Agenda, decisions and draft minutes

Agenda, decisions and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynodd y Cynghorydd Peter Scott ymddiheuriadau am ei fod wedi bwriadu mynychu.

 

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd Peter Scott wedi rhoi ei ymddiheuriadau gan ei fod wedi bwriadu mynychu.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 467 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 26 Mawrth, 2019 (copi wedi’i amgáu).  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2019 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2019.

 

PENDERFYNWYD bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2019 yn cael eu derbyn a’u cadarnhau fel gwir gofnod.

 

 

5.

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD SIR DDINBYCH - STRATEGAETH A FFAFRIR DRAFFT pdf eicon PDF 309 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol Priffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy (copi ynghlwm) yn cyflwyno argymhellion y Grwp Cynllunio Strategol mewn perthynas â Strategaeth a Ffefrir Ddrafft y CDLl Newydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn argymell argymhellion y Grŵp Cynllunio Strategol i’r Cyngor ynglŷn â’r Strategaeth Ddewisol CDLl Newydd Drafft fel a ganlyn -

 

(a)       Lefelau Arfaethedig o Dwf Drafft:

68ha o dir cyflogaeth i gynnal rhagofyniad tir o 47.6ha.

Tir ar gyfer 3,775 o gartrefi newydd i gwrdd â'r gofyniad tai o 3,275.

 

(b)       Dull Gofodol Arfaethedig Drafft:

Yn seiliedig ar Opsiwn 3 - canolbwyntio ar ddatblygu yn Safle Strategol Bodelwyddan ac aneddiadau â gwasanaeth; y tair haen uchaf yn yr hierarchaeth aneddiadau (prif ganolfannau, canolfannau lleol a phentrefi) gyda thwf mwy cyfyngedig yn yr aneddiadau heb wasanaethau eraill (mewnlenwi a safleoedd bach o fewn ffiniau datblygu), yn canolbwyntio’n bennaf ar gwrdd ag anghenion lleol

 

(c)        i argymell y Strategaeth a Ddewisir Drafft (Atodiad 2 o'r adroddiad) yn ei gyfanrwydd i'r Cyngor, a

 

(d)       cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiadau o Effaith ar Les (Atodiad 3 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Brian Jones yr adroddiad yn rhoi manylion y Gwaith a wnaed hyd yma ar Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Sir Ddinbych ac argymhellion y Grŵp Cynllunio Strategol mewn perthynas â’r Strategaeth a Ffafrir Drafft ar gyfer yr CDLl. Byddai’r CDLl Newydd yn darparu polisïau cynllunio cyfoes a dyraniadau safle ar gyfer datblygiadau i fynd i’r afael â materion ac anghenion yn y sir ar gyfer y cyfnod 2018 - 2033. Yn gryno, gosododd y Strategaeth a Ffafrir Ddrafft -

 

Lefelau Twf Arfaethedig Drafft –

 

·         68ha o dir cyflogaeth i ddarparu ar gyfer gofyniad tir a ragwelir- o 47.6ha

·         Tir ar gyfer 3,775 o gartrefi newydd i fodloni gofyniad tai o 3,275 o gartrefi

 

Dull Gofodol Arfaethedig Drafft –

 

·         Canolbwyntio datblygiad ar Safle Strategol Bodelwyddan a’r aneddiadau a wasanaethir: y tair haen uchaf yn yr hierarchaeth aneddiadau (prif ganolfannau, canolfannau lleol a phentrefi) gyda thwf mwy cyfyngedig mewn aneddiadau eraill heb eu gwasanaethu (safleoedd mewnlenwi a safleoedd bach mewn ffiniau datblygu), sy’n canolbwyntio’n bennaf ar fodloni anghenion lleol.

 

Darparodd yr adroddiad rywfaint o gefndir mewn perthynas â sefydlu ac aelodaeth o’r Grŵp Cynllunio Strategol ynghyd â datblygu’r Strategaeth a Ffafrir Ddrafft o ran datblygu opsiynau twf a gofodol a gosod y cyd-destun ar gyfer dynodi faint o dir datblygu oedd yn ofynnol ar gyfer tai a chyflogaeth ac ymhle y dylid lleoli’r datblygiad hwnnw. Cytunodd mwyafrif y Grŵp Cynllunio Strategol i argymell lefelau twf a ffafrir, y dull gofodol arfaethedig a’r ddogfen Strategaeth a Ffafrir Ddrafft gyflawn i’r Cabinet a’r Cyngor. Cefnogodd  y Cadeirydd a chynrychiolydd Grwpiau Ardal Aelodau Elwy y ffigur twf mewn tai ond nid y ffigur tir cyflogaeth felly trwy oblygiad, ni wnaeth hefyd gefnogi’r dull gofodol.

 

Ystyriodd y Cabinet  yr adroddiad a’r argymhellion a roddwyd gerbron gan y Grwpiau Cynllunio Strategol a chanolbwyntiodd y ddadl ar y meysydd canlynol - 

 

·         Cydnabyddodd y swyddogion yr angen i ddarparu ar gyfer safle trosglwyddo Sipsiwn a Theithwyr trwy broses yr CDLl a oedd yn cynnwys nifer o gamau a byddent yn cael eu cynnwys yng ngham yr CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd ynghyd â phob dyraniad safle arall.

·         Cyfeiriodd y Cynghorydd Tony Thomas at faterion a godwyd gan rai Grwpiau Ardal Aelodau a theimlai y byddai’n ddarbodus gohirio ystyriaeth o’r eitem i alluogi ar gyfer mynd i’r afael â’r materion hynny a hefyd i adlewyrchu’n well anghenion busnesau bach a oedd yn hollbwysig i economi Sir Ddinbych. Ar wahoddiad y Cadeirydd, y Cynghorydd Emrys Wynne, crynhodd cynrychiolydd Grŵp Ardal Aelodau Rhuthun ar y Grŵp Cynllunio Strategol bryderon Grŵp Ardal Aelodau Rhuthun mewn perthynas â’r gostyngiad potensial yn swm y tir cyflogaeth sydd ar gael yn Rhuthun a’r effaith andwyol dilynol ar yr ardal a ymhelaethwyd ymhellach arni gan y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts. Eglurodd y swyddogion fod ffigurau tir cyflogaeth yn y Strategaeth a Ffafrir Ddrafft wedi rhoi syniad bras o’r lefelau twf arfaethedig  a fu’n seiliedig  ar adroddiad y BE Group a oedd wedi ystyried y safleoedd mewn rhywfaint o  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU/ SWYDDOGAETHAU CYSYLLTIEDIG Â HAMDDEN pdf eicon PDF 407 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd (sy’n cynnwys atodiad cyfrinachol) gan y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth, a'r Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi yn amgaeedig) yn gofyn i’r Cabinet argymell i’r Cyngor  eu bod yn cefnogi achos busnes a sefydliad Cwmni Masnachu’r Awdurdod Lleol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau/swyddogaethau hamdden 'o fewn cwmpas' y cytunwyd arnynt eisoes ynghyd â'r awdurdodiadau cysylltiedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

CYTUNWYD bod y Cabinet yn argymell bod y Cyngor yn -

 

(a)       Cefnogi’r Achos Busnes terfynol ar gyfer y Prosiect (bydd hyn yn cynnwys cywreinio'r achos busnes drafft wedi’i atodi yn Atodiad A o’r adroddiad);

 

(b)       cefnogi sefydlu Cwmni Cyfyngedig drwy Warant Masnachu Llywodraeth Leol Dielw (LATC);

 

(c)        cefnogi penodi’r Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a Pharth Cyhoeddus i Fwrdd y LATC;

 

(d)       Cefnogi cadw’r enw presennol ‘Hamdden Sir Ddinbych' ar gyfer y LATC, a

 

(e)       bod y Cabinet yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad B Rhif Cyfeirnod 564 yn yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaeth.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorwyr Bobby Feeley a Julian Thompson-Hill yr adroddiad ar y cyd yn gofyn i’r Cabinet ystyried yr Achos Busnes drafft (atodiad cyfrinachol ynghlwm â’r adroddiad) i sefydlu Cwmni Masnachu’r Awdurdod Lleol ar gyfer ystod o weithgareddau/swyddogaethau cysylltiedig â hamdden “mewn cwmpas” a gytunwyd yn flaenorol ynghyd ag awdurdodiadau cysylltiedig cyn adrodd yn ffurfiol i’r Cyngor er mwyn i’r arbedion disgwyliedig allu cael eu cyflawni o flwyddyn ariannol 2020/21.

 

Ailadroddodd  y Cynghorydd Feeley werth a phwysigrwydd darpariaeth gwasanaeth hamdden y Cyngor o ran iechyd a lles pobl ac amlygodd y buddsoddiad sylweddol yn y cyfleusterau hynny yn ddiweddar. Esboniwyd y rhesymeg y tu cefn i sefydlu Model Cyflwyno Amgen er mwyn darparu arbedion sylweddol i’r Cyngor yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni wrth alluogi i’r gwasanaeth hefyd fasnachu’n fwy masnachol er mwyn helpu cynnal cyfleusterau i’r dyfodol. Byddai’r model yn galluogi dull mwy hyblyg, arloesol ac entrepreneuraidd o droi at hamdden fasnachol wrth alluogi’r Cyngor hefyd i gadw rheolaeth lwyr gyda threfniadau llywodraethu grymus wedi’u cynnig. Cyfeiriwyd at Gynghorau eraill a oedd eisoes yn defnyddio modeli cyflwyno amgen tebyg i gyflwyno ystod o swyddogaethau ynghyd â’r gwersi a ddysgwyd a darparwyd trosolwg o ran sut byddai Cwmni Masnachu’r Awdurdod Lleol yn gweithredu’n ymarferol. Adroddodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill ar yr ystyriaethau ariannol y manylwyd arnynt yn gynhwysfawr yn yr adroddiad yn amlygu’r arbedion sylweddol a’r costau gweithredol a wariwyd ar y cwmni newydd ynghyd â chyfrifoldebau rheoli ariannol wrth symud ymlaen. Yn gryno, amcangyfrifwyd bod yr arbedion yn £1,107,000 gyda'r arbediad blynyddol net yn y flwyddyn gyntaf wedi’i amcangyfrif i fod yn £800,000. Gofynnodd y Cynghorydd Mark Young am gadarnhad o delerau ac amodau staff ar gyfer y rheiny a fyddai’n cael eu trosglwyddo i’r cwmni newydd, oherwydd codwyd y cwestiwn ar ôl cyfarfod â’r undebau.  Byddai’r staff yr effeithir arnynt yn cael eu trosglwyddo i Gwmni Masnachu’r Awdurdod Lleol  dan reoliadau TUPE ac yn destun yr un telerau ac amodau. Cynghorwyd y Cabinet hefyd, er bod y model cyfredol yn gysylltiedig â gweithgareddau swyddogaethau cysylltiedig â hamdden benodol, roedd cyfleoedd potensial i ychwanegu gweithgareddau/swyddogaethau eraill yn y dyfodol fel y bo’n briodol.

 

Nododd y Cabinet yr arbedion ariannol sylweddol sy’n codi o’r cynnig ynghyd â buddiannau tymor hwy i helpu diogelu hyfywedd ariannol ac ansawdd gwasanaethau hamdden wrth symud ymlaen gyda’i gilydd a chyfleoedd am dwf i’r dyfodol. Codwyd cwestiynau mewn perthynas â’r amryw agweddau ariannol sy’n codi o’r adroddiad ynghyd â threfniadau llywodraethu a ystyriwyd yn elfen allweddol wrth gyfrannu at lwyddiant Cwmni Masnachu’r Awdurdod Lleol i’r dyfodol. Gofynnwyd am sicrwydd hefyd o ran rheoli risgiau dynodedig a diogelu telerau ac amodau staff wrth drosglwyddo ac yn y dyfodol.

 

Ymatebodd yr Aelodau Arweiniol a’r swyddogion i gwestiynau fel a ganlyn –

 

·        Gofynnodd y Cynghorydd Mark Young sut y byddai llif arian y busnes newydd yn llifo.  Cadarnhaodd Pennaeth Cyllid o ran sicrhau llif arian digonol yn y camau cyntaf a symud ymlaen, y bwriad oedd bod cymhorthdal y Cyngor yn cael ei dalu ymlaen llaw a fyddai’n  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 304 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2018/19 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, ac

 

(b)       yn nodi defnydd arfaethedig y gwasanaeth wrth gario mlaen.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad yn rhoi manylion y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a chynnydd yn erbyn y strategaeth gyllideb gytûn. Rhoddodd grynodeb o sefyllfa ariannol y Cyngor fel a ganlyn –

 

·        y gyllideb refeniw net ar gyfer 2018/19 oedd £194.418m (£189.252m yn 2017/18)

·        rhagwelwyd tanwariant o £0.287m ar gyfer cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol

·        amlygodd risgiau cyfredol ac amrywiadau mewn perthynas â meysydd gwasanaeth unigol, a

·        darparodd ddiweddariad cyffredinol ar y Cyfrif Refeniw Tai, Cynllun Cyfalaf Tai a’r Cynllun Cyfalaf (gan gynnwys yr elfen Cynllun Corfforaethol).

 

Gofynnwyd i’r Cabinet hefyd nodi’r defnydd arfaethedig o gario gwasanaeth ymlaen fel y manylwyd yn yr adroddiad.

