Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ) 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghorwyr Hugh Irving a Win Mullen-James.

 

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Hugh Irving a Win Mullen-James.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai’r aelodau ddatgan unrhyw gysylltiadau personol neu gysylltiadau sy'n rhagfarnu ag unrhyw fusnes y nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Nid oedd datganiadau o gysylltiadau personol neu gysylltiadau a oedd yn rhagfarnu wedi’u codi.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o faterion y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Penderfyniad:

Nid oedd materion brys wedi’u codi.

 

Cofnodion:

Dim.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 142 KB

Derbyn -

 

(a)  cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2013 (copi wedi’i amgáu), a

 

(b)  chofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Arbennig a gynhaliwyd ar 20 Rhagfyr 2013 (copi wedi’i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod cofnodion cyfarfod 4 Rhagfyr 2013 a 20 Rhagfyr 2013 yn cael eu derbyn a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2013 a’r Pwyllgor Trwyddedu Arbennig a gynhaliwyd ar 20 Rhagfyr 2013.

 

Materion yn Codi - 20 Rhagfyr 2013

 

Tudalen 16 - Eitem rhif 4 Adolygu Trwydded (Gyrrwr Rhif 046,577) - Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd cadarnhaodd y swyddogion bod llythyr o ymddiheuriad wedi cael ei anfon at y teithiwr dan sylw a bod copi wedi’i gyflwyno i'r Adran Drwyddedu.

 

PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2013 a 20 Rhagfyr  2013 fel cofnod cywir.

 

 

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd

PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

5.

CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - YMGEISYDD RHIF 043844

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn ceisio penderfyniad gan yr aelodau ynglŷn â chais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 043844.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais ar gyfer trwydded gyrrwr cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 043844.

 

Cofnodion:

[Dygwyd yr eitem hon yn ei blaen o fewn trefn y rhaglen gyda chydsyniad y Cadeirydd]

 

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes)  ar –

 

(i)            cais a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif 043,844 am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat yn dilyn adfer ei Drwydded DVLA;

 

(ii)          roedd y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 27 Mehefin  2013 wedi dirymu trwydded yr Ymgeisydd i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat ar ôl iddo gael ei wahardd rhag gyrru am chwe mis o dan y drefn cyfansymio;

 

(iii)         roedd yr Ymgeisydd hefyd cael ei ddwyn gerbron y Pwyllgor Trwyddedu i adolygu ei drwydded ym mis Rhagfyr 2012 ac Ionawr 2013;

 

(iv)         polisi presennol y Cyngor mewn perthynas â pherthnasedd collfarnau, a

 

(v)           gofynnwyd i’r Ymgeisydd fod yn bresennol mewn cyfarfod i gefnogi ei gais ac ymateb i gwestiynau aelodau ar hynny.

 

Roedd yr Ymgeisydd yn bresennol ac yn dilyn cyflwyniadau cadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.  Crynhodd y Swyddog Trwyddedu (JT) yr adroddiad ac eglurodd bod y mater wedi cael ei ddwyn gerbron y pwyllgor i asesu addasrwydd yr Ymgeisydd i ddal trwydded o gofio ei hanes fel gyrrwr trwyddedig.

 

Eglurodd yr Ymgeisydd yr amgylchiadau a arweiniodd at ei waharddiad, gan gynnwys ei drosedd foduro olaf ym mis Hydref 2012, ac roedd yn awyddus i dawelu meddwl y pwyllgor nad oedd yn goryrru’n rheolaidd.  Ychwanegodd ei fod wedi dysgu gwers galed ac wedi dioddef caledi o ganlyniad i'r gwaharddiad.  Roedd yr Ymgeisydd wedi parhau i weithio i'r un cwmni mewn rôl wahanol yn ystod ei gyfnod o waharddiad a dywedodd fod ei gyflogwr a chwsmeriaid yn awyddus iddo ddychwelyd i weithio fel gyrrwr tacsi.  Yn olaf, hysbysodd yr Ymgeisydd yr aelodau ei fod wedi mwynhau bod yn yrrwr tacsi ac yn dymuno parhau â'r proffesiwn.

 

Mewn ymateb i gwestiynau'r aelodau eglurodd yr Ymgeisydd yr amgylchiadau o gwmpas ei gollfarn goryrru a chyfeiriodd at y defnydd priodol o gyflymder yn yr Adroddiad Asesiad Gyrwyr a gynhyrchwyd ym mis Ionawr 2013 yn dilyn cwblhau'r Cwrs Ymwybyddiaeth Gyrru.  Cadarnhaodd hefyd nad oedd ganddo unrhyw gollfarnau moduro arfaethedig.

 

Yn ei ddatganiad terfynol, cyflwynodd yr Ymgeisydd eirda gan ei gyflogwr yn cadarnhau at ei gymeriad da a gafodd ei ddarllen allan gan y Cadeirydd.  Ychwanegodd ei fod wedi bod yn gyrru am bedair blynedd ar hugain ac nad oedd erioed wedi bod mewn damwain, gan bwysleisio ei fod yn yrrwr diogel.

 

Ar y pwynt hwn torrodd y pwyllgor i ystyried yr achos a -

 

PHENDERFYNWYD bod y cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan ymgeisydd rhif  041213 yn cael ei roi.

 

Dyma oedd y rhesymau am benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –

 

Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad yn ofalus a chyflwyniad yr Ymgeisydd o blaid ei gais, gan gynnwys ei eirda.  Wrth benderfynu ar addasrwydd yr Ymgeisydd, roedd y pwyllgor yn derbyn eglurhad yr Ymgeisydd ynglŷn â’i gollfarnau gyrru ac o'r farn ei fod wedi talu’r pris yn y cyswllt hwnnw.  Roedd ei eirda hefyd wedi cyfrannu llawer tuag at gefnogi ei gefnogi; roedd ei gyflogwyr wedi dangos cred ynddo a’i werthfawrogi fel cyflogai ac wedi parhau i’w gyflogi mewn rôl weinyddol drwy gydol ei waharddiad gyrru.  Nodwyd hefyd y byddai caniatáu'r cais yn cydymffurfio â pholisi'r Cyngor mewn perthynas â pherthnasedd collfarnau.  O ganlyniad, mynegodd aelodau hyder yng ngallu'r Ymgeisydd i gludo aelodau o'r cyhoedd yn ddiogel a phenderfynwyd caniatáu'r cais.  Fodd bynnag, cafodd yr Ymgeisydd ei rybuddio y byddai unrhyw gamwedd yn y dyfodol yn cael ei drin yn ddifrifol.

 

Felly cafodd penderfyniad y pwyllgor  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

SESIWN AGORED

Ar ôl cwblhau trafod y materion uchod, parhaodd y cyfarfod mewn sesiwn agored.

 

 

6.

CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED SEFYDLIAD RHYW pdf eicon PDF 77 KB

Rhoi ystyriaeth i adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (mae copi wedi’i amgáu) mewn perthynas  â chais gan Adult World i adnewyddu Trwydded Sefydliad Rhyw i eiddo sydd wedi ei leoli yn 43-47 Heol y Frenhines, Y Rhyl.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais i adnewyddu Trwydded  Sefydliad Rhyw mewn perthynas ag eiddo yn 43 – 47 Queen Street, y Rhyl, gyda’r opsiwn o dalu’r ffi adnewyddu o £2600 mewn deg rhandaliad misol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (JT) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn gofyn am benderfyniad yr aelodau am gais i adnewyddu trwydded sefydliad rhyw a dderbyniwyd oddi wrthAdult World mewn perthynas ag eiddo a leolir yn 43 - 47 Queen Street, Y Rhyl.

 

Cyfeiriodd y Swyddog Trwyddedu at y telerau talu ar gyfer y ffi adnewyddu ac er mwyn eglurder gwnaethpwyd newid i eiriad yr argymhelliad.  Mewn ymateb i gwestiynau cadarnhaodd y Swyddog Trwyddedu y ffioedd ar gyfer ceisiadau am drwyddedau newydd ac i adnewyddu trwyddedau a dywedodd byddai’r ffioedd hynny yn cael eu hadolygu cyn bo hir.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais i adnewyddu Trwydded Sefydliad Rhyw mewn perthynas ag eiddo yn 43 - 47 Queen Street, Y Rhyl gyda'r opsiwn o dalu'r ffi adnewyddu o £2,600 mewn deg rhandaliad misol.

 

 

7.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2014/15 pdf eicon PDF 76 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi wedi’i amgáu) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor ac yn rhoi diweddariad i'r aelodau ynglŷn â materion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2014/15 fel y nodir yn Atodiad 1 o’r adroddiad.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a gylchredwyd eisoes) yn rhoi’r newyddion diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol a chyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu i’w chymeradwyo.  Roedd y rhaglen waith yn cynnwys adolygiadau o bolisïau trwyddedu ynghyd â chynigion i fabwysiadu polisïau rhanbarthol newydd.

 

Ymhelaethodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) ar feysydd penodol o'r adroddiad a nododd yr aelodau yr ymgynghoriad sydd ar y gweill ar ddau bolisi a ddrafftiwyd gan Banel Technegol Trwyddedu Cymru Gyfan.  Teimlai'r Cynghorydd Stuart Davies y dylid ymgynghori gydag aelodau yn y lle cyntaf cyn deiliaid trwyddedau a phartïon eraill sydd â diddordeb.

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi a bod Rhaglen Waith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2014/15 fel y'i nodwyd yn Atodiad 1 i'r adroddiad yn cael ei chymeradwyo.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.15 a.m.