Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a drafodir yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 398 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2021 (copi ynghlwm).

 

10.05 – 10.10 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

POLISÏAU CYNNAL A CHADW PRIFFYRDD AR GYFER FFYRDD DIDDOSBARTH pdf eicon PDF 314 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Asedau a Risgiau Priffyrdd (copi ynghlwm) sy’n cyflwyno polisi’r Cyngor ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd diddosbarth ynghyd â’r meini prawf a’r fformiwla a fydd yn cael eu defnyddio i ddyrannu a gwario’r cyllid ychwanegol sydd wedi’i neilltuo ar gyfer priffyrdd y sir.

 

10.10 – 11.00 a.m.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIOGELU ENWAU LLEOEDD CYMRAEG YN SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 295 KB

Ystyried adroddiad gan Arweinydd Tîm y Cyngor ar gyfer Lleoedd a Gwasanaethau Cyfreithiol, AD, a Democrataidd (copi ynghlwm) sy’n cyflwyno’r sefyllfa gyfreithiol mewn perthynas â diogelu enwau lleoedd ac enwau strydoedd Cymraeg yn Sir Ddinbych.

 

11.00 – 11.50 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU pdf eicon PDF 240 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

11.50 – 12.10 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

12.10 – 12.15 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol: