Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwllgor 1A, Neuadd Y Sir, Ruthun

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I'R RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 582 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 6 Medi 2018 (copi ynghlwm).

10.00 a.m. – 10.05 a.m.

 

5.

POLISI DYLEDION PRYDAU YSGOL pdf eicon PDF 211 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Reolwr: Moderneiddio Addysg / Swyddog Arweiniol:  Cyfleusterau, Asedau a Thai (copi ynghlwm) er mwyn i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau archwilio Polisi diwygiedig Dyledion Prydau Ysgol.

10.05 a.m. – 10.45 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

 

~~~~~~ EGWYL (10.45 a.m. – 11.00 a.m.) ~~~~~~

 

 

6.

DARPARIAETH SAFLE SIPSIWN A THEITHWYR - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF YN DILYN Y BROSES YMGYNGHORI CYN CYNLLUNIO pdf eicon PDF 211 KB

Ystyried adroddiad gan Swyddog Arweiniol: Eiddo a'r Stoc Dai (copi ynghlwm) i ddiweddaru'r Pwyllgor Craffu Cymunedau yn dilyn y broses ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio.

11.00 a.m. – 12.15 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 241 KB

Rhoi ystyriaeth i adroddiad gan y Cydlynydd Craffu  (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

12.15 p.m. – 12.30 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

12.30 p.m. – 12.40 p.m.

 

 

 
Yn ôl i'r brig