Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A’R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 199 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.  

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.  

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 403 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2024 (copi ynghlwm). 

 

5.

SYSTEM RHEOLI GWYBODAETH GOFAL CYMDEITHASOL NEWYDD pdf eicon PDF 403 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd (sy’n cynnwys atodiad cyfrinachol) gan y Cynghorwyr Julie Matthews, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol Polisi, Cydraddoldeb a Strategaeth Gorfforaethol, Elen Heaton, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Diane King, Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Theuluoedd (copi ynghlwm) yn gofyn am gymeradwyo’r Achos Busnes a chymryd rhan yn y Rhaglen genedlaethol Cysylltu Gofal.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

PROSIECTAU CRONFA FFYNIANT BRO GORLLEWIN CLWYD: SGWÂR SANT PEDR A PHARC CAE DDÔL pdf eicon PDF 337 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant (copi ynghlwm) yn gofyn i’r Cabinet gymeradwyo cam nesaf y ddau brosiect Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd yn Rhuthun.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

DYFARNIAD CYLLID FFYNIANT BRO LLYWODRAETH Y DU (ROWND 3) – ETHOLAETH DYFFRYN CLWYD. pdf eicon PDF 241 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd ac Aelod Arweiniol Twf Economaidd a Threchu Amddifadedd (copi ynghlwm) yn rhoi gwybod i’r Cabinet am y penderfyniad brys a wnaed i dderbyn y cynnig dyfarniad Grant gan Lywodraeth y DU,  dan Rownd 3 y Gronfa Ffyniant Bro.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y STRATEGAETH A CHYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG AR GYFER 2025/26 – 2027/28 pdf eicon PDF 240 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn gofyn i’r Cabinet gymeradwyo’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig, yn cynnwys defnyddio cronfeydd wrth gefn.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 240 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm), ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN WAITH Y CABINET pdf eicon PDF 317 KB

Derbyn Rhaglen Waith y Cabinet sydd ynghlwm a nodi’r cynnwys. 

 

RHAN 2 – EITEMAU CYFRINACHOL

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

 

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y Wasg a'r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu fel y'i diffinnir ym mharagraff 12 ac 13, Rhan 4, Atodlen 12A y Ddeddf. 

 

11.

GWASANAETHAU CEFNOGI’R GRANT CYMORTH TAI

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Rhys Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau (copi ynghlwm) yn ymwneud â nifer o wasanaethau Grant Cymorth Tai.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

TREFNIADAU ASESIAD PERFFORMIAD PANEL - PENODI PANEL

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet o’r Cymheiriaid a ddewiswyd er mwyn sefydlu Panel Asesu Perfformiad.

 

Dogfennau ychwanegol: