Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

PWYNT SYLW

Cafodd y Cynghorydd Huw Jones (Cadeirydd) groeso cynnes a diolchodd i bawb am y dymuniadau caredig a’r ymwelwyr a gafodd yn ystod ei absenoldeb.

 

 

 

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnodion:

Cynghorydd Hugh Irving (Is-Gadeirydd) ynghyd ag aelod cyfetholedig David Lloyd.

 

Cynghorydd Julian Thompson-Hill (Asedau Cyllid, Perfformiad a Strategaeth) ynghyd â Karen Evans (Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant)

 

Nododd yr Aelodau y bydd cyfnod David Lloyd, aelod cyfetholedig fel Rhiant-Lywodraethwr yn dod i ben ar ddiwedd mis Rhagfyr, a bydd yn stopio bod yn aelod ar y Pwyllgor. Cytunwyd i anfon llythyr at Mr Lloyd yn datgan gwerthfawrogiad y Pwyllgor am ei wasanaeth a'i gyfraniad yn y cyfarfodydd craffu.

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 295 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 26 Medi 2019 (copi ynghlwm).

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 26 Medi 2019.

 

Materion yn Codi -

 

Tudalen 8 - Eitem Rhif 5 Hafan Deg, y Rhyl – cytunodd y Cydlynydd Craffu i ganfod a oedd taflen newydd yn hyrwyddo’r gwasanaeth wedi’i ddosbarthu ac i wirio ar gynnydd gyda datblygiadau i’r aelodau ymweld â Gofal Iechyd Cefndy.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Medi 2019 fel cofnod cywir.

 

 

5.

PERFFORMIAD YSGOLION A CHANLYNIADAU ARHOLIADAU L2 DROS DRO pdf eicon PDF 315 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Reolwr Addysg (copi ynghlwm) ar berfformiad ysgolion Sir Ddinbych a chanlyniadau arholiadau lefel 2 dros dro i gael eu hadolygu gan yr aelodau.

10.05 a.m. – 10.45 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[Nid oedd Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant a swyddogion GwE wedi gallu bod yn bresennol ar gyfer yr eitem hon oherwydd bod ganddynt gyfarfod gyda Llywodraeth Cymru a chyflwynwyd ymddiheuriadau ar eu rhan.]

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd adroddiad y Prif Reolwr Addysg (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) ar berfformiad ysgolion Sir Ddinbych a chanlyniadau arholiadau lefel 2.  Roedd yr adroddiad yn cynnwys perfformiad heb eu gwirio o ysgolion Sir Ddinbych a chanlyniadau arholiadau allanol drafft yng Nghyfnod Allweddol 4, ynghyd â'r ddarpariaeth o ganlyniadau drafft yn erbyn gwybodaeth a pherfformiad cenedlaethol.

 

Yn ystod ei gyflwyniad ac mewn ymateb i bryderon y Pwyllgor ynghylch diffyg data tebyg i graffu canlyniadau perfformiad, eglurodd yr Aelod Arweiniol bod yr wybodaeth yn yr adroddiad a gasglwyd yn cydymffurfio gyda chanllaw cenedlaethol ac yn adlewyrchu newidiadau diweddar o ran cofnodi data perfformiad. Cyfeiriodd at y cyfathrebiad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Estyn a oedd yn cynghori’n daer bod data cyfanredol a gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio wrth adrodd ar berfformiad ysgol. Wrth ddilyn y canllaw hwn, nid oedd awdurdodau lleol yn rhannu data perfformiad ac felly roedd data’r adroddiad yn gyfyngedig i’r wybodaeth sydd ar gael eisoes, a ddim yn cynnwys cymariaethau gydag awdurdodau addysg lleol eraill.  Yn ogystal, gan ystyried y mesurau CA4 interim newydd fel rhan o’r rhaglen diwygio addysg yng Nghymru, a gwahaniaethau ar draws nifer o ddangosyddion (o ganlyniad i’r cofnod cyntaf yn cyfrif yn hytrach na data canlyniad gorau), nid yw wedi bod yn bosibl cymharu ffigurau 2019 gyda pherfformiad blaenorol.  Wrth ystyried y data perfformiad yn y dyfodol, argymhellwyd i ystyried canlyniadau perfformiad dros dro gan y Pwyllgor ym mis Medi 2020, a gwneud cymhariaeth â’r canlyniadau gwiriadwy y flwyddyn flaenorol ym mis Chwefror 2021.

 

Wrth gofnodi negeseuon pennawd, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol i ostyngiadau bach ond y cysondeb cyffredinol.  Roedd Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac Ysgol Y Bendigaid Edward Jones, sydd wedi’u lleoli yn ardaloedd ward mwyaf difreintiedig yng Nghymru, wedi datblygu o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol a chyfeiriwyd at gyfarfod Grŵp Monitro Safonau Ysgolion (SSMG) yn yr ysgol Crist y Gair newydd a’r canlyniadau cadarnhaol a godwyd o hynny.

 

Yn ystod ei gyflwyniad i'r Pwyllgor, bu i’r Prif Reolwr Addysg -

 

·         gyfeirio at y trafodaethau blaenorol gyda’r Pwyllgor ar adrodd ar wybodaeth data perfformiad a’r angen i graffu gyda chymaint o wybodaeth â phosibl i sicrhau proses agored a thryloyw.

·         gadarnhau bod yr adroddiad yn cydymffurfio â’r canllawiau cenedlaethol ac oherwydd y mesuryddion perfformiad ysgol newydd nid oedd modd cymharu’r data gyda’r blynyddoedd blaenorol.

·         cyfeiriodd at y cwricwlwm newydd gyda'r prif ddangosydd o 5 TGAU ac roedd ysgolion yn canolbwyntio ar sicrhau gwelliannau yn y maes hynny ynghyd â darparu addysg eang a chytbwys i ddisgyblion.

·         egluro’r rheswm dros y mesur 9 wedi'i gapio bod y disgyblion gydag addysg TGAU eang a chytbwys yn cael ei gapio i 9 pwnc gan gynnwys y pynciau craidd, Saesneg a Mathemateg, gyda chyfleoedd gwell am sgoriau uwch.

·         cynigiwyd y dylai data perfformiad yn y dyfodol gynnwys taflen wybodaeth a chanlyniadau arholiadau drafft ym mis Medi/ Hydref, gyda chyflwyniad ar y canlyniadau gwiriadwy ym mis Chwefror ynghyd â data gwahardd a phresenoldeb i ddarparu darlun cyffredinol o'r perfformiad.

·         dywedodd gan nad oedd data cymaradwy ffurfiol gydag awdurdodau lleol eraill, roedd rhai wedi gweld gostyngiad cyffredinol ond bod Sir Ddinbych wedi gweld gwelliant bychan – lle byddai awdurdodau lleol yn cyhoeddi eu canlyniadau perfformiad gwiriadwy byddai modd mesur cymhariaeth perfformiad Sir Ddinbych.

·         adrodd ar y defnydd o Brydau Ysgol am ddim (FSM) o ran perfformiad gyda chanlyniadau Sir Ddinbych  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

OSGOI DEFNYDDIO A LLEIHAU LEFELAU PLASTIG YN SWYDDFEYDD CYNGOR SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm) sy’n cyflwyno canfyddiadau ac argymhellion/cynllun gweithredu y Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau ar gyfer Defnyddio Plastig i'w ystyried cyn ei gyflwyno i'r Cyngor Sir.

10.45 a.m. – 11.30 s.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd yr adroddiad a gynhyrchwyd gan y Grŵp Tasg a Gorffen Defnydd o Blastig yn dilyn yr Hysbysiad o Gynnig (Gorffennaf 2018) i’r cyngor, lle penderfynwyd bod y Cyngor yn cefnogi mewn egwyddor i leihau’r defnydd o blastig, ond yn gofyn a ellir ei gyfeirio i’r Pwyllgor Craffu i’w hystyried yn fanwl ac i adrodd yn ôl i’r Cyngor.’

 

Soniodd y cynghorydd Emrys Wynne, Cadeirydd Grŵp Tasg a Gorffen Defnydd o Blastig am waith y Grŵp, a’r ystyriaethau o ran sut i fodloni orau’r amcanion a nodir gan y Cyngor.  Cytunwyd i ganolbwyntio ar yr hyn sydd yn gyflawnadwy ac yn y cam cyntaf i gael gwared ar blastig un tro lle bo’n bosib yn swyddfeydd cyngor Sir Ddinbych.  Parhaodd y Cynghorydd Wynne i gyflwyno canfyddiadau’r adroddiad ac argymhellion/ cynllun gweithredu'r Grŵp, ac eglurodd sut y gallai’r cyngor osgoi a lleihau ei ddefnydd o blastig yn ei swyddfeydd mewn modd ymarferol a chynaliadwy, a gofynnodd i’r Pwyllgor am eu cefnogaeth i’r adroddiad hwn ac wrth ei gyflwyno i'r Cyngor Sir ym mis Ionawr 2020.

 

Tynnwyd sylw’r Aelodau at y cynllun gweithredu arfaethedig a oedd yn cynnwys yr effaith o weithredu’r camau hynny ac unrhyw arbedion a wneir o ganlyniad - fodd bynnag, y gyriant oedd lleihau'r defnydd o blastig un tro yn hytrach na gwneud arbedion.  Parhaodd y Cynghorydd Wynne i egluro pob un o’r camau gweithredu fel a ganlyn-

 

·         stopio darparu cwpanau dŵr plastig ar gyfarpar oeri dŵr o fewn adeiladau’r cyngor/

·         annog ailddefnyddio poteli dŵr i’w hail-lenwi mewn cyfarpar oeri dŵr.

·         cael gwared ar gyfarpar oeri dŵr yn gyfan gwbl

·         stopio darparu cwpanau mewn pwyntiau lluniaeth o fewn adeiladau'r cyngor

·         ymgyrch staff i ‘ddod â’ch cwpan eich hun’ i’r gwaith/swyddfa/ cyfarfodydd.

·         cael gwared ar orsafoedd lluniaeth yn gyfan gwbl o swyddfeydd y cyngor

·         lleihau darpariaeth o gynhwysydd llefrith plastig ‘jiggers’ mewn pwyntiau lluniaeth/ tröydd plastig (ddim yn berthnasol) – tröydd pren

·         hyrwyddo newid mewn ymddygiad i staff y cyngor i naill ai osgoi neu leihau defnyddio plastig

·         stopio prynu waled papur swyddfa plastig ledled pob gwasanaeth

·         cael gwared ar beiriannau gwerthu yn gyfan gwbl

·         trefnu ymgynghoriad gyda’r Fforwm Ysgol i herio ‘osgoi a lleihau plastig’ yn ein swyddfeydd y cyngor

 

Gofynnwyd i’r Pwyllgor gefnogi parhad y Grŵp i edrych ac archwilio ymhellach yr opsiynau i osgoi a lleihau plastig mewn ardaloedd eraill o'r Cyngor (gyda'r ffocws nesaf ar arlwyo ysgol), ac i annog staff i edrych ar sut i osgoi neu leihau plastig o fewn y Cyngor. Roedd gweddill yr adroddiad yn amlygu ffyrdd i leihau defnyddio plastig. Yn olaf, diolchodd y Cynghorydd Wynne y Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad am gynhyrchu’r adroddiad a chroesawodd aelod o'r cyhoedd a oedd yn bresennol a oedd gan ddiddordeb yn yr amgylchedd, a oedd wedi mynychu sgwrs ddiweddar yr oedd wedi ei roi mewn cyfarfod Cyfeillion y Ddaear.

 

Croesawodd y pwyllgor yr adroddiad a diolch i’r Grŵp am eu gwaith caled i ddyfeisio ffyrdd o leihau a chael gwared ar ddefnyddio plastig, a chefnogi'n llawn eu parhad i adnabod mesurau i gefnogi arferion mwy amgylcheddol.

 

Codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth a ddilynodd -

 

·         Roedd y Pwyllgor yn awyddus i hyrwyddo'r gwaith da a gyflawnwyd ac wrth annog arferion ecogyfeillgar, a nodwyd os bydd yr argymhellion yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor yna bydd datganiad i’r wasg yn amserol; hefyd dywedodd y Pwyllgor Craffu bod angen gwaith mwy cyffredinol i godi proffil y pwyllgor craffu ac adnabod negeseuon a themâu allweddol o gyfarfodydd i amlygu drwy swyddfa'r wasg a chyfryngau  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

COD YMARFER PRIFFYRDD pdf eicon PDF 290 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Priffyrdd, Asedau a Rheoli Risg (copi ynghlwm) yn ceisio barn aelodau ar y Cod Ymarfer Priffyrdd newydd cyn ei gyflwyno i’r Cabinet i’w fabwysiadu’n ffurfiol.

11.45 a.m. - 12.15 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd a’r Rheolwr Risg, Priffyrdd ac Asedau y cod ymarfer Priffyrdd newydd ar gyfer safbwynt yr aelodau cyn ei gyflwyno i’r Cabinet i’w fabwysiadu’n ffurfiol.

 

Cafodd yr Aelodau wybod bod dyletswydd statudol ar yr Awdurdod Priffyrdd i gynnal a chadw’r rhwydwaith priffyrdd mabwysiedig, ond, i raddau, mae’r Awdurdod yn rhydd i benderfynu at ba safon y mae’n ei gynnal a’i gadw.  Rhoddwyd ychydig o wybodaeth gefndir o ran cyfrifoldebau deddfwriaethol a roddir ar awdurdodau priffyrdd a’r posibilrwydd am ymgyfreitha gan hawlwyr o ganlyniad i fethiant deallus y Cyngor i gyflawni'r dyletswyddau hynny. Cynnal y rhwydwaith priffyrdd yn ddiogel ac amddiffyn hawliau o’r fath, mae’r Cyngor wedi alinio ei arferion gyda Chod Ymarfer Priffyrdd trwy’r diwydiant eang a oedd mewn lle yn 2005. Yn 2016 cynhyrchwyd Cod Ymarfer newydd gan y pwyllgor Cyswllt Ffyrdd y DU ar sail dull math o asesiad risg ac, i gydnabod y cyllidebau sy’n gostwng yn caniatáu i ganolbwyntio ar feysydd sydd a’r angen fwyaf. I alluogi dull mwy cyson ledled Cymru, mae dogfen Cod Ymarfer ar y cyd wedi’i gynhyrchu gan yr awdurdodau priffyrdd Cymru yn nodi’r isafswm safonau i bob awdurdod i weithio tuag atynt, ac argymhellwyd yn dilyn craffu, bod y Pwyllgor yn defnyddio'r Cod Ymarfer newydd i'w gyflwyno i'r Cabinet ac i'w fabwysiadu'n ffurfiol.

 

Yn ystod y drafodaeth, roedd yr aelodau yn gefnogol ar y cyfan o’r Cod Ymarfer newydd a oedd yn nodi’n glir yr isafswm gofynion sydd ei angen a’r ymrwymiad yr awdurdod i gynnal yn ddiogel y rhwydwaith priffyrdd yn y sir, a chymerwyd y cyfle i drafod agweddau amrywiol o’r Cod Ymarfer newydd a’r gyfundrefn archwilio a chynnal gyda’r Rheolwr Priffyrdd, Asedau a Risg.

 

Mewn ymateb i gwestiynau, dywedodd y Rheolwr Risg, Priffyrdd ac Asedau -

 

·         bydd cyllid yn cael ei dargedu yn y meysydd sydd â’r angen mwyaf i helpu i ddarparu gwasanaeth effeithiol o fewn cyllidebau sydd ar gael i reoli risg mewn ffordd sy’n effeithiol o ran cost.

·         yn ystod archwiliadau statudol, cafodd diffygion eu cofnodi gan yr archwilwyr ar dabledi electronig o ran llawlyfr cofnodi diffygion archwiliadau priffyrdd

·         o ran diffygion a nodwyd drwy'r system CRM yr oedd y gwasanaeth yn ymlid, dylai’r adroddiadau ddiffinio’n glir y diffygion a fyddai’n cael eu hasesu yn erbyn y mesurau meini prawf dimensiynol i ganfod pa gamau gweithredu, os oes unrhyw un, sydd ei angen - byddai'n ddefnyddiol pe bai adroddiadau yn cynnwys ffotograffau o'r diffyg a allai ei gynnwys dan y system C360 CRM newydd.

·         mae diffiniad o dwll yn y ffordd wedi’i ddiffinio’n amlwg yn y Cod Ymarfer yn y telerau am ei ddimensiynau, a bydd y diffyg yn cael ei gategoreiddio’n unol â’r lefelau hynny.

·         nid oedd y Cod Ymarfer yn berthnasol i waith ail-wynebu a oedd yn ffrwd gwaith ar wahân.

·         mewn ymateb i bryderon ynghylch arfer o waith atgyweirio dros dro fel rhagflaenydd i atgyweirio parhaol, byddai'r Cod Ymarfer newydd yn gosod yr isafswm safonau er mwyn ffocysu cyllid ar sail yr angen a byddai'r tyllau yn y ffordd yn cael eu llenwi mewn modd i gyflawni dyletswydd statudol y Cyngor; roedd strategaethau eraill y Priffyrdd i fynd i'r afael â materion a godwyd o ran cynlluniau ail-wynebu a gwaith cyweirio a oedd y tu allan i gylch gwaith y ddogfen Cod Ymarfer newydd.

·         o ran pryderon dros waith penodol a gyflawnwyd gan gwmnïau cyfleustodau a datblygwyr yn arwain at effaith niweidiol ar y priffyrdd, cadarnhawyd bod y Cyngor yn cyflawni archwiliadau a chamau gweithredu yn cael eu cyflawni ond ei fod yn fater ar wahân y tu allan i gylch gwaith yr eitem adroddiad cyfredol.  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

ADRODDIAD PERFFORMIAD Y CYNLLUN CORFFORAETHOL CHWARTER 2, 2019 i 2020 pdf eicon PDF 210 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd rhwng y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad a’r Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad sy’n cyflwyno'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflawni'r Cynllun Corfforaethol 2017 i 2022 ar ddiwedd chwarter 2 (Gorffennaf i Medi 2019) at ddibenion monitro.

1.00 p.m. - 1.45 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol yr adroddiad gan egluro’r defnydd o’r fformat  templed hygyrchedd newydd ac esgeulustod dilynol y fflagiau statws ROYG. Roedd yr adroddiad yn adolygu cynnydd y Cyngor ar ddiwedd chwarter 2 2019/20 i ddarparu’r Cynllun Corfforaethol.

Tai.

Gwerthuswyd y Pwyllgor am y digonedd o weithgaredd ar y flaenoriaeth Tai (tudalen 96) gan gynnwys:

·         tai newydd yn cael eu darparu drwy adnewyddu ac addasu hen dŷ gydag amlfeddiannaeth yn 40 Brighton Road;

·         cais cynllunio ar gyfer datblygu 22 tŷ Passivhaus (rhad iawn ar ynni) yn Ninbych a

·         69 eiddo gwag yn cael eu dychwelyd i gael eu defnyddio.

Roedd yr adolygiad cyfran wedi nodi gofyniad gwaith pellach ymysg anghenion pobl ifanc. Roedd y Bwrdd Tai a Phobl Ifanc wedi creu cynllun gweithredu ar ganlyniadau asesu newidiol a bydd yn adrodd yn ôl yn chwarter 3.

Clymu Cymunedau.

Gan gyfeirio ar y tabl mesur chwarterol yn cymharu 5 pwynt data (tudalen 103), eglurwyd bod y nodyn statws ‘Ddim yn berthnasol’ fel arfer oherwydd y diffyg data (mesur newydd) neu ddata a fyddai'n amhriodol i ddosrannu targed iddo.

Cymunedau Cryf.

Adroddwyd ffigurau y flwyddyn hyd yma, bod cynnydd o 17.9% mewn dioddefwyr camdriniaeth domestig a ailadroddir. Er bod gostyngiad dros Ogledd Cymru ar y cyfan, roedd cynnydd mwy yn Sir Ddinbych a Chonwy. Nodwyd bod y ffigurau a adroddwyd yn eithaf hwyr oherwydd proses y Llysoedd.

 

Ymddengys bod y gefnogaeth i ofalwyr wedi gostwng yn sylweddol o’i gymharu â’r un adeg y llynedd. Yn dilyn sgyrsiau gyda Phennaeth Gwasanaeth, deallir mai’r rheswm am y gostyngiad hwn oedd problem gyda chasglu data, a mae’r Gwasanaeth yn edrych i geisio ei ddatrys yn awr.”

Yr Amgylchedd

Roedd y mwyafrif o’r data ynghylch â’r flaenoriaeth hon wedi’i gofnodi’n flynyddol, roedd y mwyafrif o brosiectau o fewn y targed gan gynnwys:

·         lleihau allyriadau carbon;

·         lansio coridor natur (Prosiect ENRaW) ar draws Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a Chonwy a

·         lleihau defnydd y Cyngor o blastig.

Pobl Ifanc.

Bydd y mesur cyrhaeddiad newydd sydd yn canolbwyntio’n lleol ar ganran disgyblion sydd yn cyflawni trothwy lefel 2+ yn cael ei adrodd yn chwarter 3 ar ôl dilysu’r data.

 

Gan ymateb i gwestiynau’r Pwyllgor, dywedodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol:

·         roedd yr Arolwg Preswylwyr yn ceisio ymatebion gan trawstoriad eang o breswylwyr Sir Ddinbych, gan ei hyrwyddo ar-lein, mewn llyfrgelloedd, siopau un alwad a derbynfeydd y cyngor;

·         mae’r ffigurau yn adlewyrchu tai wedi’u cwblhau ac yn dueddol o fod yn ddyledus o flwyddyn. 

Rhagwelwyd y byddai symud ymlaen ar raddfa’r cynnydd yn cynyddu’n gyflym:

·         mynegodd yr aelodau eu rhwystredigaeth gyda chyflymder cyflwyno hwn mewn ardaloedd gwledig, ond bydd swydd newydd, yn cael ei gynnal gan Wrecsam a’i ddynodi i Sir Ddinbych, a gobeithir y gwelir gwelliannau yn y sir, a

·         bydd prosiect newydd yn hyfforddi staff y gwasanaeth sy’n ymwneud ag ymwelwyr i adnabod cam-drin domestig yn y gymuned.

 

PENDERFYNWYD i gytuno ar gynnwys yr Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Drafft Chwarter 2, 2019 tan 2020.

 

 

9.

ADOLYGIAD O’R GOFRESTR RISG GORFFORAETHOL, MEDI 2019 pdf eicon PDF 233 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm) sy’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am adolygiad o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol a’r Canllaw Rheoli Risg a cheisio barn yr aelodau amdanynt.

1.45 p.m. – 2.30 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol yr adroddiad ar Gofrestr Risg Corfforaethol i’r Pwyllgor (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) ar ran y Swyddog Perfformiad a Chynllunio Strategol.

 

Ynghlwm â'r adroddiad roedd atodiad 2 yn rhestru’r newidiadau craidd. Roedd mwy o newidiadau na’r arfer oherwydd y newidiadau i strwythurau gwasanaeth a phortffolios aelod arweiniol.

 

Yn ogystal, roedd dau risg newydd:

      I.        00043 – Risg nad oes gan y Cyngor y cyllid na'r adnoddau i fodloni ei oblygiadau statudol dan Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) a Deddf Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a

    II.        00044 – risg o Glefyd Coed Ynn (ADB) yn Sir Ddinbych a fyddai’n arwain at amhariad difrifol, effeithiau ar gyllidebau, risg i seilwaith a chynnydd posibl o farwolaethau ac anafiadau.

 

Dywedodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol wrth y Pwyllgor y bydd y Canllaw Rheoli Risg yn cynnwys canllaw ar Awch am Risg, gan amlygu’r prif newidiadau i’r Aelodau sydd o fewn y ddogfen, beth mae hyn yn ei olygu i ddadansoddi risg, a’r datganiadau awch a gytunwyd gan uwch reolwyr a’r Cabinet. Mynegodd yr Aelodau Craffu gymeradwyaeth o'r dull a datganiadau Awch am Risg. O hyn ymlaen, o’r adroddiad fis Chwefror, bydd Atodiad II yn cynnwys colofn newydd yn manylu’r Risgiau Corfforaethol yn erbyn Datganiad Awch am Risg y Cyngor – lefel o risg sydd wedi’i baratoi i oddef neu dderbyn fel Cyngor i ymlid yn yr hirdymor, amcanion strategol.

 

Gan ymateb i gwestiynau’r Aelodau, dywedodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol:

·         ceisiwyd canllaw gan Ymgynghorydd Risg Strategol yr Awdurdod - Zurich Insurance Ltd;

·         o ran diogelwch digidol, mae TGCh yn sicrhau diogelwch orau fel Awdurdod achrededig;

·         byddai’r System Lleoliad Ddaearyddol yr Awdurdod yn nodi os byddai coed Ynn a all eu heffeithio ar eiddo Cyngor Sir Ddinbych a

·         Roedd Llywodraeth Cymru yn honni y byddai goblygiadau ALN yn niwtral o ran cost a ni fydd cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Martyn Holland os byddai modd ystyried i incwm posib gael ei gynhyrchu drwy gael gwared ar unrhyw goed ynn cwympedig y mae’r Cyngor yn eu perchen a’u gwerthu fel coed tân.

 

PENDERFYNWYD: - Ar ôl ystyried y newidiadau i’r Gofrestr Risg Corfforaethol, ac yn ddarostyngedig i ddarpariaeth y wybodaeth uchod, i dderbyn fersiwn diwygiedig o’r gofrestr. 

 

 

10.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu  (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

2.30 p.m. – 2.45 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (a gylchredwyd ymlaen llaw) yn gofyn i’r Aelodau adolygu rhaglen waith y Pwyllgor ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar faterion perthnasol. Atgoffwyd yr Aelodau y dylai’r ffurflen cynnig ar gyfer y rhaglen gwaith i'r dyfodol craffu (atodiad 2) ei llenwi ar gyfer y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu i’w hadolygu a’u dyrannu.

 

Cynhelir y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ar 30 Ionawr 2020. Cytunwyd ar y diwygiadau canlynol:

·         symud y Rheolwr Perthynas Cwsmer ar gyfer y cyfarfod ar 19 Mawrth 2020 a

·         Gohirio’r Cynllun Teithio Cynaliadwy Drafft tan 16 Gorffennaf 2020.

 

Dywedodd y Cydlynydd Craffu wrth y Pwyllgor bod yr Arweinydd Tîm Rheoli Cyfathrebu a Rheoli Ymgyrchoedd yn y cyfarfod blaenorol o Gadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu wedi gofyn os gellir ar ddiwedd pob cyfarfod o'r pwyllgor craffu, amlygu'r prif bwyntiau/negeseuon o ddiddordeb ar gyfer y tîm Cyfathrebu a Marchnata i amlygu hyn ar gyfryngau cymdeithasol. Cytunwyd i dreialu’r syniad ar gyfer ychydig o gyfarfodydd.

 

Cynigiodd y Pwyllgor i adolygu’r pwynt osgoi a lleihau plastig yn swyddfeydd Cyngor Sir Ddinbych, a mai hyn yw’r brif neges o’r cyfarfod hwnnw.

 

Yn dilyn ailstrwythuro gwasanaeth diweddar a sefydlu Hamdden Sir Ddinbych Cyf, gofynnwyd i’r pwyllgor adolygu eu cwota o gynrychiolwyr Herio gwasanaeth. Enwebwyd y Cynghorydd Arwel Roberts i gynrychioli’r Pwyllgor ar yr Her Gwasanaeth - Gwasanaethau Cefn Gwlad, Gwarchod Y Cyhoedd a Chynllunio.  Roedd pob cynrychioliad arall yn aros yr un fath.

 

Cynghorwyd y Pwyllgor bod y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu wedi penodi’r Cynghorydd Huw Williams fel y Cadeirydd Craffu i wasanaethau ar y Bwrdd Llywodraethu Strategol Hamdden Sir Ddinbych Cyf.

 

PENDERFYNWYD: - yn amodol ar yr uchod, y dylid cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

 

11.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

2.45 p.m. – 3.00 p.m.

 

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd Arwel Roberts wedi mynychu'r Grŵp Monitro Safonau Ysgolion (SSMG) ar gyfer yr Ysgol Crist y Gair newydd yn y Rhyl. Er yr her o faint cynyddol yr ysgol, rhoddodd adborth cadarnhaol ar y Pennaeth newydd a'r ysgol, gan grŵp o ddisgyblion.

 

Bu i’r Cynghorydd Ellie Chard fynychu cyfarfod DDMG ar gyfer Ysgol y Santes Ffraid a roedd yn ddiddorol iawn. Roedd wedi synnu ar y nifer o blant gydag Anghenion Addysg Arbennig (30%) a rhai sy’n cael cinio ysgol am ddim (7%).

 

PENDERFYNWYD y dylid nodi’r adborth.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 14:35.