Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 296 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 29 Medi 2022 (copi ynghlwm).

10.05am – 10.10am

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

DIWEDDARIAD HUNANASESIAD PERFFORMIAD, CHWARTER 2, 2022 I 2023 pdf eicon PDF 216 KB

Ystyried yr adroddiad gan yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol (copi ynghlwm) sy’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch perfformiad y Cyngor yn erbyn ei swyddogaethau ar ddiwedd chwarter 2, 2022/23 ac sy’n gofyn am sylwadau gan aelodau ar faterion sy’n ymwneud â pherfformiad.

10.10am – 10.40am

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADOLYGIAD O'R GOFRESTR RISG GORFFORAETHOL, MEDI 2022 pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol a Swyddog Perfformiad a Chynllunio Strategol (copi ynghlwm) sy’n gofyn i’r Pwyllgor drafod a rhoi sylwadau ar y risgiau, sgoriau a rheolaethau sydd wedi’u cynnwys yn y Gofrestr Risgiau Gorfforaethol a dull y Cyngor o ran rheoli risg.

10.40am – 11.10am

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Waith Archwilio pdf eicon PDF 238 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) sy’n gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

11.10am – 11.25am

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN CYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar wahanol Fyrddau a Grwpiau’r Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol: