Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun, LL15 1YN

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 69 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 486 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Cymunedau a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2020 (copi ynghlwm).

 

10.05am – 10.10am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

POLISI CLUDIANT I DDYSGWYR SIR DDINBYCH: ELFENNAU ANSTATUDOL pdf eicon PDF 312 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan y Rheolwr Addysg, Cynllunio ac Adnoddau sy'n amlinellu'r broses a ddilynir gan y Gweithgor Cludiant i Ddysgwyr o ran adolygu’r elfennau anstatudol ym Mholisi Cludiant i Ddysgwyr y Cyngor, a chanlyniadau’r adolygiad.

 

10.10am – 10.40am

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD CYNNYDD AR YR ARGYMHELLION SY’N DEILLIO O ADOLYGIAD TÂN MYNYDD LLANTYSILIO pdf eicon PDF 290 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan y Rheolwr Gwasanaethau Cefn Gwlad a Threftadaeth sy'n amlinellu'r cynnydd a wnaed gan y Cyngor a'i asiantaethau/sefydliadau partner mewn perthynas â gweithredu argymhellion y Pwyllgor yn dilyn ei adolygiad o'r digwyddiad tân a'i effaith.

 

10.40am – 11.15am

 

Dogfennau ychwanegol:

EGWYL 11.15am - 11.30am

Dogfennau ychwanegol:

7.

STRATEGAETH ARWYDDION TWRISTIAETH AR GYFER SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 243 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan y Rheolwr Traffig, Parcio a Diogelwch ar y Ffyrdd sy’n ceisio sylwadau’r Pwyllgor ar ddatblygu Strategaeth Arwyddion Twristiaeth ar gyfer Sir Ddinbych, ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y cynlluniau arwyddion twristiaeth presennol.

 

11.30am – 12pm

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLES CENEDLAETHAU'R DYFODOL: ARCHWILIAD O GYMRYD CAMAU I ADOLYGU CASGLIADAU GWASTRAFF Y CARTREF, CEFNOGI’R AMCAN LLES O DDARPARU AMGYLCHEDD DENIADOL A GWARCHODEDIG pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan y Pennaeth Priffyrdd, Cyfleusterau a Gwasanaethau Amgylcheddol sy’n cyflwyno canfyddiadau adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) o ddull y Cyngor mewn perthynas â gweithredu egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei newidiadau arfaethedig i’r gwasanaeth casglu gwastraff, ynghyd ag ymateb y Cyngor i ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru.

 

12pm – 12.30pm

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith Archwilio pdf eicon PDF 237 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu  (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

12.30pm – 12.45pm

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig