Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.  

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.  

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 374 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 30 Gorffennaf 2019 (copi ynghlwm).  

 

5.

DOGFEN UWCH GYNLLUN A GWELEDIGAETH CANOL TREF Y RHYL pdf eicon PDF 298 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol (copi ynghlwm) yn cyflwyno fersiwn derfynol dogfen weledigaeth Canol Tref Y Rhyl a’r dull arfaethedig i gyflawni’r gwaith llywodraethu a darparu adnoddau.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU/ SWYDDOGAETHAU CYSYLLTIEDIG Â HAMDDEN – CYFANSODDIAD Y BWRDD LLYWODRAETHU STRATEGOL pdf eicon PDF 390 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Cynghorwyr Bobby Feeley, Aelod Arweiniol dros Les ac Annibyniaeth a Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet o gyfansoddiad y Bwrdd Llywodraethu Strategol i fonitro a rheoli'r berthynas rhwng y Cyngor a Denbighshire Leisure Limited (y Cwmni).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU/ SWYDDOGAETHAU CYSYLLTIEDIG Â HAMDDEN – CYFANSODDIAD Y BWRDD CYFARWYDDWYR pdf eicon PDF 300 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Cynghorwyr Bobby Feeley, Aelod Arweiniol dros Les ac Annibyniaeth a Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn gofyn am argymhelliad y Cabinet i'r Cyngor ynghylch cyfansoddiad a phenodi Bwrdd Cyfarwyddwyr Denbighshire Leisure Limited (y Cwmni).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL RHEOLI’R TRYSORLYS 2018/19 pdf eicon PDF 200 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ynglŷn â pherfformiad y swyddogaeth rheoli trysorlys ac yn dangos cydymffurfiad y Cyngor â chyfyngiadau'r trysorlys a’r Dangosyddion Darbodus yn ystod 2018/19.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 305 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET pdf eicon PDF 290 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol amgaeedig y Cabinet a nodi’r cynnwys.  

 

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

 

Argymhellir yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y Wasg a'r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod tra bydd yr eitem ganlynol yn cael ei thrafod oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu fel y'i diffinnir ym mharagraff 14, Rhan 4, Atodlen 12A y Ddeddf.  

 

11.

ESTYNIAD I GYTUNDEB GWASANAETH A REOLIR AR GYFER DARPARU GWASANAETHAU REFENIW A BUDD-DALIADAU

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn y Cytundeb Gwasanaeth a Reolir ar gyfer darparu Gwasanaethau Refeniw a Budd-daliadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig