Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n peri rhagfarn ag unrhyw fater i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 420 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2023 (copi ynghlwm).

10.05am - 10.10am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

DIWEDDARIAD AR ADRODDIAD AROLWG YSGOL GATHOLIG CRIST Y GAIR pdf eicon PDF 226 KB

Ystyried a thrafod adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Addysg ar y gefnogaeth a roddwyd i’r ysgol a’r cynnydd a wnaed ers yr arolwg Estyn craidd ym Mai 2022 (copi ynghlwm).

10.10am – 10.45am

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DULL YSGOL GYFAN O YMDRIN Â LLES EMOSIYNOL A MEDDYLIOL pdf eicon PDF 224 KB

Ystyried a thrafod adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Addysg sy’n rhoi trosolwg o sut mae ysgolion yn gweithredu fframwaith statudol Llywodraeth Cymru ar ‘sefydlu dull ysgol gyfan’ ar gyfer lles emosiynol a meddyliol (copi ynghlwm).

10.45 am – 11.15am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EGWYL 11.15AM - 11.30AM

Dogfennau ychwanegol:

7.

DARPARIAETH CYFRWNG CYMRAEG pdf eicon PDF 295 KB

Ystyried a thrafod adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Addysg ar gynnydd gwaith cynllunio a gweithredu sydd wedi’i wneud hyd yn hyn o ran darparu cwricwlwm a darpariaeth allgyrsiol cyfrwng Cymraeg yn ysgolion y Sir yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru (copi ynghlwm).

11.30 am – 12.00 pm

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN GWEITHREDU STRATEGAETH TAI A DIGARTREFEDD SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 345 KB

Ystyried a thrafod adroddiad gan yr Uwch Swyddog - Cynllunio Strategol a Thai ar y cynnydd a wnaed o ran cyflwyno’r Strategaeth a’r Cynllun Gweithredu diwygiedig a gymeradwywyd gan y Cyngor Sir yn Rhagfyr 2020  (copi ynghlwm).

12.00 pm – 12.30 pm

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 237 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

12.30 pm – 12.45 pm

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR

Cael y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

12.45 pm – 13.00 pm

 

Dogfennau ychwanegol: