Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 318 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 24 Tachwedd 2022 (copi ynghlwm).

10:05 a.m. – 10:10 a.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

RHAN 2 - EITEMAU CYFRINACHOL

Argymhellir yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod y Wasg a’r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem(au) canlynol o fusnes oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig (fel y’i diffinnir ym Mharagraff). (s) 13 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf) yn cael eu datgelu.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD AROLWG CRIST Y GAIR

Ystyried adroddiad cyfrinachol (copi ynghlwm) gan y Pennaeth Addysg ar yr ymateb i Adroddiad Arolwg Estyn diweddar.

10:10 a.m. – 11:00 a.m.

 

 

~~~~ EGWYL (11.00 a.m. – 11.15 a.m.) ~~~~

 

 

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CEFNDY 2022-23 pdf eicon PDF 291 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan y Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Cymunedol Dros Dro a'r Rheolwr Gwasanaeth Gweithredol i roi trosolwg o berfformiad presennol Cefndy o fewn y flwyddyn ariannol hon ac amodau'r farchnad y mae'n gweithredu oddi mewn iddi.

11:15 a.m. – 11:45 a.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Waith Archwilio pdf eicon PDF 236 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) sy’n gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

11:45 a.m. – 12:00 p.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN CYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar wahanol Fyrddau a Grwpiau’r Cyngor.

 

 

Dogfennau ychwanegol: