Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I'R RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 319 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2020 (copi ynghlwm).

 

 

5.

ADOLYGIAD COFRESTR RISG GORFFORAETHOL – CHWEFROR 2020 pdf eicon PDF 229 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd Tîm Cynllunio a Pherfformiad Strategol (copi ynghlwm) i ddiweddaru’r Pwyllgor Craffu ar yr adolygiad diweddaraf o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol.  

10.10 a.m. – 10.45 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM C360 CRM (SYSTEM RHEOLI CYSYLLTIADAU CWSMERIAID) pdf eicon PDF 242 KB

I ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwella Gwasanaethau (copi ynghlwm) i roi trosolwg o weithrediad a datblygiad y CRM C360 newydd yn ystod y 12 mis cyntaf.

10.45 a.m. – 11.15 a.m.

 

 

~~~~~~ BREAK (11.15 a.m. – 11.30 a.m.) ~~~~~~

 

 

7.

STRATEGAETH TAI A DIGARTREFEDD DRAFFT – Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GYNNYDD pdf eicon PDF 241 KB

Ystyried adroddiad gan yr Uwch Swyddog: Cynllunio Strategol a Thai (copi ynghlwm) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Craffu ar gynnydd wrth ddatblygu’r Strategaeth Tai a Digartrefedd diwygiedig.

12.15 p.m. – 12.30 p.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 235 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu  (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

11.30 a.m. – 12.00 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

12.00 p.m. – 12.15 p.m.