Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 295 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 26 Medi 2019 (copi ynghlwm).

 

5.

PERFFORMIAD YSGOLION A CHANLYNIADAU ARHOLIADAU L2 DROS DRO pdf eicon PDF 315 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Reolwr Addysg (copi ynghlwm) ar berfformiad ysgolion Sir Ddinbych a chanlyniadau arholiadau lefel 2 dros dro i gael eu hadolygu gan yr aelodau.

10.05 a.m. – 10.45 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

OSGOI DEFNYDDIO A LLEIHAU LEFELAU PLASTIG YN SWYDDFEYDD CYNGOR SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm) sy’n cyflwyno canfyddiadau ac argymhellion/cynllun gweithredu y Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau ar gyfer Defnyddio Plastig i'w ystyried cyn ei gyflwyno i'r Cyngor Sir.

10.45 a.m. – 11.30 s.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EGWYL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

7.

COD YMARFER PRIFFYRDD pdf eicon PDF 290 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Priffyrdd, Asedau a Rheoli Risg (copi ynghlwm) yn ceisio barn aelodau ar y Cod Ymarfer Priffyrdd newydd cyn ei gyflwyno i’r Cabinet i’w fabwysiadu’n ffurfiol.

11.45 a.m. - 12.15 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

~~~~~~~~~~~~~~~~ AMSER CINIO ~~~~~~~~~~~~~~~~

 

8.

ADRODDIAD PERFFORMIAD Y CYNLLUN CORFFORAETHOL CHWARTER 2, 2019 i 2020 pdf eicon PDF 210 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd rhwng y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad a’r Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad sy’n cyflwyno'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflawni'r Cynllun Corfforaethol 2017 i 2022 ar ddiwedd chwarter 2 (Gorffennaf i Medi 2019) at ddibenion monitro.

1.00 p.m. - 1.45 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADOLYGIAD O’R GOFRESTR RISG GORFFORAETHOL, MEDI 2019 pdf eicon PDF 233 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm) sy’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am adolygiad o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol a’r Canllaw Rheoli Risg a cheisio barn yr aelodau amdanynt.

1.45 p.m. – 2.30 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu  (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

2.30 p.m. – 2.45 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

2.45 p.m. – 3.00 p.m.

 

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

Dim Eitemau.

 

 

 
Yn ôl i'r brig