Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: TRWY CYFRWNG FIDEO

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>Councillor David Williams and Co-opted Education Member Neil Roberts<}0{>Y Cynghorydd David Williams a’r Aelod Addysg Cyfetholedig Neil Roberts.<0}

 

 

2.

PENODI IS-GADEIRYDD pdf eicon PDF 50 KB

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor 2021/22 (mae copi o’r disgrifiad swydd ar gyfer Aelod Craffu a Chadeirydd / Is-gadeirydd ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>Nominations were sought for the office of Vice-Chair of the Committee for the 2021/22 municipal year.<}71{>Gofynnwyd am enwebiadau ar gyfer Is-Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer 2021/22.<0} {0>Councillor Arwel Roberts nominated Councillor Hugh Irving for the position of Committee Vice-Chair.<}0{>Enwebwyd y Cynghorydd Hugh Irving gan y Cynghorydd Arwel Roberts.<0} {0>Councillor Bob Murray seconded Councillor Irving’s nomination.<}0{>Eiliwyd yr enwebiad hwn gan y Cynghorydd Bob Murray.<0} {0>No other nominations were received and the Committee unanimously –<}68{>Ni dderbyniwyd enwebiadau eraill.<0}

 

{0>RESOLVED to elect Councillor Hugh Irving as its Vice-Chair for the 2021/22 municipal year.<}69{>PENDERFYNWYD penodi’r Cynghorydd Hugh Irving yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer 2021/22.<0}

 

{0>Councillor Irving thanked Committee members for their continued support.<}0{>Diolchodd y Cynghorydd Irving i’r aelodau am eu cefnogaeth barhaus. <0}

 

 

3.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>The following members declared a personal interest in agenda items 6 & 7 –<}96{>Datganodd yr aelodau canlynol gysylltiad personol ag eitemau 6 a 7 ar y rhaglen:

 

{0>Councillor Ellie Chard – School Governor Ysgol Tir Morfa<}74{>Y Cynghorydd Ellie Chard – Llywodraethwr yn Ysgol Tir Morfa<0}

{0>Councillor Meirick Davies – School Governor Ysgol Cefn Meiriadog<}100{>Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies – Llywodraethwr yn Ysgol Cefn Meiriadog<0}

{0>Councillor Huw Hilditch-Roberts – Parent & School Governor Ysgol Pen Barras<}96{>Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts – Rhiant a Llywodraethwr yn Ysgol Pen Barras<0}

{0>Councillor Hugh Irving – School Governor Prestatyn High School<}100{>Y Cynghorydd Hugh Irving – Llywodraethwr yn Ysgol Uwchradd Prestatyn<0}

{0>Councillor Arwel Roberts – School Governor Ysgol y Castell<}100{>Y Cynghorydd Arwel Roberts – Llywodraethwr yn Ysgol y Castell<0}

{0>Councillor Peter Scott – School Governor St.<}75{>Y Cynghorydd Peter Scott – Llywodraethwr yn Ysgol Fabanod Llanelwy<0}<0}

 

4.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

 

 

5.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 313 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2021 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>The minutes of the Performance Scrutiny Committee held on 18 March 2021 were submitted.<}92{>Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2021.<0}

 

{0>RESOLVED that the minutes of the meeting held on 18 March 2021 be received and approved as a correct record.<}95{>PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2021 fel cofnod cywir.<0}

 

{0>No matters were raised in relation to the content of the minutes.<}95{>Ni chodwyd unrhyw fater mewn perthynas â chynnwys y cofnodion. <0}

 

 

6.

GWEITHREDU ADRODDIAD DONALDSON ‘DYFODOL LLWYDDIANNUS’ - CWRICWLWM CYMRU pdf eicon PDF 316 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan Arweinwyr Craidd GwE a’r Pennaeth Addysg Dros Dro (copi ynghlwm) ar sut mae'r consortiwm rhanbarthol, mewn partneriaeth gyda'r Awdurdod Lleol, yn cefnogi ysgolion i weithredu'r cwricwlwm newydd, Cwricwlwm Cymru, yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Donaldson ‘Dyfodol Llwyddiannus’.

10.10 am – 10.55 am

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>The Chair welcomed to the meeting Councillor Huw Hilditch-Roberts (Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement) and the Interim Head of Education together with GwE Representatives Mair Herbert and Jacqueline Chan.<}0{>Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts (Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd) a’r Pennaeth Addysg Dros Dro, ynghyd â Mair Herbert a Jacqueline Chan (cynrychiolwyr GwE).<0} {0>GwE as the Regional School Improvement Service was leading on the development and supporting schools in the implementation of the new curriculum for Wales following the publication of the Donaldson Report ‘Successful Futures’.<}0{>Mae GwE, fel y Gwasanaeth Rhanbarthol Gwella Ysgolion, yn arwain ar ddatblygu a chefnogi ysgolion i weithredu Cwricwlwm Cymru yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Donaldson – ‘Dyfodol Llwyddiannus’.<0}

 

{0>Councillor Hilditch-Roberts introduced the report (previously circulated) on how the regional consortium, in partnership with the local authority, were supporting schools in the implementation of the new curriculum, detailing the significant work undertaken in order to provide assurance to the Committee in that regard.<}0{>Cyflwynodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts yr adroddiad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) ar sut mae’r consortiwm rhanbarthol, mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol, yn cefnogi ysgolion i roi’r cwricwlwm newydd ar waith, gan fanylu ar y gwaith sylweddol sydd wedi’i wneud er mwyn darparu sicrwydd o hynny i’r Pwyllgor.<0} {0>He referred to the new curriculum as a positive way forward for teaching and the four main aims to help children and young people to be: ambitious and capable learners, enterprising and creative, ethical and informed citizens and healthy and confident.<}0{>Cyfeiriodd at y cwricwlwm newydd fel cam cadarnhaol ymlaen ar gyfer addysgu ac at y pedwar prif nod i helpu plant a phobl ifanc i fod yn: ddysgwyr uchelgeisiol a medrus, yn fentrus a chreadigol, yn ddinasyddion moesegol a gwybodus ac yn iach a hyderus. {0>The impact of Covid 19 on schools and their preparation for implementing the new curriculum was highlighted together with work ongoing at various levels from individual schools, school clusters, across county, the region and nationally in order to share best practice.<}0{>Amlygwyd effaith Covid-19 ar ysgolion a’u paratoadau i roi’r cwricwlwm newydd ar waith, ynghyd â’r gwaith sy’n cael ei wneud ar lefelau amrywiol, o ysgolion unigol a chlystyrau i waith traws-sirol, rhanbarthol a chenedlaethol, er mwyn rhannu arfer orau. {0>The Interim Head of Education added that the focus of the new curriculum was for each child to learn in the way that was right for them.<}0{>Ychwanegodd y Pennaeth Addysg Dros Dro fod y cwricwlwm newydd yn ganolbwyntio ar ganiatáu i bob plentyn ddysgu yn y ffordd sy’n gywir iddyn nhw.<0} {0>The improvement and support offer for schools was aimed at supporting all practitioners with a focus on key themes around leadership, planning, vision, pedagogy and professional learning.<}0{>Mae’r gwelliant a’r gefnogaeth a gynigir i ysgolion yn ceisio cefnogi pob ymarferydd, gan ganolbwyntio ar themâu allweddol yn ymwneud ag arwain, cynllunio, gweledigaeth, addysgeg a dysgu proffesiynol. {0>Consultative workshops had been held to ensure the best offer was provided to schools with an excellent response and positive feedback from head teachers in both primary and secondary sectors keen to work together and ensure consistency.<}0{>Mae gweithdai ymgynghorol wedi’u cynnal i sicrhau bod y cynnig gorau yn cael ei ddarparu i ysgolion, a chafwyd ymateb ac adborth cadarnhaol gan benaethiaid cynradd ac uwchradd sy’n awyddus i gydweithio a sicrhau cysondeb. {0>The work carried out by GwE was key to ensuring schools were ready for implementation of the new curriculum in September  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR DRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL MEHEFIN 2021 pdf eicon PDF 238 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Prif Reolwr Addysg a’r Swyddog Cynhwysiant  - Gweithredu ADY (copi ynghlwm) ar y cynnydd a wnaed i sicrhau fod awdurdodau lleol ac ysgolion yn barod i fodloni eu gofynion statudol o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

10.55 am – 11.30 am

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>Councillor Huw Hilditch-Roberts, Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement introduced the report (previously circulated) detailing progress made to ensure the local authority and schools were ready to meet their statutory requirements under the upcoming Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) (ALNET) Act 2018.<}0{>Cyflwynodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd, yr adroddiad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) sy’n manylu ar y cynnydd sydd wedi’i wneud i sicrhau bod yr awdurdod lleol a’r ysgolion yn barod i fodloni gofynion statudol Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.<0}

 

{0>The ALNET Act 2018, supported by regulations and an Additional Learning Needs Code, would replace the current Special Educational Needs (SEN) Code of Practice for Wales (2002).<}0{>Bydd y Ddeddf hon, wedi’i chefnogi gan reoliadau a Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol, yn disodli Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (2002).<0} {0>The Act replaced the terms ‘special educational needs’ (SEN) and ‘learning difficulties and/or learning disabilities’ (LDD) with the new term ‘additional learning needs’ (ALN).<}0{>Mae’r Ddeddf wedi disodli termau ‘anghenion addysgol arbennig’ (AAA) ac ‘anawsterau dysgu a/neu anableddau dysgu’ gyda’r term newydd ‘anghenion dysgu ychwanegol’ (ADY).<0} {0>The Act created a single system with a single statutory plan, the Individual Development Plan (IDP) which would replace existing plans such as Individual Education Plans, Statements of SEN and Learning and Skills Plans.<}0{>Mae’r Ddeddf wedi creu un system gydag un cynllun statudol, y Cynllun Datblygu Unigol (CDU), a fydd yn disodli cynlluniau presennol fel Cynlluniau Addysg Unigol, Datganiadau AAA a Chynlluniau Dysgu a Sgiliau. <0}

 

{0>Councillor Hilditch-Roberts highlighted the additional work created by the introduction of the new Act with no extra funding being made available for its implementation.<}0{>Amlygodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts y gwaith ychwanegol yn sgil y Ddeddf newydd, heb unrhyw gyllid ychwanegol ar gyfer ei gweithredu. <0}{0>He commended the response and commitment from staff and stakeholders in progressing the necessary requirements and putting children first, which again reflected the positive approach and way of working in Denbighshire.<}0{>Canmolodd ymateb ac ymrwymiad staff a budd-ddeiliaid i fwrw ymlaen â’r gofynion angenrheidiol a rhoi plant yn gyntaf. Mae hyn, unwaith eto, yn adlewyrchu agwedd a dulliau gweithio cadarnhaol Sir Ddinbych.<0} {0>It was explained that the ALN transformation programme created a unified system for supporting learners from 0 to 25 years with ALN in order to deliver a fully inclusive education system in Wales delivered through five key themes.<}0{>Eglurwyd fod y rhaglen drawsnewid ADY wedi creu system unedig i gefnogi dysgwyr 0 i 25 mlwydd oed sydd ag ADY er mwyn darparu system addysg hollol gynhwysol yng Nghymru dan bump thema allweddol. {0>The new ALN system was expected to go live in September 2021.<}0{>Mae disgwyl i’r system ADY newydd ddod i rym fis Medi 2021.<0}

 

{0>The Committee was guided through the report and actions taken in order to meet the new statutory requirements which included, in brief –<}0{>Tywyswyd y Pwyllgor drwy’r adroddiad a’r camau gweithredu sydd wedi’i cymryd i fodloni’r gofynion statudol newydd. Mae’r rhain yn cynnwys, yn fras: <0}

 

·         {0>Regional – Denbighshire continued to work collaboratively across the region and had produced an update report showing how Denbighshire was working towards implementation of the ALN reforms.<}0{>Rhanbarthol – mae Sir Ddinbych yn parhau i gydweithio ar draws y rhanbarth ac wedi cynhyrchu adroddiad cynnydd sy’n amlygu sut mae Sir Ddinbych yn gweithio tuag at weithredu’r diwygiadau ADY.<0}

{0>There were various regional working groups with  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

ADOLYGIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL 2020 I 2021 pdf eicon PDF 217 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan Reolwr y Tîm Cynllunio Strategol ac Arweinydd y Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm) yn darparu dadansoddiad chwarterol a diwedd y flwyddyn o’r cynnydd o ran cyflawni’r Cynllun Corfforaethol ac amlygu prosiectau penodol a chamau gweithredu ar gyfer eu cyflawni yn 2021 i 2022.

11.45 am – 12.15 pm

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>Councillor Julian Thompson-Hill, Lead Member for Finance, Performance and Strategic Assets introduced the report (previously circulated) which provided a quarterly and end of year analysis of the progress in delivery of the Corporate Plan and highlighted specific projects and actions for delivery in 2021 to 2022. Feedback was sought on the draft Annual Performance Review 2020 to 2021 prior to approval of the final document by Council in July.<}0{>Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, yr adroddiad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) sy’n darparu dadansoddiad chwarterol a diwedd blwyddyn o'r cynnydd wrth ddarparu’r Cynllun Corfforaethol. Mae’r adroddiad yn amlygu prosiectau penodol a chamau gweithredu ar gyfer 2021/2022. Gofynnwyd am adborth ar yr Adolygiad Perfformiad Blynyddol drafft ar gyfer 2020/2021 cyn i’r ddogfen derfynol gael ei chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Gorffennaf. <0}

 

{0>The Committee was guided through the report which had expanded to combine a number of previously separate reports into one document, meeting the Council’s requirements under a number of pieces of legislation including the new Local Government and Elections (Wales) Act 2021.<}0{>Aethpwyd drwy’r adroddiad sydd wedi'i ymestyn i gyfuno nifer o adroddiadau a oedd yn cael eu hadrodd ar wahân yn y gorffennol, gan gwrdd â gofynion y Cyngor dan nifer o ddeddfwriaethau, gan gynnwys Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. {0>The report provided a retrospective evaluation of the Council’s success in delivering against its plans during 2020 to 2021 and looked ahead to what could be delivered in 2021 to 2022.<}0{>Darparodd yr adroddiad werthusiad ôl-weithredol o lwyddiant y Cyngor yn darparu yn erbyn ei gynlluniau yn ystod 2020/2021, gan edrych ymlaen i’r hyn a ellir ei ddarparu yn 2021/2022.<0} {0>It included a narrative on progress in delivering corporate priorities, including the current status and programme success.<}71{>Mae’n cynnwys naratif am gynnydd darparu ein blaenoriaethau corfforaethol, gan gynnwys y statws presennol a llwyddiant y rhaglen.<0} {0>The Project Register and Corporate Risk Register had also been included within the document.<}69{>Mae’r Gofrestr Prosiectau a’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol hefyd i’w cael yn y ddogfen. <0}

 

{0>The Strategic Planning Team Manager provided a brief update against priorities –<}0{>Darparodd Reolwr y Tîm Cynllunio Strategol ddiweddariad bras o’r cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau:<0}

 

·         {0>Housing – progress was good although numbers on the SARTH waiting list had increased with work ongoing to understand the reasoning behind the increase and explore potential solutions to managing the waiting list.<}0{>Tai – mae’r cynnydd yn dda ond mae rhestr aros SARTH wedi cynyddu gyda gwaith yn mynd rhagddo i geisio deall pam ac i archwilio datrysiadau posibl ar gyfer rheoli’r rhestr aros.<0}

{0>The Council was largely on track to deliver the 1000 extra homes committed by March 2022 although there may be some slippage regarding council housing due to Covid<}0{>Ar y cyfan, mae’r Cyngor ar y trywydd cywir i ddarparu 1000 o dai erbyn mis Mawrth 2022, ond mae’n bosibl y bydd ychydig o lithriad o ran tai cyngor oherwydd Covid-19. <0}

·         {0>Connected Communities – this area was currently a priority for improvement largely due to road conditions and broadband infrastructure.<}0{>Cysylltu Cymunedau – mae’r maes hwn yn flaenoriaeth ar gyfer gwella, yn bennaf oherwydd cyflwr ffyrdd a isadeiledd band eang.<0}

{0>However projects were in place to address broadband infrastructure which were progressing well.<}0{>Fodd bynnag, mae prosiectau yn eu lle i fynd i’r afael ag isadeiledd band eang ac maen nhw’n mynd rhagddynt yn dda.<0} {0>The events infrastructure  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 245 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

12.15 pm – 12.30 pm

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>The Scrutiny Coordinator submitted a report (previously circulated) seeking members’ review of the Committee’s work programme and providing an update on relevant issues.<}95{>Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) yn gofyn i’r Aelodau adolygu Rhaglen Waith y Pwyllgor ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â materion perthnasol.<0}

 

{0>Discussion focused on the following –<}100{>Cafwyd trafodaeth ynghylch y materion canlynol:<0}

 

·         {0>the request to reschedule the Draft Sustainable Travel Plan from July to November was agreed and that the July meeting proceed with the Director of Social Services Annual Report 2019/20 & 2020/21 as the main business item<}0{>Cymeradwywyd y cais i symud y Cynllun Teithio Cynaliadwy Drafft o fis Gorffennaf i fis Tachwedd a bod cyfarfod mis Gorffennaf yn cynnwys Adroddiad Blynyddol 2019/20 a 2020/21 Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol fel y prif eitem fusnes <0}

·         {0>members were asked to submit any proposal forms regarding topics for scrutiny (including those identified earlier in the meeting during consideration of the Annual Performance Report) by the end of next week for submission to the next scheduled meeting of the  Scrutiny Chair and Vice Chairs Group on 1 July<}66{>Gofynnwyd i’r aelodau gyflwyno ffurflenni cynnig testunau ar gyfer y Pwyllgor Craffu (gan gynnwys y testunau a nodwyd yn gynharach wrth ystyried yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol) erbyn diwedd yr wythnos nesaf er mwyn eu cyflwyno i gyfarfod nesaf Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu ar 1 Gorffennaf <0}

·         {0>reaffirmed progress reports be submitted to the Committee in March 2022 as agreed earlier in the meeting in relation to the Curriculum for Wales and Additional Learning Needs Transformation<}0{>Ailddatganwyd fod angen cyflwyno adroddiadau cynnydd i’r Pwyllgor ym mis Mawrth 2022, fel y cytunwyd yn gynharach yn ystod y cyfarfod mewn perthynas â Chwricwlwm Cymru a Thrawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol<0}

·         {0>referred to the Committee’s information brief which included a report overview of compliments, suggestions and complaints received under the Council’s customer feedback policy ‘Your Voice’ during Quarter 4 2020/21 – it was requested that examples of complaints as well as compliments be provided in future information reports to the Committee<}0{>Gofynnwyd am enghreifftiau o gwynion yn ogystal â chanmoliaethau mewn adroddiadau gwybodaeth i’r Pwyllgor<0}

·         {0>the Scrutiny Chairs and Vice-Chairs Group had considered the merits and practicalities of pre-meeting briefings.<}0{>Mae’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu wedi ystyried manteision ac ymarferoldeb briffiau rhag-gyfarfodydd.<0}

{0>It had been decided that the Chair and Vice-Chair of each Committee should determine, on a meeting by meeting basis, whether a pre-meeting for Committee members was merited.<}0{>Penderfynwyd y byddai Cadeirydd ac Is-Gadeirydd pob pwyllgor yn penderfynu, fesul cyfarfod, pa un ai oes angen rhag-gyfarfod ar gyfer yr aelodau neu beidio.<0} {0>If individual Committee members felt it would be beneficial to hold a pre-briefing for a particular meeting they should approach the Chair or Vice-Chair with a request.<}0{>Os yw aelod pwyllgor yn credu y byddai rhag-gyfarfod yn fuddiol ar gyfer cyfarfod penodol yna fe ddylai gyflwyno cais i’r Cadeirydd neu’r Is-Gadeirydd.<0}

 

{0>RESOLVED that, subject to the amendments agreed above, the Committee’s forward work programme as detailed in Appendix 1 to the report be approved.<}84{>PENDERFYNWYD, yn amodol ar y diwygiadau uchod, cymeradwyo rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor fel ag y mae yn Atodiad 1 i’r adroddiad.<0}

 

 

10.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

12.30 pm

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>The Chair advised members that he had recently represented the Committee at the following groups/forums –<}0{>Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi cynrychioli’r Pwyllgor yn ddiweddar yn y grwpiau/fforymau canlynol: <0}

 

·         {0>the Service Challenge meeting for Legal, HR and Democratic Services.<}0{>Cyfarfod Herio Gwasanaeth ar gyfer Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd.

{0>This had been an extremely positive meeting which had highlighted how all the departments within this support service had adapted during the Covid-19 crisis to deliver their services in new innovative ways whilst also supporting the frontline services to deliver theirs<}0{>Roedd hwn yn gyfarfod cadarnhaol iawn a amlygodd sut mae’r holl adrannau o fewn y gwasanaeth cymorth hwn wedi addasu yn ystod argyfwng Covid-19 er mwyn darparu eu gwasanaethau mewn ffyrdd newydd ac arloesol yn ogystal â chefnogi gwasanaethau rheng flaen i ddarparu eu gwasanaethau hwy<0}

·         {0>Strategic Investment Group (SIG) at which a number of capital investment projects had been discussed<}0{>Grŵp Buddsoddi Strategol, lle trafodwyd nifer o brosiectau buddsoddiad cyfalaf <0}

·         {0>a meeting with Estyn, which the Chair of Communities Scrutiny Committee also attended.<}0{>Cyfarfod gydag Estyn, a oedd hefyd yn cynnwys Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Cymunedau.<0}

{0>The Regulator was examining the effectiveness of the County’s Education Service and the Council’s scrutiny processes.<}0{>Roedd y rheoleiddiwr yn archwilio effeithiolrwydd Gwasanaeth Addysg y Sir a phrosesau craffu’r Cyngor <0}

 

{0>Councillor Ellie Chard confirmed that she would be representing the Committee at the Service Challenge for Education and Children’s Services on 19 July.<}0{>Dywedodd y Cynghorydd Ellie Chard y bydd yn cynrychioli’r Pwyllgor yn ystod cyfarfod Her Gwasanaeth ar gyfer Addysg a Gwasanaethau Plant ar 19 Gorffennaf. <0}

 

{0>RESOLVED that the verbal report be received and noted.<}100{>PENDERFYNWYD derbyn a chofnodi’r adroddiad ar lafar.<0}

 

{0>The meeting concluded at 12.50 pm.<}99{>Daeth y cyfarfod i ben am 12.50 pm.<0}