Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 199 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 317 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Archwilio Cymunedau Arbennig a gynhaliwyd ar 11 Ionawr 2024 (copi ynghlwm) a’r Pwyllgor Archwilio Cymunedau a a gynhaliwyd ar 01 Chwefror 2024 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNNIG ARBEDION CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS pdf eicon PDF 237 KB

Ystyried adroddiad oddi wrth y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a’r Amgylchedd (copi’n amgaeëdig) sy’n gofyn am sylwadau’r Pwyllgor ar yr adroddiad cyn unrhyw benderfyniad gan y Cabinet yn y dyfodol.

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN ADFYWIO A LLYWODRAETHU Y RHYL pdf eicon PDF 216 KB

Ystyried adroddiad oddi wrth y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a’r Amgylchedd (copi’n amgaeëdig) sy’n gofyn am sylwadau’r Pwyllgor ar y modd y mae’r Cyngor yn darparu ac yn llywodraethu Rhaglen Adfywio’r Rhyl.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 240 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR

Cael y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

 

Dogfennau ychwanegol: