Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ)  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

PWYNT SYLW

Yn absenoldeb y Cadeirydd, Y Cynghorydd Hugh Irving, cadeiriwyd y cyfarfod gan yr Is-Gadeirydd, Y Cynghorydd Alan James.

 

 

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Cynghorwyr Hugh Irving (Cadeirydd), Melvyn Mile a Rhys Thomas

 

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Hugh Irving (Cadeirydd), Melvyn Mile a Rhys Thomas

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Tony Thomas – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 5 ar y Rhaglen

 

Cofnodion:

Nododd y Cynghorydd Tony Thomas gysylltiad personol yn eitem 5 ar y rhaglen gan fod yr ymgeisydd yn breswylydd yn ei dref ac ardal ei ward sirol.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni godwyd unrhyw faterion brys.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 319 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2018 (copi’n amgaeedig).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2019 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

{0>The minutes of the Licensing Committee held on 5 December 2019 were submitted.<}0{>Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar y 5 Rhagfyr 2018.<0}

 

{0>Matters Arising – Page 9: Update on the introduction of a list of designated wheelchair accessible vehicles – In response to a question from Councillor Brian Jones, the Public Protection Business Manager confirmed that a list of designated wheelchair accessible vehicles had been published on the Council’s website.<}0{>Materion yn Codi - Tud 9:  Y wybodaeth ddiweddaraf am gyflwyno rhestr o gerbydau penodedig sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn – Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Brian Jones, cadarnhaodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd fod rhestr o gerbydau penodedig sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn wedi ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor. <0}

 

{0>RESOLVED that the minutes of the meeting held on 5 December 2019 be received and confirmed as a correct record.<}0{>PENDERFYNWYD fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2018 yn cael eu derbyn a’u cadarnhau fel cofnod gywir.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD o dan Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, bod y Wasg a'r Cyhoedd i'w gwahardd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes canlynol ar y sail eu bod yn debygol o olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraff 1 ac 13 o Ran 4 o Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

5.

CAIS AM DRWYDDED AR GYFER CERBYD HURIO PREIFAT

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais am Drwydded Cerbydau Hurio Preifat. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y cais ar gyfer Trwydded Cerbyd Hurio Preifat yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar yr amodau ychwanegol a nodwyd yn Atodiad 2 yr adroddiad.

 

Cofnodion:

{0>A report by the Head of Planning and Public Protection (previously circulated) was submitted upon –<}0{>Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (wedi ei gylchredeg yn flaenorol) ar -<0}

 

(i)            {0>an application having been received for a Private Hire Vehicle Licence;<}0{>gais a dderbyniwyd am Drwydded Cerbyd Hurio Preifat;<0}

 

(ii)          {0>officers having not been in a position to grant the application as the vehicle presented for licensing did not comply with the Council’s policy with regard to the five year age limit for vehicles licensed under a new application;<}0{>swyddogion wedi methu caniatáu’r cais gan nad oedd y cerbyd a gyflwynwyd i’w drwyddedu yn cydymffurfio â pholisi’r Cyngor mewn perthynas a’r  terfyn oed o bum mlynedd i gerbydau oedd i’w trwyddedu dan gais newydd;  <0}

 

(iii)         {0>additional conditions being applicable to the licensing of specialist vehicle types such as the one presented in this case together with photographs of the vehicle subject of the application, and<}0{>amodau ychwanegol perthnasol i drwyddedu mathau o gerbydau arbenigol megis yr un dan sylw yn yr achos hwn ynghyd â ffotograffau o'r cerbyd oedd yn sail ir cais, a <0}

 

(iv)         {0>the Applicant having been invited to attend the meeting in support of the application and to answer members’ questions thereon.<}0{>yr Ymgeisydd â wahoddwyd i fod yn bresennol yn y cyfarfod er mwyn cefnogi’r cais ac ateb cwestiynau'r aelodau.<0}

 

{0>The Applicant was in attendance and confirmed he had received the report and committee procedures.<}0{>Roedd yr Ymgeisydd yn bresennol a chadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad ynghyd â gweithdrefnau’r pwyllgor.<0}

 

{0>The Licensing Officer presented the report and drew attention to the Council’s policy which specified that vehicles subject of a new application must be no older than five years.<}0{>Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu’r adroddiad gan ddenu sylw’r pwyllgor at bolisi'r Cyngor oedd yn nodi fod rhaid i gerbydau oedd yn sail i gais newydd fod yn iau na phum mlwydd oed.<0}  {0>As the vehicle subject of the application was thirteen years old it did not comply with current specifications.<}0{>Gan fod y cerbyd dan sylw yn dair ar ddeg oed nid oedd yn cydymffurfio â’r gofynion presennol.<0} {0>Members were asked to consider the Applicant’s request to depart from the Council’s policy and grant the application.<}0{>Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried cais yr Ymgeisydd i wyro oddi wrth bolisi’r Cyngor a chaniatáu’r cais.  <0}

 

{0>The Applicant advised of his intention to substitute a different vehicle for licensing but on reflection he confirmed his original vehicle licence application, details of which had been contained within the committee report.<}0{>Nododd yr Ymgeisydd ei fwriad i amnewid cerbyd arall i’w drwyddedu ond ar ôl ystyried y mater cadarnhaodd ei fwriad i fwrw ymlaen gyda'r cais gwreiddiol, oedd wedi ei nodi yn yr adroddiad i'r pwyllgor. <0}  {0>In presenting his case the Applicant advised that he was a well-known and established operator of limousines for specialist private hire purposes catering for special occasions such as weddings, christenings, etc.<}0{>Wrth gyflwyno ei achos nododd yr ymgeisydd ei fod wedi hen ennill ei blwyf ac yn adnabyddus fel gweithredwr ceir limwsîn ar gyfer hurio preifat arbenigol. Roedd yn darparu cerbydau ar gyfer achlysuron arbennig megis priodasau, bedyddiadau, ayyb. <0}  {0>He acknowledged the reasoning behind the introduction of an age limit for general hackney carriage and private hire vehicle licensing but submitted that the restriction had a disproportionate effect on his business and its viability  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

SESIWN AGORED

Ar ôl gorffen y gwaith uchod, cafodd y cyfarfod ei ail-gychwyn yn gyhoeddus.

 

 

6.

POLISI EITHRIO CERBYD HURIO PREIFAT ARFAETHEDIG pdf eicon PDF 210 KB

I ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi’n amgaeedig) yn cyflwyno Polisi Eithrio Cerbyd Hurio Preifat Arfaethedig, i'w ystyried a'i gymeradwyo ar gyfer ymgynghori ffurfiol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(a)       cefnogi a chymeradwyo'r Polisi Eithrio Plât Cerbydau Hurio Preifat, fel y nodwyd yn Atodiad A yr adroddiad, ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol, a

 

(b)       yn dilyn ymgynghoriad, bod y swyddogion yn adrodd unrhyw wrthwynebiadau i’r Pwyllgor Trwyddedu o’r polisi arfaethedig, neu os nad oed unrhyw ymatebion yn dod i law, i gymeradwyo mabwysiadu'r Polisi Eithrio Plât Cerbydau Hurio Preifat o 1 Mehefin 2019 ymlaen.

 

Cofnodion:

{0>The Licensing Officer submitted a report (previously circulated) presenting the proposed Private Hire Plate Exemption Policy for consideration and approval for formal consultation.<}0{>Cyflwynwyd adroddiad gan y Swyddog Trwyddedu (wedi ei rannu yn flaenorol) yn manylu am y Polisi Eithrio Platiau Hurio Preifat arfaethedig i’w ystyried a'i gymeradwyo i ymgynghoriad ffurfiol. <0}

 

{0>Officers reported upon the legalities governing the issue and display of private hire plates including the Council’s discretion to grant dispensation from displaying licence plates.<}0{>Adroddodd swyddogion am gyfreithlonrwydd materion yn ymwneud ag arddangos platiau hurio preifat ynghyd â disgresiwn y Cyngor i roi caniatâd arbennig rhag arddangos platiau trwyddedu.<0} {0>The proposed policy would provide guidance to potential applicants on the minimum standards in terms of vehicle type that the Council would consider for exemption from the requirement to display licence plates and would also enable the Council to make transparent decisions on suitable exemptions.<}0{>Byddai’r polisi arfaethedig yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr posib ar yr isafbwynt safonau o ran y math o gerbydau y byddai’r cyngor yn ystyried ar gyfer eithriad o’r gofynion i arddangos platiau trwydded ac yn caniatáu’r Cyngor i wneud penderfyniadau tryloyw ar eithriadau addas. <0}

 

{0>Members supported the proposed policy as a means of providing a consistent approach when dealing with requests for plate exemption and to ensure no undue delay in the processing of such requests.<}0{>Cefnogwyd y polisi gan yr aelodau fel ffordd o gynnig cysondeb wrth weithredu gyda cheisiadau am eithriad platiau ac i sicrhau nad oedd oedi diangen yn y broses o ymgeisio. <0}  {0>Consequently it was –<}0{>Yn dilyn hyn-<0}

 

{0>RESOLVED that –<}0{>PENDERFYNWYD fod- <0}

 

{0>(a)<}0{>(a)<0}       {0>the proposed Private Hire Plate Exemption Policy, as detailed in Appendix A to the report, be supported and approved for formal consultation, and<}0{>y Polisi Eithrio Platiau Hurio Preifat arfaethedig, fel y nodir yn Atodlen A i’r adroddiad i’w gefnogi a'i gymeradwyo i ymgynghoriad ffurfiol, ac <0}

 

{0>(b)<}0{>(b)<0}       {0>following consultation officers report back any objections to the Licensing Committee for consideration and approval of the proposed policy, or in the event of no responses received, approve the Private Hire Place Exemption Policy for adoption with effect from 1 June 2019.<}0{>yn dilyn ymgynghoriad swyddogion i adrodd yn ôl am unrhyw wrthwynebiad i’r Pwyllgor Trwyddedu er mwyn ystyried a chymeradwyo'r polisi arfaethedig, neu os na fydd ymatebion wedi eu derbyn, cymeradwyo'r  Polisi Eithrio Platiau Hurio Preifat i gael ei fabwysiadu o'r 1 Mehefin 2019.

 

 

7.

POLISI DEFNYDD ARFAETHEDIG CERBYD HACNI pdf eicon PDF 184 KB

I ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi'n amgaeedig), i aelodau adolygu'r Polisi Defnydd Arfaethedig Cerbyd Hacni.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi ac awdurdodi Swyddogion i adolygu’r Polisi Defnydd Arfaethedig Cerbyd Hacni mewn tair blynedd arall.

 

Cofnodion:

{0>The Licensing Officer submitted a report (previously circulated) presenting the Hackney Carriage Intended Use Policy for review as required every three years.<}0{>Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (wedi ei rannu yn flaenorol) yn cyflwyno Polisi Defnydd Arfaethedig Cerbyd Hacni i adolygiad, fel oedd yn ofynnol bob tair blynedd. <0}

 

{0>The Council had adopted the policy in 2015 as means of controlling the use and enforcement of Denbighshire licensed hackney carriage licences granted in the county.<}0{>Mabwysiadwyd y polisi gan y Cyngor yn 2015 fel ffordd o reoli defnydd a gorfodaeth trwyddedau cerbydau hacni Sir Ddinbych â ganiatawyd o fewn y sir. <0}  {0>The policy had regard as to whether the intention was for the vehicle to be operated within the county or predominantly for the purpose of private hire work outside of the county.<}0{>Ystyriai’r polisi os mai'r bwriad oedd i'r cerbyd weithredu o fewn y sir neu'n bennaf ar gyfer gwaith hurio preifat y tu allan i’r sir. <0}  {0>Having reviewed the policy officers considered it was still fit for purpose and had recommended no changes with a further review in three years.<}0{>Ar ôl adolygu’r polisi, ystyriodd y swyddogion ei fod yn dal yn addas i'r dibenion. Nid oedd unrhyw newidiadau wedi eu hargymell, gydag adolygiad arall mewn tair blynedd.<0}

 

{0>RESOLVED that the contents of the report be noted and officers be authorised to review the Hackney Carriage Intended Use Policy in a further three years’ time.<}0{>PENDERFYNWYD fod cynnwys yr adroddiad i'w nodi a fod y swyddogion i'w hawdurdodi i adolygu’r Polisi Defnydd Arfaethedig Cerbyd Hacni mewn tair blynedd.<0}

 

 

8.

YMATEB DRAFFT I YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU AR WELLA CLUDIANT CYHOEDDUS pdf eicon PDF 213 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn cyflwyno ymateb drafft y Cyngor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar wella cludiant cyhoeddus.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai aelodau’n -

 

(a)       nodi a chefnogi cynnwys yr adroddiad a’r ymateb arfaethedig, a

 

(b)       yn unol a safbwyntiau aelodau, awdurdodi Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i gyflwyno’r drafft terfynol fel ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Wella Cludiant Cyhoeddus, gan ei fod yn berthnasol i drwyddedu tacsi a hurio preifat.

 

Cofnodion:

{0>The Public Protection Business Manager submitted a report (previous circulated) presenting the Council’s draft response to the Welsh Government’s consultation on improving public transport.<}0{>Cyflwynwyd adroddiad gan y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd (wedi ei rannu yn barod) yn cyflwyno ymateb ddrafft y Cyngor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar wella trafnidiaeth gyhoeddus<0}

 

{0>Members were advised of the Welsh Government’s White Paper on proposals to legislate for reforming the planning and delivery of local bus services and licensing of taxis and private hire vehicles in Wales.<}0{>Hysbyswyd yr Aelodau am Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar gynigion i ddeddfu ar ddiwygio cynllunio a darparu gwasanaethau bws lleol a thrwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat yng Nghymru. <0}{0>The report considered the taxi and private hire aspect only and officers had drafted a response to the questions posed by the Welsh Government for members’ consideration.<}0{>Ystyriai’r adroddiad agwedd y tacsis a hurio’n breifat yn unig a roedd y swyddogion wedi drafftio ymateb i’r cwestiynau a ofynnwyd gan Llywodraeth Cymru i’w hystyried gan yr aelodau. <0}  {0>The response was intended to inform a Cabinet Briefing to enable a collated response on all aspects of the consultation prior to submission of the formal response by the deadline of 27 March 2019.  Four main areas of taxi and private hire licensing had been highlighted for consideration which included proposals to set national standards; allow a licensing authority to take enforcement action against any vehicle operating in its area; the creation of a mechanism for sharing relevant information for safeguarding purposes, and proposals to redirect taxi and private hire licensing functions into a national licensing authority – a Joint Transport Authority (JTA).<}0{>Bwriad yr ymateb oedd cyflwyno gwybodaeth i’r Briff Cabinet er mwyn galluogi ymateb benodol ar holl agweddau'r ymgynghoriad cyn cyflwyno’r ymateb swyddogol cyn y dyddiad cau ar 27 Mawrth 2019. Roedd pedwar prif faes trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat wedi eu nodi ar gyfer ystyriaeth. Roedd y rhain yn cynnwys cynigion i osod safonau cenedlaethol; caniatáu awdurdod trwyddedu i gymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw gerbyd oedd yn weithredol yn ei hardal; creu mecanwaith ar gyfer rhannu gwybodaeth berthnasol ar gyfer pwrpasau diogelu, a chynigion i ail-gyfeirio swyddogaethau trwyddedu tacsis a hurio preifat i awdurdod drwyddedu genedlaethol – Awdurdod Drafnidiaeth ar y Cyd (ADC)<0}

 

{0>Members discussed the implications of the proposals with officers and it was confirmed that the Licensing Technical Panel (representing all Welsh local authorities) had agreed a collective response with each local authority having the option of including additional comments tailored to their specific localities as appropriate.<}0{>Trafodwyd goblygiadau’r cynigion gyda’r swyddogion a chadarnhawyd fod y Panel Trwyddedu Technegol (yn cynrychioli holl awdurdodau lleol Cymru) wedi cytuno gyda ymateb ar y cyd, gyda phob awdurdod lleol yn cael y cyfle i gynnwys sylwadau ychwanegol wedi eu teilwra i’w anghenion lleol fel yn briodol. <0}  {0>Officers also reported upon the scope of the consultation to inform Cabinet Briefing and Councillor Brian Jones confirmed that the North Wales Transport Advisory Forum had also considered the proposals and would provide an input to enable Cabinet Briefing to consider Denbighshire’s position.<}0{>Adroddodd y swyddogion hefyd ar gwmpas yr ymgynghoriad i roi gwybod i gyfarfod Briffio'r Cabinet. Cadarnhaodd Y Cynghorydd Brian Jones fod Fforwm Ymgynghori Trafnidiaeth Gogledd Cymru wedi ystyried y cynigion hefyd ac y byddant yn cynnig mewnbwn er mwyn galluogi’r Cyfarfod Briffio i ystyried sefyllfa Sir Ddinbych. <0}  {0>Members noted that there were some positive aspects arising from the proposals including standardising policies and procedures across Wales to ensure a  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR WAITH YR ADAIN DRWYDDEDU pdf eicon PDF 227 KB

I ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi'n amgaeedig), yn diweddaru aelodau ar waith yr Adain Drwyddedu yn ystod 2018.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig i sylwadau aelodau, i nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Cofnodion:

{0>The Public Protection Business Manager submitted a report (previously circulated) updating members on the work of the Licensing Section during 2018 which focused on both operational and management matters.<}0{>Cyflwynodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd adroddiad (wedi ei rannu yn flaenorol) yn diweddaru'r aelodau ar waith Yr Adain Drwyddedu yn ystod 2018 a oedd yn canolbwyntio ar faterion rheolaethol a gweithredol. <0}

 

{0>The report provided statistical data of the number of licences issued, complaints and service requests received covering the main functions – Alcohol and Entertainment; Hackney and Private Hire Licensing; Gambling, Gaming and Lotteries; Street Trading; Charity Collections and Scrap Metal together with other ancillary matters including data recording, performance and communications.<}0{>Roedd yr adroddiad yn darparu data ystadegol ar nifer y trwyddedau a gyhoeddwyd, cwynion a’r  ceisiadau gwasanaeth a dderbyniwyd yn cwmpasu’r prif swyddogaethau – Alcohol ac Adloniant; Hacni a Thrwyddedu Hurio Preifat; Hapchwarae, Lotrïau a Gemau; Masnachu Ar Y Stryd; Casgliadau Elusennol, Metel Sgrap ynghyd â materion ategol eraill gan gynnwys recordio data, perfformiad a chyfathrebu.<0}  {0>Management matters included reference to policies, fees, complaints against the service together with future workload considerations.<}0{>Roedd materion Rheoli yn cynnwys cyfeiriad at bolisïau, ffioedd, cwynion am y gwasanaeth ynghyd ag ystyriaeth i lwyth gwaith y dyfodol. <0}  {0>Officers elaborated on various aspects of the report and clarified particular issues in response to members’ questions thereon.<}0{>Ymhelaethodd y Swyddogion ar nifer o agweddau o'r adroddiad gan egluro rhai materion penodol mewn ymateb i gwestiynau aelodau.  <0}

 

{0>During debate the Public Protection Business Manager agreed to review the protocol for engaging local ward members where issues were identified within their specific areas to ensure it remained relevant and appropriate for licensing purposes.<}0{>Yn ystod y drafodaeth cytunodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd i adolygu’r protocol ar ymgysylltu ag aelodau wardiau lleol lle fo materion wedi eu nodi yn eu hardaloedd penodol er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn berthnasol ac yn briodol i bwrpasau trwyddedu.<0}{0>In response to a question regarding food hygiene ratings officers confirmed that inspections were generally carried out every eighteen months but in the event of a poor rating the Council would re-inspect on request within three months for a fee.<}0{> Mewn ymateb i gwestiwn am sgoriau hylendid bwyd cadarnhaodd swyddogion fod archwiliadau yn cael eu cynnal bob deunaw mis ond pan fo sgôr isel, byddai’r Cyngor yn ail-archwilio ar gais o fewn tri mis am ffi. <0}  {0>Officers also elaborated upon the joint working taking place across service areas during inspections of licensed premises.<}0{>Manylwyd ymhellach gan y Swyddogion hefyd ar y cydweithio oedd yn digwydd ar draws yr ardaloedd gwasanaethu yn ystod archwiliadau mannau trwyddedig. <0}

 

{0>Members paid tribute to the hard work of the Licensing Team in raising standards and ensuring good practice across the various licensing functions and had been pleased to note the steps taken to document that work and ensure future monitoring of processes which would enable greater transparency.<}0{>Talwyd teyrnged gan yr aelodau i'r gwaith caled a wnaed gan y tîm Trwyddedu er mwyn codi safonau a sicrhau arferion da ar draws y nifer o swyddogaethau trwyddedu. Roeddynt yn falch o nodi fod camau wedi eu cymryd i ddogfennu'r gwaith hwn a sicrhau monitro prosesau yn y dyfodol a fyddai’n arwain at well tryloywder<0}  {0>The Committee asked that their thanks be conveyed to the Licensing Team and their appreciation be recorded within the minutes.<}0{>Hoffai’r Pwyllgor gyfleu eu diolchiadau i’r Tîm Trwyddedu a gofynnwyd i’r gwerthfawrogiad  ...  view the full Cofnodion text for item 9.

10.

BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR TRWYDDEDU pdf eicon PDF 181 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w chymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r rhaglen gwaith i’r dyfodol fel y mae yn atodiad i’r adroddiad.

 

Cofnodion:

{0>A report by the Head of Planning and Public Protection was submitted (previously circulated) presenting the Licensing Committee’s future work programme for 2019.<}72{>Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (wedi ei rannu yn flaenorol) yn cyflwyno rhaglen gwaith i'r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu am 2019.  <0}

 

{0>The work programme was flexible in order to react to emerging pressures or changes as they arose and members were encouraged to contact officers regarding any matters they wished to be added to the forward work programme.<}0{>Roedd y rhaglen waith yn hyblyg er mwyn gallu ymateb i bwysau neu newidiadau fel yr oeddynt yn codi, ac anogwyd aelodau i gysylltu â swyddogion ynglŷn ag unrhyw faterion yr hoffent gael ei gynnwys yn y rhaglen gwaith i’r dyfodol.<0}

 

{0>Councillor Brian Jones referred to the practice of operators offering cut price fares and he highlighted associated problems in that regard which might escalate in the future.<}0{>Cyfeiriodd y Cynghorydd Brian Jones at yr arfer gan rai gweithredwyr o gynnig prisiau gostyngedig a nododd broblemau cysylltiol yn ymwneud â hyn a allai  ddwysau yn y dyfodol. <0} {0>Officers advised that the hackney carriage tariffs set by the Council related to the maximum amount which could be charged and operators were free to charge less than the tariff set.<}0{>Cynghorodd y Swyddogion fod y tariff a osodwyd gan y Cyngor yn cyfeirio at symiau uchafswm a ellir eu codi, a fod rhyddid i weithredwyr godi llai na’r pris tariff a osodwyd.<0}  {0>Officers also confirmed they had not been made aware of any problems associated with the practice of undercutting fares during recent times.<}0{>Cadarnhaodd y Swyddogion hefyd nad oeddynt yn ymwybodol o unrhyw broblemau yn gysylltiedig â’r arfer gan weithredwyr o godi prisiau rhatach nag eraill yn ddiweddar. <0}

 

{0>RESOLVED that the proposed forward work programme as detailed in the appendix to the report be approved.<}0{>PENDERFYNWYD fod y rhaglen gwaith i’r dyfodol fel y'u manylwyd yn yr atodiad i'r adroddiad yn cael ei chymeradwyo. <0}

 

{0>The meeting concluded at 11.00 a.m.<}0{>Daeth y cyfarfod i ben am 11.00 a.m<0}.