 

Rhoddwyd gwybod i’r Cabinet fod y rhan fwyaf o’r prosiectau cyfalaf mawrion wedi aros yn unol â’r gyllideb ac ar y trywydd iawn. O ran Ysgol Llanfair, roedd y gwaith adeiladu ar y safle ar y trywydd iawn i gael ei gwblhau o fewn cyfnod y contract. Fodd bynnag, roedd y Cyngor yn y broses o gytuno rhyddfraint er mwyn gallu mynd at y draen budr ar dir trydydd parti i ddarparu’r cysylltiad dŵr budr â safle’r ysgol newydd. Arwyddwyd y rhyddfraint gan y Cyngor ac roedd gydag ymddiriedolwyr y perchennog tir i’w adolygu ar hyn o bryd. Hyd nes i’r rhyddfraint gael ei gwblhau, ni allai gwaith oedd yn aros i gael ei gyflawni gael ei gynllunio yn y rhaglen adeiladu na’i gyflwyno i Ddŵr Cymru. O ganlyniad, roedd oedi potensial gyda’r prosiect oherwydd yr amgylchiadau allanol hynny a oedd gan mwyaf y tu allan i reolaeth y Cyngor. Roedd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts yn gobeithio cael ateb cyflym i’r trafodaethau trydydd parti er mwyn osgoi unrhyw oedi posibl gyda’r prosiect.

 

Cyfeiriodd yr Arweinydd at Ailddatblygiad Marchnad y Frenhines y Rhyl a diolchodd i Lywodraeth Cymru am y cymorth ariannol a ddarparwyd i alluogi ar gyfer prynu’r safle i’w ddatblygu a’i adfywio i’r dyfodol yn y Rhyl.

 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn nodi’r cyllidebau a osodwyd ar gyfer 2018/19 a chynnydd yn erbyn y strategaeth gyllideb gytûn, ac

 

(b)       yn nodi’r defnydd arfaethedig o gario gwasanaethau ymlaen.

 

 

8.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CABINET pdf eicon PDF 364 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet sy’n amgaeedig, a nodi'r cynnwys.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet i’w ystyried a nododd yr aelodau’r diwygiadau canlynol –

 

·        Symud Cytundeb Llywodraethu Cais am Dwf y Gogledd 2 o fis Mai

·        Fframwaith Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer Gwaith Tai Gwag – i’w ychwanegu ar gyfer mis Mai

 

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet.

 

 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD, dan Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod am yr eitem fusnes ganlynol oherwydd y byddai’n cynnwys datgeliad tebygol o wybodaeth eithriedig yn ôl diffiniad Paragraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

NEWIDIADAU I BENODIADAU CONTRACTWYR I FFRAMWAITH ADEILADU GOGLEDD CYMRU (NWCF2)

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cyng. Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi’n amgaeedig) yn  rhoi manylion am newidiadau i ganlyniad proses NWCF2 a phenodiad contractwyr wedi’u hargymell.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y newid i Lot 3 a’r contractwyr a nodir ym mharagraff 3 o’r adroddiad ar gyfer Fframwaith Contractwyr Adeiladau Cyhoeddus ac Ysgolion Gogledd Cymru 2 yn cael eu cymeradwyo.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad cyfrinachol yn rhoi manylion newidiadau i broses canlyniad Fframwaith Adeiladu 2 Gogledd Cymru (NWCF2) ac argymhellwyd penodi contractwyr i’w defnyddio ar gyfer gwaith adeiladu mawr o dros £250,000.

 

Cymeradwyodd y Cabinet benodiad y contractwyr a enwir i Fframwaith Adeiladu 2 Gogledd Cymru ar 26 Chwefror 2019. Ers hynny, mae un o’r contractwyr wedi’i eithrio o’r broses gaffael ac yn dilyn hynny, ceisiwyd cymeradwyaeth i benodi’r contractwr nesaf a raddiwyd i’r lle a oedd wedi mynd yn wag yn Lot 3 fel y manylwyd yn yr adroddiad. Ystyriodd y Cabinet y newidiadau i ganlyniad y broses gaffael a nodwyd er bod contractwr gwahanol wedi’i gynnig, byddai'r un amodau’n berthnasol ac roedd yr effaith ar y Cyngor yr un fath. O ganlyniad -

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r newid i Lot 3 a phenodi’r contractwr a enwyd yn ôl manylion paragraff 3 yr adroddiad i Fframwaith Adeiladu 2 Gogledd Cymru.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.55 o’r gloch.

 

 

 
Yn ôl i'r brig