Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd Y Sir, Ruthun

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 211 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 473 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2019 (copi wedi’i atodi).

 

10.05am – 10.10am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

TÂN MYNYDD LLANTYSILIO, HAF 2018 pdf eicon PDF 226 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi wedi’i atodi) sydd yn cyflwyno adroddiad drafft y Pwyllgor i’w gymeradwyo, yn dilyn adolygiad o’r tân ar Fynydd Llantysilio yn ystod haf 2018, a’i effaith ar yr ardal.  Mae'r adroddiad hefyd yn gofyn i'r Pwyllgor gychwyn cynnal trafodaethau gyda sefydliadau partner a budd-ddeiliaid er mwyn symud ymlaen gyda’r bwriad o leihau’r perygl bod digwyddiadau tebyg yn digwydd yn y dyfodol.

 

10.10am – 11.45am

 

Dogfennau ychwanegol:

EGWYL 11.45am - 12pm

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Waith Archwilio pdf eicon PDF 246 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi wedi’i atodi) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor ac yn diweddaru aelodau ar faterion perthnasol.

 

12pm – 12.20pm

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

12.20pm – 12.30pm

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig