Agenda and decisions

Agenda and decisions

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Win Mullen-James.

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 312 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2022 (copi’n amgaeedig). 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2022 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

5.

CYMERADWYO CAIS CRONFA CODI’R GWASTAD LLYWODRAETH Y DU – ETHOLAETH GORLLEWIN CLWYD pdf eicon PDF 313 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd ac Aelod Arweiniol Twf Economaidd a Threchu Amddifadedd (copi’n amgaeëdig) yn argymell bod y Cabinet yn ailadrodd ei gefnogaeth i’r prosiectau arfaethedig a dirprwyo awdurdod i swyddogion a enwir mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd i gytuno ar gais annibynnol am etholaeth Gorllewin Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -

 

(a)      ailadrodd ei gefnogaeth i'r prosiectau arfaethedig a gefnogwyd yn flaenorol gan y Cabinet a gwerth dangosol bras pob prosiect;

 

(b)       rhoi awdurdod wedi’i ddirprwyo i’r Prif Weithredwr a Phennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Adran 151, Pennaeth y Gyfraith, AD a Gwasanaethau Democrataidd a’r Arweinydd, i fireinio’r prosiectau a’r costau cysylltiedig yn ôl yr angen a chytuno i gais annibynnol gan Gyngor Sir Ddinbych gael ei gyflwyno ar gyfer Rownd 2 Cronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU ar gyfer etholaeth Gorllewin Clwyd, a

 

(c)        chadarnhau bod y penderfyniad hwn yn cael ei roi ar waith ar unwaith heb gael ei alw i mewn.

 

6.

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH STRATEGOL YNG NGHYNGOR SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 232 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julie Matthews, Aelod Arweiniol Polisi, Cydraddoldeb a Strategaeth Gorfforaethol (copi'n amgaeëdig) yn manylu ar y trefniadau mewnol ar gyfer cefnogi'r agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet i ffurfio Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a arweinir gan Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn nodi datblygiadau diweddar, ac yn cymeradwyo’r gwaith o ffurfio Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth dan arweiniad Aelodau (i'w adolygu ar ôl 12 mis i ystyried a oes angen i'r Grŵp ddod i ben, newid a/neu ddathlu cyflawniadau).

 

7.

DYFODOL PARTNERIAETH ADEILADU GOGLEDD CYMRU - FFRAMWAITH PRIF GONTRACTWYR pdf eicon PDF 228 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julie Matthews, Aelod Arweiniol Polisi, Cydraddoldeb a Strategaeth Gorfforaethol (copi'n amgaeëdig) yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn Fframwaith bresennol Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru am flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo’r gwaith o ymestyn y Fframwaith am flwyddyn, a fydd yn rhoi amser i brosiectau barhau i gael eu gosod yn unol â'r rhaglen. Bydd hefyd yn caniatáu amser i ddeddfwriaeth gaffael ddisgwyliedig Llywodraeth y DU a Chymru gael ei rhyddhau a/neu ei hymgorffori yn y prosesau, i’w defnyddio wrth gaffael Fframwaith newydd.

 

8.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 238 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -

 

(a)       nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2022/23 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni;

 

(b)       nodi'r ddogfen ‘Crynodeb o'r Gyllideb’ sydd wedi'i chynnwys yn Atodiad 1 i’r adroddiad ac, fel yn y blynyddoedd blaenorol, cytuno i'w chyhoeddi ar y rhyngrwyd, a

 

(c)        chymeradwyo’r gwaith o ddileu Ardrethi Busnes na ellir eu hadennill, fel y nodir yn Adran 6.9 yr adroddiad.

 

9.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CABINET pdf eicon PDF 289 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet sydd ynghlwm a nodi’r cynnwys. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet.