Agenda and decisions

Agenda and decisions

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan cysylltiad sy'n rhagfarnu a phersonol mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w hystyried yn y cyfarfod hwn. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 336 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2022 (copi ynghlwm). 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2022 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

5.

CYNLLUN CLUDIANT CYNALIADWY DRAFFT pdf eicon PDF 236 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant (copi ynghlwm) yn cyflwyno’r Cynllun Cludiant Cynaliadwy Drafft i gael barn y Cabinet cyn yr ymgysylltiad cyhoeddus fydd yn cael ei gynnal ar y Cynllun yn gynnar yn 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)       nodi cynnwys y Cynllun Cludiant Cynaliadwy Drafft, yn Atodiad A i’r adroddiad;

 

(b)       nodi, yn dilyn yr ymarfer ymgysylltu â’r cyhoedd, ac unrhyw ddiwygiadau o ganlyniad, y byddai fersiwn derfynol y Cynllun Cludiant Cynaliadwy yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet i’w drafod ac i roi cymeradwyaeth derfynol yng nghanol 2023, a

 

(c) cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiadau o Effaith ar Les (Atodiad B yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

6.

CYTUNDEB CYFLAWNI DIWYGIEDIG Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD pdf eicon PDF 227 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Win Mullen-James, Aelod Arweiniol Datblygu Lleol a Chynllunio (copi ynghlwm) yn ceisio cefnogaeth y Cabinet ar y Cytundeb Cyflawni diwygiedig i fynd gerbron y Cyngor i’w gymeradwyo a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

           

(a)       cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiadau o Effaith ar Les, fel y manylir yn yr atodiad i’r adroddiad, fel rhan o'i ystyriaethau, a

 

(b) argymell y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig i fynd ymlaen i’r Cyngor i’w gymeradwyo a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

7.

DEDDF RHENTU CARTREFI (CYMRU) 2016 A DEFNYDDIO TENANTIAETH RAGARWEINIOL pdf eicon PDF 221 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Rhys Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau (copi ynghlwm) yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i roi’r gorau i ddefnyddio Tenantiaeth Ragarweiniol i denantiaid newydd y cyngor a rhoi gwybod i’r Cabinet am y cytundeb tenantiaeth newydd i denantiaid y cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)       cytuno i beidio â defnyddio Tenantiaeth Ragarweiniol mwyach i denantiaid newydd y cyngor, a

 

(b)       Bod y Contract Meddiannaeth newydd ar gyfer holl denantiaid y cyngor, a chrynodeb o’r prif newidiadau a gyflwynir gan y ddeddfwriaeth newydd yn cael eu nodi.

 

8.

POLISI GOSOD TAI NEWYDD YN LLWYN EIRIN, DINBYCH pdf eicon PDF 213 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Rhys Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau (copi ynghlwm) yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet at gyfer Polisi Gosod Lleol i ddyrannu cartrefi yn Llwyn Eirin, Dinbych.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Polisi Gosod Tai Lleol ar gyfer dyrannu tai yn Llwyn Eirin, Dinbych (wedi ei atodi fel Atodiad 1 i’r adroddiad). 

 

9.

DIWEDDARIAD HUNANASESIAD PERFFORMIAD, CHWARTER 2, 2022 I 2023 pdf eicon PDF 215 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ar berfformiad y Cyngor yn erbyn ei swyddogaethau ar ddiwedd chwarter 2, 2022 i 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn nodi perfformiad y Cyngor yn erbyn ei swyddogaethau ar ddiwedd chwarter 2 2022/23 a chadarnhau cynnwys yr adroddiad drafft.

 

10.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 238 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2022/23 a'r cynnydd a wnaed yn erbyn y strategaeth gyllido y cytunwyd arni.

 

11.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CABINET pdf eicon PDF 277 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet sydd ynghlwm a nodi’r cynnwys. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet.

 

12.

CYNLLUNIAU AMDDIFFYN YR ARFORDIR CANOL Y RHYL A CHANOL PRESTATYN - PAPUR DILYNOL pdf eicon PDF 225 KB

Ystyried adroddiad diweddaru (sy’n cynnwys dau atodiad cyfrinachol) gan y Cynghorydd Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant ynghylch dau gynllun amddiffyn yr arfordir posib ar gyfer Canol y Rhyl a Chanol Prestatyn a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet i gyflwyno’r prosiect i’r Cyngor gydag argymhelliad i ariannu cyfnod adeiladu’r ddau gynllun.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)       cadarnhau ei fod wedi ystyried cynnwys yr Asesiadau o Effaith ar Les ar gyfer pob cynllun (sydd wedi’u hatodi fel Atodiad 3a ac Atodiad 3b yn yr adroddiad);

 

(b)       cefnogi’r cynnig i symud cynllun Amddiffyn Arfordir Canol y Rhyl yn ei flaen i’r cam adeiladu, gan ddefnyddio’r model cyllid cymorth grant a nodir gan Lywodraeth Cymru ac yn cytuno i’r cynnig gael ei gyflwyno i’r Cyngor ar gyfer penderfyniad;

 

(c)        cefnogi’r cynnig i symud cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn yn ei flaen i’r cam adeiladu, gan ddefnyddio’r model cyllid cymorth grant a nodir gan Lywodraeth Cymru ac yn cytuno i’r cynnig gael ei gyflwyno i’r Cyngor ar gyfer penderfyniad, ac

 

(d)       dirprwyo awdurdod i Fwrdd Prosiect Amddiffyn yr Arfordir gyflawni’r cynlluniau.

 

13.

PROSIECT CEFNOGI LLETY BRYS DROS DRO (ATAL DIGARTREFEDD)

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Rhys Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau (copi ynghlwm) yn cynnwys canlyniad yr ymarfer tendro ar gyfer y Prosiect Cefnogi Llety Brys Dros Dro newydd a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet i ddyfarnu’r contract i’r darparwr gwasanaeth penodol a argymhellir yn yr adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)       cydnabod fod ymarfer tendr teg a chadarn wedi ei gwblhau yn unol â Rheolau Gweithdrefn Contractau Sir Ddinbych, a oedd wedi adnabod ‘enillydd’ clir, a oedd wedi gosod rhaglen sydd wedi bodloni nodau a dyheadau manylion y prosiect a nodwyd yng nghais y tendr.

 

(b)       cytuno i ddyfarnu’r contract i’r darparwr gwasanaeth a enwyd a argymhellwyd fel nodir yn yr adroddiad yn seiliedig ar eu cynigion tendr ar y lefel ffi a gynigiwyd, yn unol â’r adroddiad dyfarnu (wedi ei atodi fel Atodiad 4 i’r adroddiad) a

 

(c)       cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiadau o Effaith ar Les ar gyfer Cynllun Cyflawni’r Grant Cymorth Tai 2022-25 (Atodiad 3 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.