Rhaglen

Rhaglen
Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 323 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 18 Chwefror 2020 (copi’n amgaeedig).  

 

5.

CYMERADWYAETH GRŴP BUDDSODDI STRATEGOL pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi’n amgaeedig) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y ddau Achos Busnes sy’n ymwneud â'r Cyfnodau Dylunio Cynlluniau Amddiffyniad Arfordirol yn y Rhyl a Phrestatyn yn costio dros £1m (100% wedi ei gyllido gan grant Llywodraeth Cymru).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD CYLLID (STRATEGAETH ARIANNOL COVID 19) pdf eicon PDF 273 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi’n amgaeedig) sy’n nodi effaith ariannol COVID 19 ar gyllideb 2020/21 y Cyngor a’r strategaeth arfaethedig ar gyfer ymateb i'r argyfwng.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET pdf eicon PDF 204 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol amgaeedig y Cabinet a nodi’r cynnwys. 

 

 
Yn ôl i'r brig