Agenda and decisions

Agenda and decisions

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Tony Thomas – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 6 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Meirick Davies – Cysylltiad Personol – Eitem rhif 9 ar y Rhaglen

 

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 343 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2019 (copi ynghlwm).  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2019 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

5.

POLISÏAU CYFLOGAETH pdf eicon PDF 200 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Richard Mainon, Aelod Cabinet Arweiniol Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfeiriad Strategol (copi ynghlwm) yn cyflwyno dau bolisi cyflogaeth i'w mabwysiadu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

 (a)      yn cymeradwyo’r polisïau cyflogaeth fel y nodwyd yn yr adroddiad ar gyfer mabwysiadu yn y Cyngor, a

 

 (b)      chadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (atodiad i’r adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 

6.

CYNLLUN AMDDIFFYN ARFORDIR DWYRAIN Y RHYL pdf eicon PDF 498 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Cabinet Arweiniol Gwastraff, Cludiant a’r Amgylchedd (copi ynghlwm) ar y cynnig ar gyfer cynllun amddiffyn arfordir Dwyrain y Rhyl.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

 (a)      Yn cadarnhau ei fod wedi ystyried cynnwys yr Asesiad o Effaith ar Les (a atodwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad);

 

(b)       yn cefnogi’r cais i symud y cynllun ymlaen at y cam adeiladu, gan ddefnyddio'r model cyllido cymorth grant a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, ac yn argymell i’r Cyngor y dylid cymeradwyo’r cais, a

 

(c)        Yn argymell i’r Cyngor bod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i’r Bwrdd Prosiect Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Y Rhyl (y Bwrdd Prosiect i’w sefydlu yn dilyn cadarnhad o gymeradwyaeth y Cabinet i symud ymlaen at y cam adeiladu) i gyflawni’r cynllun, cyn belled nad yw’r gost targed terfynol yn fwy na £27.5 miliwn.  Dylid dod a'r prosiect yn ôl at y Cyngor am ystyriaeth bellach os bydd y gost darged terfynol yn fwy na £27.5 miliwn.

 

7.

CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU/ SWYDDOGAETHAU CYSYLLTIEDIG Â HAMDDEN pdf eicon PDF 377 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Cynghorwyr Bobby Feeley, Aelod Cabinet Arweiniol Lles ac Annibyniaeth, a Julian Thompson-Hill, Aelod Cabinet Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i gost gweithredu’r prosiect i ddarparu Cwmni Masnachu Cyfyngedig drwy Warant nid er elw yr Awdurdod Lleol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cefnogi gweithredu'r prosiect i ddarparu Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol Cyfyngedig drwy Warant nid er elw

 

8.

CYTUNDEB CYLLIDEB GYFUN AR GYFER LLETY CARTREF GOFAL I BOBL HŶN 2019-2020 pdf eicon PDF 341 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Cynghorwyr Bobby Feeley, Aelod Cabinet Arweiniol Lles ac Annibyniaeth a Julian Thompson-Hill, Aelod Cabinet Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynghylch sefydlu un gyllideb gyfun ranbarthol heb rannu risg ar gyfer swyddogaethau llety cartref gofal i bobl hŷn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

 (a)      nodi’r cynnydd a wnaed yn rhanbarthol o ran bodloni gofynion Rhan 9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n cynnwys gofyniad cyfreithiol i sefydlu cronfa gyfun ranbarthol ar gyfer llety cartrefi gofal i bobl hŷn;

 

 (b)      cymeradwyo sefydlu cronfa gyfun nad yw’n rhannu risg ar gyfer llety cartrefi gofal i bobl hŷn fel y nodir yn yr adroddiad, gyda Chyngor Sir Ddinbych yn gweithredu fel Awdurdod Cynnal, ac i’r trefniadau fod yn weithredol ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20;

 

(c)        rhoi cymeradwyaeth i’r Cyngor ymrwymo i gytundeb cyfreithiol rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru, i reoleiddio’r broses sefydlu, gweithrediad a threfniadau llywodraethu’r gronfa gyfun am gyfnod o 3 blynedd, a

 

 (d)      cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar Les a atodir fel Atodiad 1 fel rhan o'i ystyriaethau.

 

9.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 387 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

 (a)      yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, a

 

 (b)      yn cymeradwyo Datblygiad Fflatiau’r Dell, Prestatyn, fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol ac fel y nodwyd yn Atodiadau 5 a 6 yr adroddiad hwn.

 

10.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CABINET pdf eicon PDF 291 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol amgaeedig y Cabinet a nodi’r cynnwys.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

 

 
Yn ôl i'r brig