Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

TEYRNGED I’R CYNGHORYDD HUW JONES

Cyn dechrau'r cyfarfod talodd yr Arweinydd deyrnged i'r Cynghorydd Huw Jones a fu farw ar y penwythnos. Cyfeiriodd at y Cynghorydd Jones fel ffrind annwyl, cydweithiwr a chynghorydd uchel ei barch a roddodd Corwen wrth galon ei waith. Roedd y Cynghorydd Jones wedi bod yn aelod Cabinet rhwng 2012 - 2017 ac roedd parch mawr tuag ato ymhlith swyddogion ac aelodau a byddai colled fawr ar ei ôl. Roedd meddyliau gyda'i deulu a'i gymuned ar yr adeg drist hon. Safodd pawb a oedd yn bresennol mewn distawrwydd fel arwydd o barch.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

Cofnodion:

Doedd dim ymddiheuriadau.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

Cofnodion:

Doedd dim cysylltiadau wedi’u datgan.

 

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 395 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2020 (copi’n amgaeedig).  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2020 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2020.

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2020 fel cofnod cywir.

Ar y pwynt hwn cyfeiriodd yr Arweinydd at ei fwriad i amrywio trefn y rhaglen i hwyluso swyddogion allu mynychu’r cyfarfod.

 

 

5.

CAFFAEL SYSTEM GYLLID pdf eicon PDF 236 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i gychwyn proses gaffael ar gyfer system cyllid craidd i’r Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)          cymeradwyo dechreuad y broses gaffael ar gyfer system ariannol graidd, fel y nodwyd yn yr adroddiad, a

 

(b)          chadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 1 i’r adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i gychwyn proses gaffael gydweithredol gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer system ariannol graidd i'r Cyngor.

Esboniwyd y rhesymeg y tu ôl i'r broses gydweithredol o ystyried y systemau etifeddiaeth tebyg a weithredir gan y ddau awdurdod a'r risgiau sy'n gysylltiedig â datrysiadau presennol a meddalwedd heb gefnogaeth. Y bwriad oedd sefydlu fframwaith a fyddai'n caniatáu i'r naill gyngor gael eu datrysiad eu hunain neu ddatrysiad a rennir, naill ai'n cael ei gynnal gan gyflenwr neu ei gynnal ar y safle gan un neu fwy o'r cynghorau. Byddai'r fframwaith hefyd yn caniatáu i awdurdodau lleol Wrecsam a Sir y Fflint brynu eu system ariannol graidd eu hunain yn y dyfodol pe dymunent. Roedd manylion y goblygiadau ariannol wedi'u darparu yn yr adroddiad a ddylai arwain at gyflawni effeithlonrwydd i sicrhau bod y prosiect yn niwtral o ran cost dros amser; darparwyd manylion hefyd o ran trefniadau llywodraethu a rheoli prosiectau.

Roedd y Cabinet yn fodlon â chynnwys yr adroddiad ac nid oedd ganddynt unrhyw gwestiynau i'w codi. Ymatebodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill i gwestiwn gan y Cynghorydd Martyn Holland yn cadarnhau y byddai'r datrysiadau presennol yn cael eu hystyried fel rhan o'r broses gaffael. Ychwanegodd y Pennaeth Cyllid ac Eiddo y byddai dull graddol yn cael ei gymryd yn gyntaf i ddarparu system gyllid ar gyfer swyddogaethau craidd gyda cham dau yn cynnwys datrysiad cyflogres ac AD a system hollgynhwysol bosibl. Roedd profion marchnad wedi dangos bod datrysiadau yn bodoli eisoes ac roedd y cam nesaf yn cynnwys mynd trwy'r broses gaffael ac ystyried y canlyniadau.

 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)          yn cymeradwyo cychwyn y broses gaffael ar gyfer system gyllid graidd fel y nodir yn yr adroddiad, a

(b) approves the commencement of the procurement for a core financial system as set out within the report, and

 

(b)          yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Lesiant (Atodiad 1 i'r adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

 

6.

ARGYMHELLION Y GRŴP BUDDSODDI STRATEGOL pdf eicon PDF 232 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi'n amgaeedig) yn gofyn am gefnogaeth y Cabinet ar gyfer prosiectau a nodwyd ar gyfer eu cynnwys yng Nghynllun Cyfalaf 2020/21.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (a)      bod y prosiectau a nodwyd yn Atodiad 1 i'r adroddiad i'w cynnwys yn Nghynllun Cyfalaf 2020/21 yn cael eu cefnogi a’u hargymell i'r Cyngor llawn, a

 

 (b)      bod y Cabinet yn gofyn fod swyddogion yn y Gwasanaeth Priffyrdd yn cynnal asesiad o’r difrod achoswyd i’r rhwydwaith gan y stormydd diweddar er mwyn penderfynu ar faint y gwariant pellach.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad yn gofyn am gefnogaeth y Cabinet i brosiectau a nodwyd i'w cynnwys yng Nghynllun Cyfalaf 2020/21 fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol (SIG) ac y manylir arno yn Atodiad 1 i'r adroddiad.

Arweiniodd y Cynghorydd Thompson-Hill yr aelodau trwy'r adroddiad ac esboniodd y cyllid sydd ar gael ar gyfer dyraniadau bloc ar gyfer rhaglenni gwaith parhaus. Cyfeiriwyd at waith y SIG wrth adolygu'r bidiau ar gyfer dyraniadau a darparwyd crynodeb o'u hargymhellion ynghyd ag ymhelaethiad pellach yn y cyfarfod a oedd yn cynnwys y ffynhonnell ariannu a argymhellir ar gyfer pob prosiect ynghyd â'r rhesymeg dros gefnogi'r prosiectau a dyraniadau penodol hynny.

Ystyriodd y Cabinet yr argymhellion y manylwyd arnynt yn yr adroddiad.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts at yr amodau tywydd garw diweddar a diolchodd i'r staff am eu gwaith caled yn hynny o beth. O ystyried y difrod storm i seilwaith y briffordd, holodd a oedd angen ailedrych ar y buddsoddiad yn yr ardal honno i ystyried y gwaith adfer oedd ei angen a sicrhau bod gwaith priffyrdd yn cael ei ariannu'n briodol a bod diwydrwydd dyladwy yn cael ei arsylwi. Dywedodd yr Arweinydd fod y Prif Weinidog wedi galw uwchgynhadledd llifogydd brys gydag awdurdodau lleol (i'w mynychu gan yr Aelod Arweiniol, y Cynghorydd Brian Jones) ac asiantaethau eraill a disgwylid y byddai cyllid ar gael i helpu i ddelio â'r canlyniad. Hefyd rhoddodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill sicrwydd y byddai gwaith adfer brys yn cael ei ariannu fel y bo'n briodol ac esboniodd y ffrydiau cyllido sydd ar gael, gan gynnwys y gronfa tywydd garw, ond cadarnhaodd ei bod yn debygol y byddai cynllun grant cenedlaethol y gellid ei ddefnyddio pe bai trothwy penodol yn cael ei gwrdd. O ran y dyraniad a argymhellir gan SIG ar gyfer priffyrdd, dyrannwyd £1.750m o wariant cyfalaf i’w flaenoriaethu fel y bo'n briodol gan y Gwasanaeth Priffyrdd ac efallai y bydd cyfleoedd pellach i gyflwyno cynigion am waith adfer hyd nes y dyrennir cyllid ychwanegol yn ystod y flwyddyn. Ychwanegodd swyddogion, yn dilyn y gweithrediadau glanhau, y byddai asesiad o'r difrod yn cael ei gynnal - er y cydnabuwyd y byddai difrod wedi'i achosi i seilwaith y briffordd, roedd hi'n rhy gynnar i gadarnhau maint y difrod ac addasu'r dyraniadau cyfalaf o ran hynny. Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones y byddai asesiad o'r difrod yn cael ei gynnal cyn gynted â phosibl a bod gwaith yn mynd rhagddo o ran cynllunio a chyfeirio adnoddau. Yng ngoleuni'r difrod storm diweddar i'r seilwaith priffyrdd a'r pwysau cyllido dilynol, cytunwyd i gynnwys yn y penderfyniad gyfeiriad at asesu’r difrod a nodi'r arbedion sy'n ofynnol.

Cyfeiriodd y Cynghorydd Bobby Feeley at Ddatblygu Marchnad y Frenhines a holodd gadarnhad cyllid allanol. Esboniwyd bod yr adeiladau wedi'u prynu gyda chymorth cyllid Llywodraeth Cymru (£2.5m) ac arian Ewropeaidd (£2.5m). Er bod cyllid Llywodraeth Cymru wedi dod i law, cadarnhawyd y cyllid Ewropeaidd yn amodol ar i'r Cyngor gyflawni camau datblygu allweddol ac roedd amserlenni wedi'u gosod  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 236 KB

Ystyried adroddiad gan y Cyng.Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

 (a)      nodi’r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn ôl y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb;

 

 (b)      yn cymeradwyo'r canllawiau diwygiedig yn ymwneud â meini prawf Rhyddhad Ardrethi Busnes a fydd yna’n cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a bod y matrics sgorio tryloyw yw cael eu cyflwyno yn syth fel y manylir yn Atodiad 6 ac Adran 6.2 yr adroddiad, a

 

 (c)       cymeradwyo diddymu Ardrethi Busnes fel nodir yn Atodiad 7 ac Adran 6.3 yr adroddiad.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad yn rhoi manylion y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth gyllidebol y cytunwyd arni. Rhoddodd grynodeb o sefyllfa ariannol y Cyngor fel a ganlyn

 

·        y gyllideb refeniw net ar gyfer 2019/20 oedd £198.538m (£194.418m yn 2018/19)

·        rhagwelwyd gorwariant o £1.614m ar gyfer cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol

·        tynnwyd sylw at risgiau a thybiaethau cyfredol sy'n ymwneud â meysydd gwasanaeth unigol

·        arbedion ac effeithlonrwydd gofynnol manwl o £5.672m gyda dyraniad cymeradwy o £616k o'r Gronfa Cyflawni Cynilion Wrth Gefn i wneud iawn am arbedion anhysbys o ran cyflawniad (tua 11% o gyfanswm yr arbedion a nodwyd)

·        darparwyd diweddariad cyffredinol ar y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai.

 

Gofynnwyd i'r Cabinet hefyd gymeradwyo'r canllawiau diwygiedig sy'n ymwneud â meini prawf Gostyngiad Cyfraddau Busnes a chymeradwyo dileu Cyfraddau Busnes gwerth cyfanswm o £57k.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Mark Young at y costau ychwanegol a ddeilliodd o'r difrod storm diweddar yn y sir, gan gynnwys digwyddiadau llifogydd, o ran gwaith adfer ac amddiffyn rhag llifogydd a gofynnodd i'r costau hynny gael eu nodi yn yr adroddiadau cyllid rheolaidd i'r Cabinet yn y dyfodol fel rhai risg hysbys. Dywedodd y Pennaeth Cyllid ac Eiddo yn ogystal ag phwysau o fewn y Gwasanaeth Priffyrdd, byddai effeithiau ar feysydd gwasanaeth eraill, megis gwasanaethau hamdden a chymdeithasol, a byddai angen cynnal asesiad o'r effeithiau ehangach hynny hefyd. Cytunwyd y dylid cynnwys effaith y difrod storm fel rhan o adroddiad cyllid rheolaidd y Cabinet yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn nodi'r cyllidebau a osodwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth gyllidebol y cytunwyd arni;

 

(b)       cymeradwyo'r canllawiau diwygiedig sy'n ymwneud â meini prawf Gostyngiad Cyfraddau Busnes sydd i'w cyhoeddi ar wefan y Cyngor a bod y matrics sgorio tryloyw yn cael ei gyflwyno ar unwaith fel y manylir yn Atodiad 6 ac Adran 6.2 yr adroddiad, a

 

(c)        chymeradwyo dileu Cyfraddau Busnes fel y manylir arno yn Atodiad 7 ac Adran 6.3 o'r adroddiad.

 

 

8.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CABINET pdf eicon PDF 198 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol amgaeedig y Cabinet a nodi’r cynnwys.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd rhaglen gwaith i’r dyfodol y Cabinet i’w ystyried a nododd yr aelodau y byddai Cytundeb Llywodraethu 2 Cais Twf Gogledd Cymru  a drefnwyd ar gyfer mis Ebrill yn debygol o gael ei oedi ac y byddai’n cael ei drafod gan y Pwyllgor Craffu Partneriaethau cyn mynd ir  Cabinet. Nodwyd hefyd y byddai Datblygiad Marchnad y Frenhines yn ymddangos fel eitem ar raglen y Cabinet yn y dyfodol.

PENDERFYNWYD y dylid nodi rhaglen gwaith i’r dyfodol y Cabinet.

 

 

9.

CAFFAEL GOFAL A CHEFNOGAETH MEWN CYNLLUN TAI GOFAL YCHWANEGOL I BOBL HŶN AC ANABLEDD CYMHLETH pdf eicon PDF 215 KB

I ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth (copi ynghlwm) yn gofyn i’r Cabinet gymeradwyo cynnal proses gaffael ar gyfer tendro gofal a chefnogaeth i’r Cynllun Tai Gofal Ychwanegol, Awel y Dyffryn, Dinbych.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD fod y Cabinet yn cymeradwyo’r broses gaffael ar gyfer gofal a chefnogaeth fel y manylwyd yn yr adroddiad gyda chanlyniad ar gyfer pob tendr yn dod gerbron y Cabinet i gael cymeradwyaeth derfynol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bobby Feeley yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ymgymryd â'r broses gaffael ar gyfer tendro gofal a chefnogaeth i'r Cynllun Tai Gofal Ychwanegol, Awel y Dyffryn, Dinbych.

Roedd Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Awel y Dyffryn wedi'i ddatblygu gan y Cyngor mewn partneriaeth â Grŵp Tai Cynefin a rhagwelwyd y byddai'r cynllun yn barod ar gyfer 1 Medi 2020. Cynigiwyd cynnal dau ymarfer tendro ar gyfer caffael gwasanaethau gofal a chefnogaeth ar gyfer 66 o unedau pobl hŷn ac 8 uned anabledd cymhleth sydd wedi'u lleoli ar y safle i ddarparu darpariaeth gofal 24 awr y dydd, 365 diwrnod o'r flwyddyn yn unol â Chontract Gofal Cartref Rhanbarthol Sir Ddinbych a gofynion llywodraethu eraill. Byddai dau dendr ar wahân yn cael eu rhedeg trwy'r fframweithiau priodol ar gyfer y ddwy elfen o gefnogaeth yn y cynllun gyda chanlyniad pob tendr yn cael ei ddwyn yn ôl i'r Cabinet i'w gymeradwyo'n derfynol. Roedd cyfeiriad at amcangyfrif o'r costau tendro a manylion pellach y contract wedi'u cynnwys yn yr adroddiad.

 

Cefnogodd y Cabinet y cynllun i ddarparu darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ardal ac ystyriwyd manylion y broses gaffael arfaethedig.

Ymatebodd swyddogion i gwestiynau a sylwadau gan aelodau fel a ganlyn

 

·         o ystyried y gwaith ychwanegol sy'n gysylltiedig â meddygon lleol, gofynnodd y Cynghorydd Mark Young am sicrwydd ynghylch ymgynghori priodol a chadarnhawyd bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn mynychu Grŵp Cyflenwi Gwasanaethau'r prosiect a bod meddygfeydd hefyd yn rhan o'r broses honno.

·         rhagwelwyd y byddai'r darparwr gofal Pobl Hŷn yn cael ei benodi erbyn Mai / Mehefin a bod y darparwr Anabledd Cymhleth yn cael ei benodi erbyn Gorffennaf / Awst

·         roedd marchnad ddarpariaeth gymysg yn Nhinbych a byddai'r cynllun yn ceisio gwasanaethu Dinbych a'r ardaloedd cyfagos yn gyntaf gyda gwaith pellach yn parhau o ran y cynnig iechyd a gofal cymdeithasol cyffredinol yn yr ardal.

·         rhoddwyd sicrwydd bod y gallu i ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg yn fater blaenoriaeth ac yn rhan o'r gofynion contract a fyddai'n cael eu gwerthuso trwy'r broses dendro. Fodd bynnag, roedd heriau o ran recriwtio ac roedd gwaith yn mynd rhagddo gyda'r uned datblygu gweithlu gofal cymdeithasol i gefnogi darpariaeth gwasanaeth Cymraeg.

·         mewn perthynas â chyfleoedd staff, cadarnhaodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts fod holl staff y cyngor yn cael cyfle i ddysgu Cymraeg ac i wella a datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg a darparwyd cyllid at y diben hwnnw. Nid oedd problemau gyda recriwtio wedi'u cyfyngu i Sir Ddinbych gydag awdurdodau cyfagos hefyd yn cael anawsterau yn hynny o beth

·         o ran digonolrwydd lefelau staffio gyda'r nos, byddai Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth o fath ‘concierge’ gyda pherson ar y safle i ddarparu cymorth rheoli tai 24/7 yn ychwanegol at y tîm gofal ar y safle. Cynlluniwyd a darparwyd gofal yn unol â'r angen a nodwyd ar y pryd ac o ganlyniad byddai nifer y staff sydd eu hangen yn amrywio i ddarparu ar gyfer yr anghenion  ...  view the full Cofnodion text for item 9.

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes canlynol, dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYMERADWYO CYTUNDEB BYW Â CHYMORTH GOGLEDD CYMRU

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth (copi ynghlwm) yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer derbyn a gwrthod tendrau mewn perthynas â’r ymarfer caffael ar gyfer Cytundeb Byw â Chymorth Gogledd Cymru (Fframwaith).

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

 (a)      cymeradwyo tendrau 35 o gyflenwyr ac yn gwrthod tendrau 6 gyflenwr am y rhesymau a nodwyd yn yr Adroddiad Argymhellion Dyfarnu Cytundeb Fframwaith (Atodiad 1 i’r adroddiad); a

 

 (b)      cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried y Ffurflen Gomisiynu wreiddiol (Atodiad 2 i’r adroddiad), Asesiad o Effaith ar Les (atodiad 3 i’r adroddiad) a’r Asesiad o Effaith Prosesau Data ar gyfer y tendr Gofal Cartref (Atodiad 4 i’r adroddiad).  Mae’r ffurflen tendr yma’n ffurfio rhan o’r ffrwd gwaith gwreiddiol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bobby Feeley yr adroddiad cyfrinachol ynghylch canlyniad yr ymarfer caffael ar gyfer Cytundeb Byw â Chymorth (Fframwaith) Gogledd Cymru ac argymhellodd dderbyn a gwrthod tendrau.

Arweiniwyd yr ymarfer caffael gan Gyngor Sir Dinbych ar ran chwe Chyngor Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac roedd yn cynnwys trydydd ymarfer caffael i ddarparu cyfleoedd i ddarparwyr newydd sy'n dymuno darparu Gwasanaethau Byw â Chymorth ar draws Rhanbarth Gogledd Cymru ac ar gyfer darparwyr cymeradwy Gwasanaethau Gofal Cartref presennol i ddarparu Gwasanaethau Byw â Chymorth hefyd. Darparwyd manylion y broses gaffael gan arwain at argymhelliad i dderbyn tendrau 35 o gyflenwyr ac i wrthod tendrau 6 chyflenwr am y rhesymau y manylir arnynt yn yr adroddiad.

Ystyriodd y Cabinet yr ymarfer caffael a chanlyniad y broses honno. Ymatebodd swyddogion i gwestiynau ynghylch yr argymhelliad o wrthod tendrau nad oeddent yn cwrdd â gofynion cymwysterau ac ansawdd yn dilyn gwerthuso.

 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn cymeradwyo derbyn tendrau'r 35 cyflenwr a gwrthod tendrau 6 chyflenwr am y rhesymau y manylwyd arnynt ac fel y nodwyd yn yr Adroddiad Argymhelliad Dyfarnu Cytundeb Fframwaith (Atodiad 1 i'r adroddiad), a

 

(b)       yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall a chymryd i ystyriaeth y Ffurflen Gomisiynu wreiddiol (Atodiad 2 i'r adroddiad), yr Asesiad o Effaith ar Lesiant (Atodiad 3 i'r adroddiad) a'r Asesiad o Effaith ar Brosesu Data ar gyfer y tendr Gofal Cartref. (Atodiad 4 i'r adroddiad). Mae'r tendr hwn yn rhan o'r llif gwaith gwreiddiol hwnnw.

 

 

11.

CONTRACT IS-RANBARTHOL (CSDd/CBSC) – GWASANAETHAU RHANNU BYWYDAU

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth (copi ynghlwm) yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ddyfarnu’r contract ar gyfer darparu Gwasanaethau Cysylltu Bywydau yn dilyn ymarfer tendro.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

 (a)      Cytuno i ddyfarnu contract i ddarparu Gwasanaethau Rhannu Bywydau i’r darparwr a enwyd yn yr adroddiad am gyfnod o saith mlynedd gyda’r opsiwn i ymestyn y cyfnod am dair blynedd arall, a

 

 (b)      cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les rhif 688 (atodiad 3 i’r adroddiad) fel rhan o’i ystyriaeth.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bobby Feeley yr adroddiad cyfrinachol yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ddyfarnu un contract ar gyfer darparu Gwasanaethau Rhannu Bywydau ledled Conwy a Sir Ddinbych i'r darparwr llwyddiannus yn dilyn ymarfer tendro.

Roedd y gwasanaeth yn galluogi ystod o ddinasyddion a oedd wedi cael eu hasesu i fod angen cymorth i fyw bywydau annibynnol, gan leihau mynediad i'r ysbyty neu ofal preswyl a chefnogi gofalwyr anffurfiol trwy ddarparu seibiant rheolaidd. Roedd oedolion cymwys yn cael cynnig lleoliadau tymor hir / tymor byr yng nghartrefi gofalwr hunangyflogedig Rhannu Bywydau a hyfforddwyd ac a recriwtiwyd yn benodol ac a gefnogwyd gan y darparwr Rhannu Bywydau. Roedd manylion ystyriaethau ariannol a sail y contract wedi'u darparu ynghyd â'r broses gaffael a'r canlyniadau.

Ystyriodd y Cabinet yr ymarfer caffael diweddar a chanlyniad y broses honno ynghyd ag argymhellion a rhesymau'r adroddiad ac felly

 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu Gwasanaethau Rhannu Bywydau i'r darparwr a enwir fel y manylir yn yr adroddiad am gyfnod o saith mlynedd gyda'r opsiwn i ymestyn am gyfnod arall o dair blynedd, a

 

(b)       cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried Asesiad o Effaith ar Lesiant Rhif 688 (Atodiad 3 i'r adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.40 o'r gloch.

 

 

 
Yn ôl i'r brig