Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: TRWY CYFRWNG FIDEO

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 492 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 23 Mawrth, 2021 (copi wedi’i amgáu). 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2021 .

 

Materion yn Codi – Tudalen 9, Eitem 6 Canolfan Asesu Breswyl Is Ranbarthol ar gyfer Plant – Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Meirick Davies, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau fod diweddariad wedi ei ddarparu ynglŷn â’r drwydded moch daear, y cytunodd ei gylchredeg eto.

 

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

 

5.

ADEILADAU'R FRENHINES Y RHYL - CAFFAEL CAM 1 pdf eicon PDF 46 KB

I ystyried adroddiad ar y cyd gan y Cynghorwyr Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol a Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi wedi'i amgáu) yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i’r strategaeth gaffael i benodi prif gontractwr ar gyfer Cam 1 Datblygiad Adeiladau’r Frenhines y Rhyl.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo’r strategaeth gaffael i benodi prif gontractwr ar gyfer Cam 1 datblygiad Adeiladau’r Frenhines y Rhyl.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Hugh Evans a Julian Thompson-Hill yr adroddiad ar y cyd yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y strategaeth gaffael i benodi prif gontractwr ar gyfer Cam 1 datblygiad Adeiladau'r Frenhines, Y Rhyl.

 

Darparwyd peth gwybodaeth gefndir mewn perthynas â chaffael y safle a chynlluniau ar gyfer ei ailddatblygu (dros nifer o gamau/cyfnodau) a ystyriwyd yn hollbwysig i adfywiad a llwyddiant economaidd yr ardal yn y dyfodol.  Roedd y gwaith o ddymchwel y safle yn mynd rhagddo’n dda ac roedd angen proses gaffael ar gyfer y cam nesaf er mwyn penodi prif gontractwr ar gyfer cam 1 y datblygiad.    Ychydig o dan £11 miliwn oedd yr amcangyfrif o gost cyffredinol cyflenwi cam 1, a dim ond o safbwynt caffael ar gyfer y cam adeiladu oedd yr adroddiad yn berthnasol, gydag amcangyfrif o £4 miliwn ar gyfer gwerth y contract.  Roedd manylion yr amcangyfrifon o gost wedi eu cynnwys yn yr adroddiad, yn ogystal ag amserlenni cyflawni er mwyn cyrraedd terfynau amser cyllid grant.  Cynigiwyd defnyddio Lot 3 Partneriaeth Adeiladu Goledd Cymru a cheisiwyd awdurdodiad i gychwyn caffael gan ddefnyddio’r fethodoleg honno gan ddod ag adroddiad yn ôl i'r Cabinet ar y penderfyniad terfynol ar gontractwr a gymeradwywyd.

 

Ailadroddodd y Cynghorydd Meirick Davies bwysigrwydd cadw cymaint o’r elfennau pensaernïol / hanesyddol o’r adeiladau â phosib a rhoddodd yr Arweinydd sicrwydd o ran hynny, gan nodi fod swyddogion yn cadw briff gwylio.

 

PENDERFYNWYD fod y Cabinet yn cymeradwyo'r strategaeth gaffael i benodi prif gontractwr ar gyfer Cam 1 datblygiad Adeiladau'r Frenhines, Y Rhyl.

 

 

6.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 52 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi wedi’i amgáu) yn rhoi manylion ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn –

 

 (a)      nodi’r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth gyllidebol y cytunwyd arni;

 

 (b)      cymeradwyo sefydlu cronfa wrth gefn benodol a throsglwyddo £200,000 i helpu i ariannu'r gwaith dros yr haf fel rhan o Gynllun Rheoli Cyrchfan (nodir yn adran 6.3 yr adroddiad), a

 

(c)        cymeradwyo sefydlu cronfa wrth gefn benodol a throsglwyddo £59,000 i helpu i ariannu costau prosiect yn ymwneud â’r prosiect Ffyrdd Newydd o Weithio (nodir yn adran 6.4 yr adroddiad).

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad oedd yn manylu ar y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb fel yr amlinellir isod -

 

·        y gyllideb refeniw net ar gyfer 2020/21 oedd £208.302 miliwn (£198.538 miliwn yn 2019/20).

·        rhagwelwyd tanwariant o £2.318miliwn ar gyfer cyllidebau gwasanaethau a chyllidebau corfforaethol

·        amlygwyd y risgiau ar hyn o bryd a’r rhagdybiaethau yn ymwneud â meysydd gwasanaeth unigol.

·        amlinellwyd effaith ariannol y coronafeirws a'r sefyllfa o ran ceisiadau i Lywodraeth Cymru hyd yma, yn ogystal â chyllid grantiau eraill gan Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â Covid.

·        manylion o arbedion ac arbedion effeithlonrwydd angenrheidiol o £4.448 miliwn y cytunwyd arno, gan gynnwys cynnwys arbedion corfforaethol sy’n ymwneud ag adolygiad actiwaraidd teirblwydd o Gronfa Bensiynau Clwyd (£2 miliwn); 1% arbedion ysgolion (£0 .692 miliwn); arbedion gwasanaeth (£1.756 miliwn).

·        rhoddwyd diweddariad cyffredinol am y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai.

 

Gofynnwyd i’r Cabinet hefyd gymeradwyo sefydlu dwy gronfa benodol i helpu i ariannu (1) gwaith fel rhan o’r Cynllun Rheoli Cyrchfan, a (2) chostau cychwynnol prosiect sy’n ymwneud â’r Prosiect Ffyrdd Newydd o Weithio.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Thompson-Hill at gau cyfrifon 2020/21 a allai olygu newidiadau i’r ffigyrau cyn yr adroddiad ar y sefyllfa derfynol ym mis Mehefin.  Arweiniodd y Cabinet drwy elfennau amrywiol yr adroddiad gan gynnwys ffynonellau cyllido Llywodraeth Cymru gydag oddeutu £7.4 wedi ei dderbyn hyd yma yn erbyn hawliadau gwariant a derbyn hawliad colli incwm Chwarter 4 oedd yn gyfanswm o oddeutu £11.2 miliwn am y flwyddyn ynghyd â'r effaith ar y tanwariant a ragwelwyd o'r mis diwethaf. Amlygwyd symudiadau gwasanaeth hefyd gyda’r symudiadau mwyaf yn ymwneud â'r Gwasanaeth Priffyrdd, Cyfleusterau ac Amgylcheddol, a Chyllid ac Eiddo.  Amlygodd y Pennaeth Cyllid hefyd y lefel uwch o ansicrwydd yn ystod y cyfnod hwn yn y flwyddyn ariannol gyda'r amrywiol ffrydiau cyllid yr oedd angen cyfrif amdanynt yn briodol, a allai newid y sefyllfa ariannol rhwng rŵan a’r sefyllfa ariannol derfynol.

 

Codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth a ddilynodd -

 

·        cyfeiriwyd at drafodaethau blaenorol o safbwynt y rhesymau y tu nol i'r rhai elfennau o'r hawliadau na chafwyd eu caniatáu  ac roedd proses lle gellid trafod yr hawliadau hynny gydag adrannau Llywodraeth Cymru; roedd rhai o'r elfennau hynny na chaniatawyd yn wreiddiol bellach wedi eu caniatáu mewn hawliadau mwy diweddar gan fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud gwaith pellach i elfennau unigol ac / neu roedd cyllid pellach wedi dod ar gael.

·        doedd dim posibilrwydd o gymryd unrhyw arian grant yn ôl o wariant penodol na cholled incwm oedd wedi ei asesu wrth i'r hawliadau hynny gael eu prosesu; fodd bynnag fel gyda phob grant byddai proses archwilio a gallai elfennau gael eu nodi fel rhan o’r broses honno

·        tra rhagwelwyd gorwariant o ychydig dros £2.3 miliwn ar hyn o bryd, roedd hynny yn bennaf oherwydd gwariant nad oedd wedi ei wario o fewn blwyddyn ariannol 2020/21 o ganlyniad i Covid-19. Galwyd am egluro’n well y rhesymu y tu nol i’r gorwariant a ragwelwyd, a tra derbyniwyd mai ‘tanwariant’ oedd y term technegol cywir am gyllid nad oedd wedi ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol a glustnodwyd, cytunwyd fod angen darparu mwy o eglurder mewn adroddiadau yn y dyfodol. 

Byddai’r adroddiad sefyllfa derfynol olaf yn cynnwys mwy o fanylion a chynigion fod gwasanaethau yn cael caniatâd i gario eu tanwariant ymlaen at bwrpasau penodol.  Roedd yn broses agored a thryloyw i'r Cabinet ystyried a ddylent gymeradwyo gallu cario tanwariant gwasanaethau ymlaen i’r flwyddyn ariannol nesaf ai peidio.

·        Roedd yr Arweinydd yn gefnogol o sefydlu cronfa er mwyn  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET pdf eicon PDF 78 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol amgaeedig y Cabinet a nodi’r cynnwys. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd blaenraglen waith y Cabinet i’w hystyried, a noddodd aelodau eitem ychwanegol ar gyfer Mai sef ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i dendro’r Fframwaith Cynnal a Chadw Ymatebol ar gyfer Eiddo Ysgolion ac Eiddo nad ydynt yn Ysgolion.

 

PENDERFYNWYD nodi Blaenraglen Waith y Cabinet.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes canlynol, dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAM 1 GWAITH GALLUOGI - ESTYNIAD YSTÂD DDIWYDIANNOL COLOMENDY GAN GYNNWYS GORSAF TROSGLWYDDO GWASTRAFF CSDd - DYFARNU CONTRACT

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd (copi wedi’i amgáu) yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer dyfarnu’r contract ar gyfer darparu Cam 1 yr estyniad i Ystâd Ddiwydiannol Colomendy.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn

 

 (a)      cymeradwyo dyfarnu Contract ar gyfer Cam 1 Gwaith Galluogi – Estyniad Ystâd Ddiwydiannol Colomendy gan gynnwys Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff CSDd i’r contractwr a enwyd fel yr argymhellwyd o fewn yr adroddiad ac yn unol â’r Adroddiad Argymhellion Dyfarnu Contract (Atodiad 1 i’r adroddiad), a

 

 (b)      cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 3 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Brian Jones yr adroddiad cyfrinachol oedd yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ddyfarnu contract i gyflawni Cam 1 yr estyniad i Ystâd Ddiwydiannol Colomendy, gan gynnwys Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff (GTG) Cyngor Sir Ddinbych.

 

Roedd manylion y prosesau a gyflawnwyd yn ystod yr ymarfer caffael yn cael eu manylu yn yr adroddiad gan gynnwys pris a graddfa ansawdd ac amcangyfrif o werth yn arwain at ddewis y contractwr a ffefrir.  Cyfeiriodd y Cynghorydd Jones at y dull gweithredu ar y cyd a’r buddion a fyddai hynny yn ei gynnig o safbwynt credu gwaith yn yr ardal ac o safbwynt darparu cyfleusterau o ansawdd uchel i’r cyngor.  Talodd deyrnged hefyd i’r Rheolwr Prosiect a’i dîm am y gwaith a wnaed.  Aeth Pennaeth y Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol a’r Aelod Arweiniol dros Gyllid i fwy o fanylder ynglŷn  â'r gost a'r buddion i'r cyngor, a’r broses o adfer costau gan y consortiwm a’r bwriad y byddai’r Orsaf Trosglwyddo Gwastraff yn cynnwys technolegau ecogyfeillgar er mwyn lleihau ei ôl troed carbon.

 

Croesawodd y Cabinet y cydweithio rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat a’r buddion y byddai hynny’n ei gyflwyno i’r ardal.  Ar ôl ystyried manylion yr adroddiad, roedd y Cabinet yn fodlon gyda chanlyniad y broses gaffael a’r argymhellion.  Diolchodd yr Arweinydd hefyd i'r swyddogion am eu gwaith caled.

 

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn –

 

 (a)      cymeradwyo dyfarnu’r Contract ar gyfer Gwaith Galluogi Cam 1 – Estyniad Ystâd Ddiwydiannol Colomendy gan gynnwys Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Cyngor Sir Ddinbych i’r Contractwr a enwir yn yr argymhelliad o fewn yr adroddiad ac yn unol â’r Adroddiad Argymell Dyfarnu Contract (Atodiad 1 yr adroddiad), a

 

 (b)      cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 3 i’r adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

Cyn cau’r cyfarfod, ac ar gais yr Arweinydd rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau drosolwg o’r sefyllfa gyfredol o safbwynt Covid-19. Yn gyffredinol roedd y darlun ar draws Cymru yn gwella, heb unrhyw frigiad mawr o achosion.  Dim ond pump achos positif a gofnodwyd yn Sir Ddinbych dros y pum niwrnod diwethaf gyda cyfartaledd treigl saith diwrnod o 5.2 achos fesul 100,000 o boblogaeth, o’i gymharu â chyfartaledd cyffredinol Cymru o 12.2 fesul 100,000 o boblogaeth.  Roedd trafodaethau ar lefel cenedlaethol yn mynd rhagddynt ynglŷn â thrydydd ton, er nad oedd disgwyl i hynny olygu y byddai’r un nifer o bobl angen gofal ysbyty brys nac o bosib yn marw o ganlyniad i Covid-19, oherwydd y rhaglen frechu.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.10am.