholisi’r Cyngor ynglŷn â manylion y cerbyd er mwyn cymeradwyo’r cais fel y cyflwynwyd.

 

Ar y pwynt hwn torrodd y pwyllgor i ystyried yr achos a -

 

PENDERFYNWYD bod y Cerbyd Hacni sy’n destun i’r cais yn derbyn trwydded i gludo 8 teithiwr.

 

Y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu oedd –

 

Yn ystod eu trafodaethau nododd yr aelodau'r cyngor a gyflwynwyd gan Adran Cludiant ynglŷn â diogelwch y cerbyd ar gyfer defnydd masnachol a bod amodau trwyddedu cyfredol ar gyfer cerbyd hacni / hurio preifat ynglŷn â gosodiadau seddau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd.  Roedd y pwyllgor yn fodlon bod y cerbyd oedd yn destun i’r cais yn addas ar gyfer cludo 8 teithiwr.  O ganlyniad penderfynodd y pwyllgor i gymeradwyo’r cais.

 

Gofynnodd y Pwyllgor bod unrhyw gerbyd sy’n destun cais tebyg yn y dyfodol ar gael i'r aelodau gael ei arolygu.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.30am