Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 566 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2023 (copi yn amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

STRATEGAETH ARWYDDION I DWRISTIAID SIR DDINBYCH DRAFFT pdf eicon PDF 237 KB

I ystyried adroddiad gan Mike Jones, Rheolwr Traffig, Parcio a Diogelwch y Ffyrdd (copi yn amgaeedig) ar y Strategaeth Arwyddion i Dwristiaid drafft - yn cynnwys ffynonellau ariannu posibl a’r amserlen ddisgwyliedig ar gyfer cyflawni’r Strategaeth.

Dogfennau ychwanegol:

6.

GWEITHGOR RISG O LIFOGYDD pdf eicon PDF 293 KB

I dderbyn diweddariad ar ganlyniad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Rheoli Risg o Lifogydd ac ystyried adroddiad (copi yn amgaeedig) gan Andy Clark, Pennaeth Dros Dro Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Tim Towers, Rheolwr Risg ac Asedau ynglŷn â’r camau nesaf arfaethedig. 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 237 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: