Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor Neuadd y Sir a thrwy Gynhadledd Fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I'R RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfanu ynglŷn ag unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI IS-GADEIRYDD pdf eicon PDF 182 KB

 

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Craffu Perfformiad ar gyfer blwyddyn ddinesig 2022/23 (copi o Swydd Ddisgrifiad Aelod Craffu, Cadeirydd/Is-Gadeirydd yn amgaeëdig).

 

11.15am – 11.20am

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 310 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2022 (copi ynghlwm).

 

11.20am – 11.25am

Dogfennau ychwanegol:

6.

HUNANASESIAD Y CYNGOR O'I BERFFORMIAD, 2021 I 2022 pdf eicon PDF 229 KB

Ystyried adroddiad gan Arweinydd y Tîm Cynllunio a Pherfformiad Strategol (copi ynghlwm) sy’n ceisio sylwadau’r Pwyllgor ar hunanasesiad y Cyngor o’i berfformiad yn ystod 2021 i 2022.

 

11.25am – 11.55am

Dogfennau ychwanegol:

7.

COFRESTR RISG CORFFORAETHOL (ADOLYGIAD MIS CHWEFROR) pdf eicon PDF 219 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad ac Arweinydd y Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi’n amgaeëdig) sy’n ceisio barn y Pwyllgor ar y diwygiadau a wnaed i’r Gofrestr Risg Gorfforaethol fel rhan o’r adolygiad diweddar o’r Gofrestr.

 

11.55am – 12.30pm

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 238 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi'n amgaeëdig) sy'n gofyn i'r Pwyllgor adolygu ei raglen waith i'r dyfodol ac yn diweddaru'r aelodau ar faterion perthnasol.

12.30pm – 12.45pm

Dogfennau ychwanegol: