Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 355 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 11 Mawrth 2021 (copi ynghlwm).

10.05 – 10.10 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ASESIAD LLETY SIPSIWN A THEITHWYR – CYNNIG I SEFYDLU GRŴP TASG A GORFFEN pdf eicon PDF 42 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai (copi’n amgaeedig) sy’n ceisio derbyn cymeradwyaeth y pwyllgor i sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen, a chytuno ar y cylch gorchwyl, i gefnogi gwaith y Cyngor o ran yr Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr.  

10.50 – 11.30 a.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

YR WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GYNNYDD Y MODEL GWEITHREDU NEWYDD AR GYFER GWASTRAFF AC AILGYLCHU pdf eicon PDF 44 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Priffyrdd, Cyfleusterau ac Amgylcheddol (copi’n amgaeedig) sy’n darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor, y Cynllun Gwireddu Buddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am y dulliau cyfathrebu ar gyfer y Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu newydd.  

10.10 – 10.50 a.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU pdf eicon PDF 49 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

11.45 – 12.00. Canol Dydd

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar wahanol fyrddau a grwpiau’r Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

Daeth y cyfarfod i ben am 12.30pm.

Dogfennau ychwanegol: